Diensten - 385319-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Bury St Edmunds: Beheersdiensten van parkeerruimte

2019/S 156-385319

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: West Suffolk NHS Foundation Trust
Postadres: Hardwick Lane
Plaats: Bury St Edmunds
NUTS-code: UKH14
Postcode: IP33 2QZ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: damien.jump@wsh.nhs.uk
Telefoon: +44 1284713851

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wsh.nhs.uk

Adres van het kopersprofiel: www.wsh.nhs.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://suppliers.multiquote.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: West Suffolk NHS Foundation Trust
Postadres: Hardwick Lane
Plaats: Bury St Edmunds
NUTS-code: UKH14
Postcode: IP33 2QZ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: damien.jump@wsh.nhs.uk
Telefoon: +44 1284713851

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wsh.nhs.uk

Adres van het kopersprofiel: www.wsh.nhs.uk

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://suppliers.multiquote.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Car Park Management Service

Referentienummer: CA6439 - WSFT-JP-JLF-DJ-CARPARK-04-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98351000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Car park management service for the West Suffolk Hospital NHS site.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH14
Voornaamste plaats van uitvoering:

Suffolk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Trust wishes to appoint a partner to provide a full managed service, and assist in monitoring the site as well as developing proposals for improving the car parking experience for patients visitors and staff. This is for an initial period of 3 years with the option to extend for a further 2 years.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 5
Maximumaantal: 8
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Complexity of contract requirement.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

60 month(s) from the commencement date, with 36 initial month(s) and option to extend 1 x 24 month(s).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: West Suffolk NHS Foundation Trust
Postadres: West Suffolk NHS Foundation Trust
Plaats: Bury St Edmunds
Postcode: IP33 2QZ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1284713000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: West Suffolk NHS Foundation Trust
Postadres: West Suffolk NHS Foundation Trust
Plaats: Bury St Edmunds
Postcode: IP33 2QZ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1284713000
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: West Suffolk NHS Foundation Trust
Postadres: West Suffolk NHS Foundation Trust
Plaats: Bury St Edmunds
Postcode: IP33 2QZ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1284713000
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019