Diensten - 385280-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur

2019/S 156-385280

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5056497000
Postadres: Kolodvorska ulica 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI041
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Komercialna služba, Janez Batič
E-mail: janez.batic@rtvslo.si
Telefoon: +386 14752196
Fax: +386 14752186

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rtvslo.si/razpisi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.rtvslo.si/razpisi
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12033
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Javni zavod

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov v RC RTV Koper-Capodistria

Referentienummer: JN-S0528
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov v RC RTV Koper-Capodistria.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI044
Voornaamste plaats van uitvoering:

Koper

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov v RC RTV Koper-Capodistria

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja do 3 let.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ponudnik (gospodarski subjekt) mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani Javna naročila-Public procurement pod oznako javnega naročila JN-S0528.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ponudnik mora opraviti ogled lokacije, ki je obvezen pogoj za sodelovanje na razpisu.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je brezplačno dostopna na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani Javna naročila-Public procurement pod oznako javnega naročila JN-S528. Na tej strani bodo objavljene tudi morebitne spremembe dokumentacije, zato morajo ponudniki spremljati objave na tej spletni strani.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 9.9.2019 09:00:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana
Postadres: Kolodvorska ulica 2
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019