Diensten - 385313-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Le Havre: Motorvoertuigen voor goederenvervoer

2019/S 156-385313

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Groupe hospitalier du Havre
Postadres: BP 24
Plaats: Le Havre Cedex
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
Postcode: 76083
Land: Frankrijk
E-mail: Marches.publics@ch-havre.fr
Telefoon: +33 232733029
Fax: +33 232734418
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ch-havre.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location de véhicules frigorifiques avec maintenance «Full services»

Referentienummer: 191042
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

5 reconductions tacites d'une durée de 1 an chacune.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019