Diensten - 385234-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Łowicz: Kredietverlening

2019/S 156-385234

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Łowicz
Postadres: pl. Stary Rynek 1
Plaats: Łowicz
NUTS-code: PL715
Postcode: 99-400
Land: Polen
Contactpersoon: Wiesława Kujawiak
E-mail: wieslawa.kujawiak@um.lowicz.pl
Telefoon: +46 8309177
Fax: +46 8309160

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.um.lowicz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.lowicz.eu/bip/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 25 555 000,00 PLN

Referentienummer: FN.271.1.2019.AP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66113000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 25 555 000,00 PLN na sfinansowanie w 2019 roku planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Miasta Łowicz”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL715
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łowicz, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Kredyt będzie udzielony w kwocie 25 555 000,00 PLN na rachunek organu Miasta Łowicza w 4 transzach:

— I transza – 9 000 000,00 PLN uruchomienie 30.9.2019 roku,

— II transza – 7 000 000,00 PLN uruchomienie 30.10.2019 roku,

— III transza - 7 000 000,00 PLN uruchomienie 25.11.2019 roku,

— IV transza - 2 555 000,00 PLN uruchomienie 23.12.2019 roku.

2. Okres kredytowania (wymagany) 31.12.2028 r, spłata odsetek 10.1.2029 rok.

3. Spłata kredytu będzie następowała miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca w następujących latach i wysokościach:

— w 2020 roku: 12 rat po 62 500,00 PLN; łącznie - 750 000,00 PLN,

— w 2021 roku: 11 rat po 54 583,00 PLN; łącznie - 600 413,00 PLN

1 rata 54 587,00 PLN; łącznie - 54 587,00 PLN,

— w 2022 roku: 12 rat po 287 500,00 PLN; łącznie - 3 450 000,00 PLN,

— w 2023 roku: 12 rat po 287 500,00 PLN; łącznie - 3 450 000,00 PLN,

— w 2024 roku: 12 rat po 287 500,00 PLN; łącznie - 3 450 000,00 PLN,

— w 2025 roku: 12 rat po 287 500,00 PLN; łącznie - 3 450 000,00 PLN,

— w 2026 roku: 12 rat po 287 500,00 PLN; łącznie - 3 450 000,00 PLN,

— w 2027 roku: 12 rat po 287 500,00 PLN; łącznie - 3 450 000,00 PLN,

— w 2028 roku: 12 rat po 287 500,00 PLN; łącznie - 3 450 000,00 PLN.

4. Oprocentowanie kredytu dla każdego okresu odsetkowego będzie równe sumie stawki odniesienia obliczonej na podstawie średniej arytmetycznej tj. WIBOR-u dla depozytów jednomiesięcznych ze wszystkich dni miesiąca, którego dotyczy, zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku oraz marży Banku. Do wyliczenia stawki odniesienia bierze się sumę WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych ze wszystkich dni, w których są one kwotowane w ciągu danego miesiąca dzieloną przez liczbę dni w których są one kwotowane. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia.

5. Wszelkie płatności wynikające z umowy będą płatne w złotych polskich.

6. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi ......%.

7. Nie będą pobierane:

a) opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu,

b) odsetki od części kredytu spłaconego w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie za okres od daty dokonania wcześniejszej spłaty.

8. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Odsetki dla całego okresu kredytowania będą liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366.

Pierwsza spłata nastąpi za miesiąc, w którym zostanie uruchomiona I transza kredytu.

9. O należnej kwocie odsetek bank poinformuje Kredytobiorcę na piśmie, nie później niż 5 dni przed terminem płatności odsetek. Informację o należnej kwocie odsetek przekazaną Kredytobiorcy faksem lub na adres poczty elektronicznej (email) uznaje się za doręczoną do Kredytobiorcy w formie pisemnej.

10. Karencja w spłacie kredytu obejmuje okres do 31.1.2020 r.

11. Kredyt nie musi być wykorzystany w całości, z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 108
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) i art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r.

Prawo Bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.).

2) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) i art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1.2.

Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” - zakres oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2 tj.:

1) zezwolenie na wykonanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku - Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.);

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z aktualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, POLSKA, budynek A, pok. nr 7.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia 16.9.2019 roku do godz. 11:30.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019