Diensten - 385265-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Wissen: Dienstverlening door ingenieurs

2019/S 156-385265

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Verbandsgemeinde Wissen
Postadres: Rathausstraße 75
Plaats: Wissen
NUTS-code: DEB13
Postcode: 57537
Land: Duitsland
E-mail: marc.eichhorn@rathaus-wissen.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wissen.eu

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neues Rathaus Wissen; Planungsleistungen für Umbau, Sanierung und Erweiterung Los 2 - Fachplanungsleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung Heizung - Lüftung - Sanitär

Referentienummer: 006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71321200
71321300
71321400
71520000
71247000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB13
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/12/2019
Einde: 31/12/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 23/09/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019