Diensten - 385273-2019

14/08/2019    S156

Italië-Bellaria Igea Marina: Welzijnszorg voor gehandicapten

2019/S 156-385273

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comune di Bellaria Igea Marina per conto CUC Distretto Rimini
Postadres: Piazza del Popolo 1
Plaats: Bellaria Igea Marina
NUTS-code: ITH59 Rimini
Postcode: 47814
Land: Italië
Contactpersoon: Ivan Cecchini
E-mail: i.cecchini@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
Telefoon: +39 0541343711
Fax: +39 0541345844
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
Adres van het kopersprofiel: https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi_citygov/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza educativa e supporto in ambito scolastico per alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 residenti nel Comune di Bellaria Igea Marina (RN) e frequentanti le scuole (per l’infanzia, primarie e secondarie di Io grado) degli Istituti Comprensivi di Igea e di Bellaria, nonché presso il nido d’infanzia e la scuola dell’infanzia comunali.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311200 Welzijnszorg voor gehandicapten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 367 338.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
NUTS-code: ITH59 Rimini
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 367 338.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 54
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019