Diensten - 385302-2019

14/08/2019    S156

Spanje-Jaén: Reiniging van gebouwen

2019/S 156-385302

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: INSS – Dirección Provincial de Jaén
Nationaal identificatienummer: S2319002H
Postadres: C/ Fuente de Buenora, 7
Plaats: Jaén
NUTS-code: ES616 Jaén
Postcode: 23006
Land: Spanje
Contactpersoon: INSS – Dirección Provincial de Jaén
E-mail: jaen-inss.ssgg.inss@seg-social.es
Telefoon: +34 953216532
Fax: +34 953216530
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=u%2FHVu%2Bei5lYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bnAzMjITHL%2Brz3GQd5r6SQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=u%2FHVu%2Bei5lYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios de limpieza de los centros dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Jaén durante el periodo 1.1.2020 a 31.12.2020

Referentienummer: 23/VC-38/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicios de limpieza de los centros dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Jaén durante el periodo 1.1.2020 a 31.12.2020.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 246 538.84 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919200 Schoonmaken van kantoren
90921000 Desinfectering en ongediertebestrijding
90923000 Diensten voor het uitroeien van ratten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES616 Jaén
Voornaamste plaats van uitvoering:

La prestación se ejecutará en los centros relacionados en el anexo I del PPT.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios de limpieza de los centros dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Jaén durante el periodo 1.1.2020 a 31.12.2020.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Bolsa de trabajo de 75 horas anuales gratuitas / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: Cuidado y reposición de jardineras y plantas de interior / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Existencia de un plan de igualdad entre mujeres y hombres / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Instalación de bacteriostáticos, mantenimiento, reposición de recargas-ambientadores y baterías / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Criterio económico / Weging: 72
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 246 538.84 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 año.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Cláusula 10.2 PCAP.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

– Capacidad de obrar,

– No prohibición para contratar,

– Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

– Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

U1-1 Servicios de limpieza en general (inferior a 150 000 EUR).

– Cifra anual de negocio. Descripción: cláusula 5.8.5.1. Volumen anual de negocios del licitador durante los 3 últimos años, exigiéndose que el año de mayor volumen sea al menos 1,5 el valor estimado del contrato.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

U1-1 Servicios de limpieza en general (inferior a 150 000 EUR).

— Trabajos realizados. Descripción: cláusula 5.8.5.2 del PCAP. Relación de principales servicios o trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato en los últimos 3 años.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones tipo social. Descripción: cláusula 11.6 PCAP. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales aplicables, la empresa contratista se compromete a respetar los derechos de los trabajadores que dimanen del convenio colectivo sectorial que resulte aplicable al objeto de este contrato, y en especial, las obligaciones salariales básicas que se deriven del mismo.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Sala de Juntas, 1a planta, DP INSS Jaén

Datos de dirección:

– Calle: Fuente de Buenora, 7,

– Código postal: 23006,

– Población: Jaén,

– País: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: INSS – Dirección Provincial de Jaén
Postadres: C/ Fuente de Buenora, 7
Plaats: Jaén
Postcode: 23006
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019