Usługi - 385342-2017

30/09/2017    S188    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Nysa: Nadzór nad robotami budowlanymi

2017/S 188-385342

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki w Nysie
pl. Katedralny 7
Nysa
48-300
Polska
Osoba do kontaktów: Dominik Majda
E-mail: kancelaria@bazylika-nysa.pl
Kod NUTS: PL523

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bazylika-nysa.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: parafia rzymskokatolicka
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ogłoszenie o wybraniu oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zapytanie dotyczyło pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, którego zadaniem będzie osiągnięcie następujących wyników:

— sprawdzanie dokumentacji projektowej;

— rzeczowy i finansowy postęp prac zawartych w kontrakcie na roboty budowlano-montażowe;

— zakończenie kontraktu/kontraktów na roboty budowlano-montażowe w odpowiednim czasie z odpowiednim skutkiem;

— zakończenie wszelkich prac ze spełnieniem założeń technicznych;

— utrzymywanie budżetu w planowanej wysokości.

Zadania będą obejmować następujące obszary:

1. prace przy dachach świątyni

2. prace restauratorsko-remontowe

3. prace budowlano-renowacyjne przy sklepieniach nawy głównej i naw bocznych

4. prace budowlane

5. prace konserwatorskie

6. inne prace niezbędne do zrealizowania robót.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 231 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r. współfinansowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

2. Usługa pełnienia funkcji Nadzoru inwestorskiego związana jest z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem procesu inwestycyjnego, egzekwowaniem od Wykonawcy/Wykonawców (dalej Wykonawca) robót budowlano-montażowe, uprawnień, rękojmi i gwarancji.

3. W ujęciu ogólnym do zakresu obowiązków Nadzoru inwestorskiego należy zarządzanie procesem inwestycyjnym, które będzie obejmowało w szczególności:

— organizację, koordynację oraz nadzór, od sprawdzenia dokumentacji projektowej po prace budowlane,

— wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

— wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru konserwatorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.);

— koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego;

— prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów miesięcznych dla inwestora;

— dokonywanie regularnych wpisów do dziennika prac konserwatorskich i dziennika budowy;

— rozwiązywanie problemów związanych z technologią prowadzenia prac konserwatorskich, ewentualnie inicjowanie spotkań komisji konserwatorskiej w ramach bieżących potrzeb lub w przypadku wystąpienia spornych kwestii lub innych skomplikowanych problemów wymagających rozwiązania;

— uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych przez okres trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlano-montażowych (5 lat), egzekwowanie uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi;

— zgłaszanie i uzasadnianie zgłoszenia wad i usterek Wykonawcy robót budowlano-montażowych oraz prowadzenie w tym zakresie korespondencji przez okres udzielanej gwarancji i rękojmi;

— mediacje i rozjemstwo w sporach oraz wspieranie działań Zamawiającego związane z realizacją Projektu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1060/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 161-332492
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ARCH Łukasz Bednarz
Nysa
Polska
Kod NUTS: PL523
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 231 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki w Nysie
pl. Katedralny 7
Nysa
48-300
Polska
E-mail: kancelaria@bazylika-nysa.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/09/2017