Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385304-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Bonn: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 156-385304

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund)
Postadres: An der Küppe 2
Plaats: Bonn
NUTS-code: DEA22
Postcode: 53225
Land: Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsbereich Z 42 – Förmliche Vergabeverfahren
E-mail: vergaben@itzbund.de
Telefoon: +49 22899680-0
Fax: +49 22899680-5050

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.itzbund.de

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: IT-Dienstleister, unmittelbar dem Bundesministerium der Finanzen nachgeordnete Dienststelle

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag externe Unterstützung Oracle Administratoren

Referentienummer: Z42-2019-0033-000000000000000-0010595706-400002282
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG0F
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019