Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 385273-2019

14/08/2019    S156

Italië-Bellaria Igea Marina: Welzijnszorg voor gehandicapten

2019/S 156-385273

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comune di Bellaria Igea Marina per conto CUC Distretto Rimini
Postadres: Piazza del Popolo 1
Plaats: Bellaria Igea Marina
NUTS-code: ITH59 Rimini
Postcode: 47814
Land: Italië
Contactpersoon: Ivan Cecchini
E-mail: i.cecchini@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
Telefoon: +39 0541343711
Fax: +39 0541345844
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
Adres van het kopersprofiel: https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi_citygov/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza educativa e supporto in ambito scolastico per alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 residenti nel Comune di Bellaria Igea Marina (RN) e frequentanti le scuole (per l’infanzia, primarie e secondarie di Io grado) degli Istituti Comprensivi di Igea e di Bellaria, nonché presso il nido d’infanzia e la scuola dell’infanzia comunali.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311200 Welzijnszorg voor gehandicapten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 367 338.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
NUTS-code: ITH59 Rimini
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 367 338.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 54
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019