Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385213-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Bulgarije-s. Venets: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2019/S 156-385213

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „SIDP“ DP, TP DLS „Palamara“
Nationaal identificatienummer: 2016174120126
Postadres: ul. „Kiril i Metodiy“ No. 17
Plaats: s. Venets
NUTS-code: BG333
Postcode: 9751
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Mariya Dimitrova
E-mail: dls.palamara@dpshumen.bg
Telefoon: +359 53432049
Fax: +359 53432047

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://dlspalamara.sidp.bg

Adres van het kopersprofiel: http://dlspalamara.sidp.bg/zop/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“ в 4 обособени позиции: Обособена позиция № 2. — Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333
Voornaamste plaats van uitvoering:

В сервиз на изпълнителя на адрес: гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 12.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“ по следните обособени позиции: Обособена позиция № 2. — Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 039-084830

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 19
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“ по следните обособени позиции: Обособена позиция № 2. — Доставка на резервни части, и услуга по поддръжка и ремонт на автомобили марка „Тойота“

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
29/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Венци Шумен“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 200580416
Postadres: бул. „Симеон Велики“ № 12
Plaats: Шумен
NUTS-code: BG333
Postcode: 9700
Land: Bulgarije
E-mail: shumen@venci.bg
Telefoon: +359 54874340
Fax: +359 54874342

Internetadres: https://www.venci.bg/toyota/shumen/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 41 000.00 BGN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
34300000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333
Voornaamste plaats van uitvoering:

В сервиз на изпълнителя на адрес: гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 12.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на резервни части и услуга по поддръжка и ремонт на МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 44 000.00 BGN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Венци Шумен“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 200580416
Postadres: бул. „Симеон Велики“ № 12
Plaats: Шумен
NUTS-code: BG333
Postcode: 9700
Land: Bulgarije
E-mail: shumen@venci.bg
Telefoon: +359 54874340
Fax: +359 54874342

Internetadres: https://www.venci.bg/toyota/shumen/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

I. Изменя се съдържането на чл. 3.(1), от глава „Ш. Цена, ред и плащания“, относно общата стойност на договора като общата сума за резервни части от 30 000,00 BGN (тридесет хиляди лева), без вкл. ДДС и 36 000,00 с вкл. ДДС завишава с 10 % (десет процента), като чл. 3.(1), от глава III.Цени и плащания“.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Страните по основния договор, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, от ЗОП, и договорът във връзка с възникнали обстоятелства, които въпреки положените дължими грижи възложителят не е могъл да предвиди, отнасящи до спешно възникнала необходимост от извършване на допълнителни технически обслужвания на автомобили, придобити след сключване на основния договор и извършване на аварийно ремонтно-възстановителни дейности с включена доставка на съответните резервни части, внасят следните промени по основния договор.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 41 000.00 BGN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 44 000.00 BGN