Diensten - 385304-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Bonn: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 156-385304

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund)
Postadres: An der Küppe 2
Plaats: Bonn
NUTS-code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postcode: 53225
Land: Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsbereich Z 42 – Förmliche Vergabeverfahren
E-mail: vergaben@itzbund.de
Telefoon: +49 22899680-0
Fax: +49 22899680-5050
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.itzbund.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: IT-Dienstleister, unmittelbar dem Bundesministerium der Finanzen nachgeordnete Dienststelle

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag externe Unterstützung Oracle Administratoren

Referentienummer: Z42-2019-0033-000000000000000-0010595706-400002282
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG0F Ilm-Kreis
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019