Diensten - 385259-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Rotterdam: Verhuur van voertuigen voor goederenvervoer met chauffeur

2019/S 156-385259

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Het Nieuwe Instituut
Nationaal identificatienummer: 361706285
Postadres: Museumpark 25
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL
Postcode: 3015 CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Arno Harbers
E-mail: td.dienst@hetnieuweinstituut.nl
Telefoon: +31 104401200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hetnieuweinstituut.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.tenderned.nl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Pro Mereor bv
Postadres: Burgemeester Weertsstraat 69a
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL
Postcode: 6814 HM
Land: Nederland
Contactpersoon: Dhr. A. Harbers
E-mail: hni@pro-mereor.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pro-mereor.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/49efdf19b3e2081e6071903fca6bf3c4
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Pro Mereor bv
Postadres: Burgemeester Weertsstraat 69a
Plaats: Arnhem
Postcode: 6814 HM
Land: Nederland
Contactpersoon: Dhr. A. Harbers
E-mail: hni@pro-mereor.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pro-mereor.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding kunsttransport

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60180000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onder de titel ‘Architectuur Dichterbij’ is er een programma van zes (6) jaar gestart dat zorgdraagt voor de restauratie van grote delen van de architectuurcollectie. Op basis van dit masterplan 'Architectuur Dichterbij' heeft de aanbestedende dienst in februari 2019 een beschikking gekregen van 11 000 000 EUR ten behoeve van restauratie en verdere digitalisering van de collectie. Het streven is om de raadpleegbaarheid van de collectie ontwerptekeningen, bestaande uit circa 1 400 000 stukken, ten minste gelijk te brengen aan het landelijk gemiddelde. De collectie ontwerptekeningen wordt, samen met de fotocollectie en de collectie Theo van Doesburg, toegankelijk gemaakt door deze te restaureren, digitaliseren en preventief en actief te conserveren. De 2 hoofddoelstellingen: het verhogen van de fysieke raadpleegbaarheid en het verbeteren van de toegankelijkheid van de gedigitaliseerde collectie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van de aanbestedende dienst is het selecteren en contracteren van een inschrijver voor het uitvoeren van kunsttransport gedurende een initiële periode van twee (2) jaar. De aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van twee (2) keer één (1) jaar.

De onderhavige opdracht in deze aanbesteding vertegenwoordigt een waarde van circa 55 000,00 EUR per jaar. Aan dit bedrag mogen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 1 / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 2 / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van twee (2) keer één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

N.v.t.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: onbekend@onbekend.nl
Telefoon: +31 703813131

Internetadres: http://onbekend.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: onbekend@onbekend.nl
Telefoon: +31 703813131

Internetadres: http://onbekend.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019