Diensten - 385376-2019

Submission deadline has been amended by:  431922-2019
14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Pleszew: Reinigingsdiensten

2019/S 156-385376

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 6080074563
Postadres: ul. Poznańska 125a
Plaats: Pleszew
NUTS-code: PL416
Postcode: 63-300
Land: Polen
Contactpersoon: Andrzej Szablewski
E-mail: przetargi@szpitalpleszew.pl
Telefoon: +48 627420719
Fax: +48 627420700-8

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpitalpleszew.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.szpitalpleszew.pl/przetargi.php
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usługi utrzymania czystości, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, pomocy w opiece nad pacjentem, gospodarowania bielizną szpitalną i odpadami szpitalnymi, transportu wewnątrzszpitalnego

Referentienummer: Te2300-14/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są usługi w zakresie: utrzymania czystości, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń szpitala, pomocy w opiece nad pacjentem, gospodarowania bielizną szpitalną i odpadami szpitalnymi, transportu wewnątrzszpitalnego oraz sprzątanie korytarzy i klatek schodowych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 125.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
90920000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL416
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są usługi w zakresie: utrzymania czystości, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń szpitala, pomocy w opiece nad pacjentem, gospodarowania bielizną szpitalną i odpadami szpitalnymi, transportu wewnątrzszpitalnego oraz sprzątanie korytarzy i klatek schodowych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 125.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość - koncepcja wykonania usługi utrzymania czystości / Weging: 25
Prijs - Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, o wartości 50 000,00 PLN.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 zamówienia mogą dotyczyć powtórzenia usług podobnych do objętych niniejszym zamówieniem. Zakres tych usług nie przekroczy 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

W niniejszym postępowaniu nie są wymagane specjalne uprawnienia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Eventuele minimumeisen:

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę brutto, co najmniej 1 000 000,00 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem oraz musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Eventuele minimumeisen:

1) Wykonawca musi wykazać że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum dwie usługi kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnątrzszpitalnego oraz usługi pomocnicze przy pacjencie w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych z których każda spełnia następujące warunki:

— usługa musi być realizowana przez okres minimum 12 miesięcy, a wartość usługi musi wynosić co najmniej 1 000 000 PLN brutto (w okresie 12 miesięcy).

— każda usługa powinna potwierdzać wykonanie lub wykonywanie zamówienia na powierzchni co najmniej 10 000 m2, w obiekcie szpitalnym świadczącym 24-godzinną opiekę nad pacjentem, o ilości łóżek minimum 200.

Jedna z nich powinna potwierdzać wykonanie lub wykonywanie usługi w szpitalu z oddziałem ginekologicznym, położniczym i porodowym oraz blokiem operacyjnym.

2) Wykonawca musi dysponować co najmniej dwoma osobami do codziennego, nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym Szpitala i bieżącym kontaktem z przedstawicielami Zamawiającego. Jedna z ww. osób winna posiadać minimum średnie wykształcenie medyczne lub inne wykształcenie mające zastosowanie w jednostkach służby zdrowia, minimum. 3-letnie doświadczenie w nadzorze tego typu usługi oraz kwalifikacje z zakresu higieny sanitarnej i profesjonalnej dezynfekcji niezbędne do wykonania zamówienia.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:10
Plaats:

Siedziba Zamawiającego

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Sierpień 2022 r.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument;

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów;

3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (na kwotę minimum 1 000 000 PLN);

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (należy wykazać minimum 2 osoby wymagane w pkt IV.2.3) b) niniejszej SIWZ);

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019