Diensten - 385340-2019

Submission deadline has been amended by:  424982-2019
14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Schoonmaken van kantoren

2019/S 156-385340

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Postadres: ul. Grójecka 186
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 02-390
Land: Polen
E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl
Telefoon: +48 225726254
Fax: +48 225726305

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://nfz.ezamawiajacy.pl

Adres van het kopersprofiel: https://nfz.ezamawiajacy.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych

Referentienummer: BAG.261.1.24.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Usługa utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ w budynkach przy ul. Grójeckiej 186 i ul. Pruszkowskiej 17 w Warszawie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 024 627.90 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejsce realizacji usługi: NFZ Centrala ul. Grójecka 186, oraz ul. Pruszkowska 17 w Warszawie, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługa utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ w budynkach przy ul. Grójeckiej 186 i ul. Pruszkowskiej 17 w Warszawie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Posiadanie ważnego certyfikatu ISO 9001 / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Czyszczenie powierzchni korytarzowych przy użyciu maszyny myjącej w godzinach 17:00–19:00 w budynku przy ul. Grójeckiej 186 / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Wysokość kary umownej za każdy dzień nienależytego świadczenia usługi sprzątania / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 024 627.90 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w terminach określonych w rozdziale VII muszą złożyć następujące dokumenty:

a) informację i z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

d) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje wskazujące, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie składa odrębnie każdy Wykonawca,

e) Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu, składa wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu aktualny nadzień składania ofert tj. jednolity europejski dokument zamówienia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna ww. warunek w zakresie zdolności technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi sprzątania pomieszczeń biurowych o powierzchni użytkowej minimum 3 000 m2, o wartości przekraczającej 300 000,00 PLN brutto każda. Do pomieszczeń biurowych nie zostaną zaliczone między innymi: obiekty szpitalne, medyczne, hale produkcyjne, hale sportowe. Każda usługa powinna być wykonana w ramach odrębnej umowy.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w zakresie zdolności technicznej Wykonawca musi złożyć wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w zakres umowy wchodziło wiele usług i działań, należy podać, czy w zakres tej umowy wchodziło także zamówienie określone w warunku, o którym mowa w pkt V.1 wymagane przez Zamawiającego

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Platforma zakupowa Zamawiającego

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Komisja Przetargowa

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zgodnie z art. 45 ustawy Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium. Wysokość wadium wynosi 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zasady związane ze składaniem odwołań określa Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019