Diensten - 385327-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 156-385327

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Department of Finance
Postadres: 303 Airport Road West
Plaats: Belfast
NUTS-code: UK
Postcode: BT3 9ED
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Collaboration.CPDfinance-ni.gov.uk
E-mail: Collaboration.CPD@finance-ni.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendersni.gov.uk/epps
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ID 2381726 — Removal of Protectively Marked Paper, Magnetic and Optical Waste

Referentienummer: ID 2381726
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Department of finance are procuring a contract on behalf of its participating bodies for the removal of protectively marked paper, magnetic and optical waste which also includes textiles. The contract duration will be an initial 3 years with an optional extension of up to 24 months.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000
90511000
44613700
90514000
90512000
34144511
44613800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Department of finance are procuring a contract on behalf of its participating bodies for the removal of protectively marked paper, magnetic and optical waste which also includes textiles. The contract duration will be an initial 3 years with an optional extension of up to 24 months.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

This contract may be subject to renewal once the contract period ends.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Contract has an optional extension up to 24 months.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The contract is due to be awarded for an initial 3 year period with the option of an extension up to 24 months. The potential value of the contract ranges from 0 GBP to 20 000 000 GBP.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000
90511000
44613700
90514000
90512000
34144511
44613800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Department of finance are procuring a contract on behalf of its participating bodies for the removal of protectively marked paper, magnetic and optical waste which also includes textiles. The contract duration will be an initial 3 years with an optional extension of up to 24 months.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

This contract may be subject to renewal once the contract period ends.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Contract has an optional extension up to 24 months.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The contract is due to be awarded for an initial 3 year period with the option of an extension up to 24 months. The potential value of the contract ranges from 0 GBP to 20 000 000 GBP.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000
90511000
44613700
90514000
90512000
34144511
44613800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Department of finance are procuring a contract on behalf of its participating bodies for the removal of protectively marked paper, magnetic and optical waste which also includes textiles. The contract duration will be an initial 3 years with an optional extension of up to 24 months.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

This contract may be subject to renewal once the contract period ends.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Contract has an optional extension up to 24 months.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The contract is due to be awarded for an initial 3 year period with the option of an extension up to 24 months. The potential value of the contract ranges from 0 GBP to 20 000 000 GBP.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

As outlined in the commercial conditions of contract for services contracts schedule 3.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Department of finance require a contract for the removal of protectively marked paper and magnetic and optical waste including textiles. The participating bodies are Department of Finance The Executive Office, Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs, Department of Health, Department of Justice, Public Prosecution Service for NI, Maze Long Kesh Development Corporation, Agri-Food and Biosciences, Forest Service, International Fund for Ireland, Legal Services Agency NI, North South Ministerial Council, Criminal Justice Inspection Northern Ireland, Northern Ireland Courts and Tribunals Service, Northern Ireland Environmental Agency, Northern Ireland Judicial Appointments Commission, Northern Ireland Office, Northern Ireland Police Fund, Northern Ireland Policing Board, Northern Ireland Prison Service, Northern Ireland Statistics and Research Agency, Police Ombudsman Northern Ireland, Police Retraining and Rehabilitation Trust, Probation Service Northern Ireland, Youth Justice Agency, Department of Education, Department for Economy, Department for Infrastructure, General Teaching Council Northern Ireland, NI Council for Integrated Education, Invest Northern Ireland, Tourism Northern Ireland, South Eastern Regional College, Driver and Vehicle Agency, Northern Ireland Audit Office, Health and Safety Executive Northern Ireland, Council for the Curriculum, Examinations and Assessment, Education Authority, Northern Ireland Water, Northern Ireland Housing Executive, Department for Communities, Armagh Observatory, Armagh Planetarium, National Museums Northern Ireland, Northern Ireland Library Authority and Charities Commission NI. The Arms Length Bodies (ALBs) and Non-Departmental Public Bodies (NDPBs) participation list is not exhaustive. The successful contractor's performance on the contract will be regularly monitored. Contractors not delivering on contract requirements is a serious matter. It means the public purse is not getting what it is paying for. If a contractor fails to reach satisfactory levels of contract performance they will be given a specified time to improve. If, after the specified time, they still fail to reach satisfactory levels of contract performance, the matter will be escalated to senior management in construction procurement delivery supplies and services division for further action. If this occurs and their performance still does not improve to satisfactory levels within the specified period, it may be regarded as an act of grave professional misconduct and they may be issued with a certificate of unsatisfactory performance and the contract may be terminated. The issue of a certificate of unsatisfactory performance will result in the contractor being excluded from all procurement competitions being undertaken by centres of procurement expertise on behalf of bodies covered by the Northern Ireland Procurement Policy for a period of 12 months from the date of issue of the certificate.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The UK does not have any such bodies with responsibility for appeal/mediation procedures
Plaats: Belfast
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

CPD will comply with the Public Contracts Regulations 2015 and, where appropriate, will incorporate a standstill period (i.e. a minimum of 10 calendar days) at the point information on the award of contract is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. This provides time for the unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019