Diensten - 385344-2019

Submission deadline has been amended by:  431905-2019
14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Szentendre: IJsbestrijdingsdiensten

2019/S 156-385344

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_61978076
Postadres: Szabadkai utca 9.
Plaats: Szentendre
NUTS-code: HU120
Postcode: 2000
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Kada-Huszár Adrienn
E-mail: dr.huszar.adrienn@szentendre.hu
Telefoon: +36 26816442
Fax: +36 26501022

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vszzrt.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.vszzrt.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000921202019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000921202019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Síkosságmentesítési és hó eltakarítási munkálatok

Referentienummer: EKR000921202019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90630000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Síkosságmentesítési és hó eltakarítási munkálatok

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 231 000 000.00 HUF
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90630000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU120
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szentendre

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A feladat Szentendre város közigazgatási területén az önkormányzati kezelésben lévő utak síkosság-mentesítése és hóeltakarítási munkálatainak elvégzése a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet – a továbbiakban: R. – téli útüzemeltetésre vonatkozó rendelkezései és Szentendre Város Téli Útüzemeltetési Szabályzata – a továbbiakban: Szabályzat – alapján. Szentendre úthálózata hozzávetőlegesen 136,36 km hosszú.

Az alapfeladatok között kiemelt jelentőségű a kezelt önkormányzati közút hálózaton továbbá a Szabályzatban meghatározott járdaszakaszokon téli időszakban az időjárási körülmények vagy csapadék következtében csúszóssá váló útfelületek síkossága elleni védekezés, a síkosság megszüntetése (a megfelelő szóróanyag biztosításával), illetve a hó eltávolítása.

Az Ajánlattevőnek a készenléti időszakban november 15-e és március 15-e között folyamatos rendelkezésre állási kötelezettsége áll fenn, továbbá folyamatosan – 24 órában – ellátja a hódiszpécseri feladatokat. Ajánlattevő látja el a téli útüzemeltetéssel kapcsolatos útellenőrzési feladatokat is.

A szóróanyagot az Ajánlattevő biztosítja. A szóróanyag ellenértékét a vállalkozási díj tartalmazza. A szóróanyagot a Megrendelő által megadott helyen (Megrendelő telephelyén) kell mérlegelni.

Ajánlattevő a feladatokat a szerződés fennállása alatt november 15. napján 08:00 órától – március 15. napján 08:00 óráig végzi. E tartam átlagos téli időjárási viszonyok alapján került megállapításra. Ajánlattevő vállalja, hogy amennyiben a megjelölt időszakot megelőzően vagy követően rendkívüli időjárási viszonyok miatt a feladat további ellátása is szükséges, úgy Ajánlatkérő felhívására azt a megadott egységárakon elvégzi.

A Szabályzat előírásaiban szereplő teljes körű feladatellátáshoz szükséges kettősrendeltetésű szóró-ekéző járművekből legalább 1 db, illetve 4 db a keskeny, szűk utcák takarítására, valamint 1 db legalább 2,8 méter emelőmagasságú rakodógép. A részletes műszaki specifikációt a műszaki leírás tartalmazza. A gépjárműveknek rendelkeznie kell a műszaki leírásban rögzített sószóró adapterekkel és hóeke adapterekkel.

Az Ajánlattevő által alkalmazott gépjárművezetők, rendelkezzenek 3 év síkosság-mentesítési, és/vagy hó eltakarítási munkák terén szerzett gyakorlattal, illetve „C” kategóriába sorolt járművek vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel, amely érvényessége nem jár le a szerződés teljesítésének kezdési időpontjában és az érvényesség fennáll legalább 2020. május 31-ig.

Minden egyéb feltételt a műszaki leírás, a szerződés továbbá a Szabályzat tartalmaz.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Hibás teljesítési kötbérre vonatkozó megajánlás (legalább 50 000 Ft, mely alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, a 100 000 Ft és az az feletti megajánlás maximum pontot ér / Weging: 1
Prijs - Weging: 99
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 231 000 000.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) pont Áron belüli alszempontok:

Üzemóradíj (nettó Ft/óra/gép a géppel történő tényleges munkavégzés időszakára súlyszám 16

Szóróanyag ár: só (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt) súlyszám 65

Szóróanyag ár: zúzalék (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt) súlyszám 1

Készenléti díj (nettó Ft/hó) súlyszám 17

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont):

Ajánlattevő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok:

— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok igazolásának módja:

— az ajánlattevőnek ajánlatának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet II. fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,

— az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,

— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte,

— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetében említett igazolási módok a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet V. Fejezetének megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetének megfelelően jogosult ellenőrizni.

Irányadó még a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.)

Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ismertesse a jelen felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legjelentősebb síkosság mentesítési, és/vagy hó eltakarítási szolgáltatásait, a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdés, befejezés év, hónap, nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám), a szolgáltatás tárgyát (az alkalmasság megítéléséhez szükséges tartalommal), az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívást követően benyújtandó referencia-igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kell benyújtani.

M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ismertesse a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, illetve műszaki felszereltségét, olyan módon, hogy az alkalmassági

Követelménynek való megfelelés vizsgálható legyen.

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívást követően be kell nyújtani a megjelölt gépek színes fényképét elölről, hátulról és mindkét oldalról, olyan módon, hogy a rendszám is látható legyen, valamint azok érvényes forgalmi engedélyének másolatát.

M/3. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ismertesse a teljesítéshez igénybe venni kívánt személyek nevét, címét, a sofőröknek a jogosítványukban megjelölt, vezetni jogosított járműkategóriákat, a szolgáltatás szakmai koordinálását végző szakember tekintetében az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálatához szükséges adatokat.

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívást követően be kell nyújtani a megjelölt szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzokat olyan tartalommal, hogy a munkáltató személye és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálható legyen, a sofőrök esetében a jogosítványok másolatát és valamennyi szakember esetében a szakembereknek az

Adott közbeszerzéshez rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatát aláírva.

A Kbt. 65. § (6), (7), (9) bekezdései megfelelően alkalmazandók.

Az alkalmasság előzetes igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltésével történik.

Eventuele minimumeisen:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 100 km hosszúságú úthálózatra vonatkozó, legalább 1 téli időszakban (az adott év november 15-től március 15-ig tartó időszakban) végzett a közbeszerzés tárgyával megegyező tárgyú (Síkosság mentesítési, és/vagy hó eltakarítási szolgáltatások) szerződésszerűen teljesített referenciával.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi, érvényes forgalmi

Engedéllyel rendelkező gépparkkal:

— 1 db:

Össztömeg: max. 19 000 kg.

Magasság: max. 3 120 mm.

Szélesség: max. 2 550 mm.

Tengelytáv: max. 3 700 mm.

Nyomtáv: elől max. 1 987 mm.

Hátul max. 1 776 mm.

Hosszúság: max. 6 770 mm.

Paraméterekkel rendelkező szóró-ekéző jármű és

— 4 db

Össztömeg: max. 4 800 kg.

Magasság: 2 200 mm.

Szélesség: 1 700 mm.

Tengelytáv: 2 300 mm.

Nyomtáv: 1 400 mm.

Hosszúság: 4 500 mm.

Paraméterekkel rendelkező szóró-ekéző jármű a keskeny, szűk utcák takarítására és

— 1 db:

Legalább 2,8 méter emelőmagasságú rakodógép.

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

a) az M/2. pont szerinti minimumkövetelményeknek megfelelő gépek mindegyikéhez az adott

Gép vezetésére érvényes jogosítvánnyal rendelkező egy-egy járművezetővel és

b) legalább 1 fő, az adott szolgáltatás szakmai koordinálását végző szakemberrel.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

A Kbt. 135. § (1) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés és a közbeszerzési dokumentumokban

Lévő szerződés tervezet szerint.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000921202019/reszletek figyelemmel a Kbt. 68. §-ra, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ra.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az EKR-ben történik a bontás.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2022 augusztus

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) bek., 67. § (1)-(4) szerinti nyilatkozatokat.

2. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte.

3. Ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A módszer ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 1. Kötbér részszempont: Arányosítás, képlet: P = (Avizsgált/Alegjobb * 100. 2. Ár részszempontok: Arányosítás, képlet: P = (Alegjobb/Avizsgált * 100. A fenti képletben: P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke. Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. Az Ajánlatkérő a számítás során 2 tizedes jegyig kerekít.

4. Amennyiben ajánlattevő papíralapú, cégszerűen aláírt dokumentum egyszerű másolatát nyújtja be az eljárás során, köteles az EKR-be feltölteni a nyilatkozatot tevő képviselő aláírási címpéldány vagy aláírásmintáját is.

5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattételi megállapodást, amelyek tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2)-(2a) bek. szerinti meghatalmazást.

6. A kapacitásnyújtó szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell meghatalmazást arra, hogy ajánlattevő a szervezet nevében az EKR-ben eljárhat.

7. AT köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban vele szemben változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, köteles feltölteni a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

8. A jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit, és ennek igazolását, a minősített AT-k jegyzékéhez képest valamennyi feltétel vonatkozásában szigorúbban határozta meg.

9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fő finanszírozási és fizetési feltételeket a közbeszerzési dok. részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

10. Az eljárásban AK oldalon részt vevő FAKSZ: dr. Dóka Zsolt (00271).

11. AK nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

12. Az 1 hónapos ajánlattételi kötöttség alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők számára.

14. Tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra.

15. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

16. Az EKR-ben csatolandó dokumentumok kért formátuma PDF.

17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek.-ben meghatározottakat.

18. Amennyiben az AK által meghatározott közbeszerzési műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra ill. konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ajánlatkérő az előzőekben felsoroltak helyett azzal egyenértékűt is elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű megajánlás esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148-150.§-a szerint.

VI.3) pont folytatása:

19. Az AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni – ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű AT esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);

– a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

20. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.

21. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas

22. Ajánlati biztosíték nincs.

23. Felelősség, elszámolás, munkaszervezés miatt nincs részajánlattétel.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019