Diensten - 385313-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Le Havre: Motorvoertuigen voor goederenvervoer

2019/S 156-385313

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Groupe hospitalier du Havre
Postadres: BP 24
Plaats: Le Havre Cedex
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
Postcode: 76083
Land: Frankrijk
E-mail: Marches.publics@ch-havre.fr
Telefoon: +33 232733029
Fax: +33 232734418
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ch-havre.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=448697&orgAcronyme=x7c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=454638&orgAcronyme=x7c
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public de santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location de véhicules frigorifiques avec maintenance «Full services»

Referentienummer: 191042
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Location de véhicules frigorifiques avec maintenance «Full services».

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location de véhicules frigorifiques avec maintenance «Full services».

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

5 reconductions tacites d'une durée de 1 an chacune.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Le présent marché dépassera quatre ans et durera six ans. Ce dépassement se justifie par la durée de l'amortissement du véhicule

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

À l'issue de la durée effective du présent marché.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rouen
Postadres: 53 avenue Gustave Flaubert
Plaats: Rouen
Postcode: 76005
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-rouen@juradm.fr
Telefoon: +33 232081270
Fax: +33 232081271
Internetadres: http://Rouen.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rouen
Postadres: 53 avenue Gustave Flaubert
Plaats: Rouen
Postcode: 76005
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-rouen@juradm.fr
Telefoon: +33 232081270
Fax: +33 232081271
Internetadres: http://Rouen.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019