Tarned - 385260-2020

17/08/2020    S158

Danmark-København: Overvågningssystem

2020/S 158-385260

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Højby Rasmussen
E-mail: k40k@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/135547402.aspx
Internetadresse for køberprofilen: www.kk.dk/udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/135547402.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/135547402.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud af digitalt livredningssystem

II.1.2)Hoved-CPV-kode
35125000 Overvågningssystem
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kultur- og Fritidsforvaltningen under Københavns Kommune udbyder kontrakt på levering, vedligehold, support og drift af et digitalt livredningssystem til kommunens svømmehaller.

Ved digitalt livredningssystem forstås et digitalt alarmsystem, som kan alarmere livredderen i forbindelse med (nærved) drukneulykker.

Tryk her https://permalink.mercell.com/135547402.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 840 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35125300 Sikkerhedskameraer
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det digitale livredningssystem skal som udgangspunkt anvendes i svømmehallerne Valby Vandkulturhus og Øbro Hallen med henblik på at understøtte livredderens arbejde i størst muligt omfang. Der er her tale om store svømmeanlæg, med forskellige bassintyper og brugergrupper.

Nærværende udbud henvender sig således til disse 2 anlæg og med option på yderligere én svømmehal, Bellahøj Svømmestation.

Plantegninger af de pågældende anlæg findes i bilag.

Københavns Kommunes svømmehaller bliver flittigt brugt, og der er fokus på, at den normale drift af anlæggene bliver berørt så lidt som muligt. Det er derfor vigtigt, at det digitale livredningssystem kan implementeres hurtigt, ikke kræver omfattende vedligeholdelse og support samt at anvendelse af systemet ikke påvirker livreddernes daglige arbejde negativt.

Svømmeanlæggene er offentligt tilgængelige og benyttes af børn, unge og voksne. Det er vigtigt, at det digitale livredningssystem altid er fuldt funktionelt og skaber en tryg og god oplevelse for svømmehallernes gæster og ansatte.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 840 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse af vedligehold og support af løsningen jf. bilag 7: i 2 perioder á 2 år (tilsammen 4 år) jf. bilag 3.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end tre (3) egnede ansøgere, vil ordregiver udvælge de tre (3) egnede ansøgere, som har de bedste og mest relevante referencer.

Ved de bedste og mest relevante referencer forstås referencer, der i højest mulig grad svarer til ordregivers ønsker, som er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 2.4).

I vurderingen inddrages i mindre omfang end ovenstående følgende:

I hvor høj grad de konkrete referencer er til kunder, der har en kompleksitet svarende til Københavns Kommunes antallet af relevante referencer (idet flere relevante referencer vægtes mere positivt end færre, dog ikke flere end tre (3).

At tilbudsgiver har en certificering og/eller attestering for overholdelsen af følgende anerkendte standard:

ISO20380: Public Swimming Pools - Computer vision systems for the detection of drowning accidents in swimming pools - Safety requirements and test methods. Eller en tilsvarende certificering og/eller attestering.

Vurderingen sker på baggrund af de oplysninger, som ansøger har anført om sine referencer, jf. udbudsbetingelserne pkt. 5.2.2).

Vedlægger ansøger mere end tre (3) referencer, vil ordregiver udvælge de 3 referencer der står først i ansøgningen. Ordregiver opfordrer derfor ansøger til ikke at vedlægge mere end tre (3) referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) Levering og installation af fuldt funktionelt digitalt livredningssystem på Bellahøj Svømmestadion.

2) Support og vedligeholdelse af alle dele af systemet på Bellahøj Svømmestadion.

3) Ekstra uddannelse og trænings-sessions for personale i brug af løsningen.

4) Forlængelse af support og vedligeholdelsesaftale i Valby Vandkulturhus pr. år.

5) Forlængelse af support og vedligeholdelsesaftale i Øbro Hallen pr. år.

6) Forlængelse af support og vedligeholdelsesaftale på Bellahøj Svømmestadion pr. år.

7) Leverandørens konsulentydelser.

Nærværende optioner fremgår fyldestgørende af udbudsmaterialets bilag 3.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal være registeret i det centrale virksomhedsregister, CVR.dk For udenlandske virksomheder skal tilbudsgiver have tilsvarende registrering i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

Tilbudsgiver skal have leveret minimum 1. levering af varer og tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand jf. udbudsbetingelsernes pkt. 2.5).

Ansøgers referencer som angivet i eESPD'et bedes til brug for vurderingen af egnethed (pkt. 5.2.2) og udvælgelse (pkt. 5.3) indeholde følgende:

En klar beskrivelse af leverancen, herunder:

- En beskrivelse af, hvordan leverancen registrerer og alarmerer livredderen (Brugeren) i forbindelse med borgere i druknefare.

- En beskrivelse af, hvordan leverancen registrerer og alarmerer livredderen (Brugeren) i forbindelse med atypisk adfærd.

- En beskrivelse af, hvordan leverancen angiver registreringens position.

- En beskrivelse af leverancens vedligeholdelse og support.

— Modtager af leverancen

— Ansøgers rolle i forbindelse med leverancen

— Leverancens omfang: antal brugere, bassintyper mv.

— Beskrivelse af installation: Tid, procedure, indgreb på materialer og overflader

— Leverancens testresultater/ydeevne: (antal registrerede personer i druknefare, fejlalarmer, systemoptimering mv.)

— Kontaktinformation på kontaktpersonen hos modtager af leverancen

— Tidspunktet for den faktiske dato for overtagelsesprøven af den samlede løsning.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte den angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have leveret minimum 1. levering af varer og tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand jf. udbudsbetingelsernes pkt. 2.5).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 108-261339
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/09/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/08/2020