Diensten - 385221-2019

14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-Liverpool: Reisorganisatiediensten

2019/S 156-385221

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The Minister for the Cabinet Office acting through Crown Commercial Service
Postadres: The Capital Building, Old Hall Street
Plaats: Liverpool
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: L3 9PP
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: supplier@crowncommercial.gov.uk
Telefoon: +44 3450103503
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gov.uk/ccs
Adres van het kopersprofiel: https://crowncommercialservice.bravosolution.co.uk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Crown Commercial Service
Postadres: 151 Buckingham Palace Road
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SW1W 9SZ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: supplier@crowncommercial.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gov.uk/ccs
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Public Sector Global Travel and Venue Solutions

Referentienummer: RM6164
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63516000 Reisorganisatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 196 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Domestic and International Travel and Venue Find Booked from UK and Overseas Points of Sale

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30196100 Vergaderingsplanners
55120000 Diensten voor vergaderingen en conferenties in hotel
63515000 Reisdiensten
63516000 Reisorganisatiediensten
79997000 Organiseren van zakenreizen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Domestic and International Travel and Venue Find Booked from UK Points of Sale

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30196100 Vergaderingsplanners
55120000 Diensten voor vergaderingen en conferenties in hotel
63515000 Reisdiensten
63516000 Reisorganisatiediensten
79997000 Organiseren van zakenreizen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
29/11/2019

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019