Diensten - 385379-2019

Submission deadline has been amended by:  455791-2019
14/08/2019    S156

Polska-Katowice: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

2019/S 156-385379

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Bankowa 12
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, III p., pok. nr 69, 40-007 Katowice
E-mail: dzp@us.edu.pl
Tel.: +48 323591334
Faks: +48 323592048
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.us.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wyższa uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: część A - Katowice, Boguchwałowice część B -Chorzów, część C - Sosnowiec, część D - Cieszyn

Numer referencyjny: DZP..381.030.2019.UG
II.1.2)Główny kod CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości (wymienionych w zał. 2, 2A-2D do SIWZ) z podziałem na części A, B, C, D, w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Cieszyn, Boguchwałowice, w których mieszczą się wydziały humanistyczne i eksperymentalne oraz inne jednostki uczelni, domy studenckie, domy asystenckie o średniej powierzchni określonej w zał. 2E do SIWZ do codziennego sprzątania w dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień, dni robocze – zgodnie z ogłaszanym corocznie Zarządzeniem J.M. Rektora oraz w uzgodnieniu z administratorem budynku) oraz do sprzątania sobotnio-niedzielnego (z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień, a dni robocze – zgodnie z ogłaszanym corocznie Zarządzeniem J.M. Rektora oraz w uzgodnieniu z administratorem budynku).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 23 077 380.69 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część A: Obiekty zlokalizowane na terenie miast: Katowice i Boguchwałowice

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katowice, Boguchwałowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Katowice i Boguchwałowice.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2, 2A, 2E do SIWZ.

3) Zamówienie będzie realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. albo do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.

4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będą polegały na powtórzeniu usług sprzątania i utrzymania czystości, które zostały określone w umowie oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załączniki nr 2, 2A, do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 357 884.60 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100).

Kryterium: Cena 100 %

Szczegóły zawiera odpowiednio rozdz. V i XI SIWZ: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część B: Obiekty zlokalizowane w Chorzowie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Chorzów

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miasta Chorzów.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2, 2B, 2E do SIWZ.

3)Zamówienie będzie realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. albo do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.

4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będą polegały na powtórzeniu usług sprzątania i utrzymania czystości, które zostały określone w umowie oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załączniki nr 2, 2B, do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 342 736.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych, 00/100).

Kryterium: Cena 100 %

Szczegóły zawiera odpowiednio rozdz. V i XI SIWZ: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część C: Obiekty zlokalizowane w Sosnowcu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowiec.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2, 2C, 2E do SIWZ.

3)Zamówienie będzie realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. albo do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.

4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będą polegały na powtórzeniu usług sprzątania i utrzymania czystości, które zostały określone w umowie oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załączniki nr 2, 2C, do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 949 145.10 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 75 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100).

Kryterium: Cena 100 %

Szczegóły zawiera odpowiednio rozdz. V i XI SIWZ: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część D: Obiekty zlokalizowane na terenie miasta Cieszyn

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Cieszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miasta Cieszyn.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2, 2D, 2E do SIWZ.

3) Zamówienie będzie realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. albo do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.

4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będą polegały na powtórzeniu usług sprzątania i utrzymania czystości, które zostały określone w umowie oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załączniki nr 2, 2D, do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 427 614.99 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 36 000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych, 00/100).

Kryterium: Cena 100 %

Szczegóły zawiera odpowiednio rozdz. V i XI SIWZ: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 8 uPzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia powinno zostać wykazane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) Wykonawca składa wraz z ofertą w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Szczegóły - rozdz. IV ust. 1 pkt 1) SIWZ

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust. 3 pkt 1), 3)-6) oraz ust. 4 SIWZ, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp – brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp - szczegóły zawiera rozdz. IV ust. 3 pkt 1) lit. a) SIWZ;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika US - szczegóły zawiera rozdz. IV ust. 3 pkt 1) lit. b) SIWZ;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS - szczegóły zawiera rozdz. IV ust. 3 pkt 1) lit. c) SIWZ;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów z rozdz. IV ust. 3 pkt 1 SIWZ, składa dok. z rozdz. IV ust. 3 pkt 3) SIWZ

7. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: pełnomocnictwo - szczegóły zawiera rozdz. IV ust. 5 SIWZ.

8. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert Wykonawca jest zobowiązany przekazać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów - rozdz. IV SIWZ. Adres strony internetowej, pod którą jest dostępna SIWZ: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi

10. Szczegóły dotyczące dostępności dokumentów oraz ich formy zawiera rozdział IV ust. 7 i 8 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2) ustawy Pzp.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp w następujący sposób:

Dotyczy wszystkich części postępowania:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 1 (jedną) usługę, która spełnia łącznie poniższe przesłanki:

— była lub jest świadczona dla jednego zleceniodawcy, oraz

— dotyczyła lub dotyczy sprzątania powierzchni podłoża wewnątrz budynków o łącznym metrażu sprzątanej powierzchni dziennej nie mniejszym niż 15 000 m2, oraz

— była lub jest wykonywana w budynkach użyteczności publicznej (budynki użyteczności publicznej w rozumieniu §3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.4.2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r., poz. 1065), z wyłączeniem: supermarketów, hal targowych, produkcyjnych i magazynowych, dworców, obiektów widowiskowo-sportowych, budynków mieszkalnych, centrów handlowych, oraz

— minimum 12-miesięczny okres jej realizacji został zakończony i jednocześnie zawiera się w całości w 3-letnim okresie wymaganym przez Zamawiającego (tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert).

Uwaga!

— przez 1 usługę Zamawiający rozumie usługę świadczoną na podstawie 1 umowy (1 usługa = 1 umowa = 1 zamówienie),

— „termin” zgodnie z art. 112 KC - termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca,

— w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby ww. warunek spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (wymagany metraż powierzchni sprzątania nie sumuje się). Ta sama zasada dotyczy tzw. podmiotu trzeciego (podmiot na którego zasoby Wykonawca się powołuje),

— w przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 część postępowania, wystarczające będzie wykazanie 1 usługi spełniającej wymagania określone powyżej dla wszystkich części postępowania.

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:

1) ogólne oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 SIWZ, składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”)

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca ograniczył się jedynie do wypełniania sekcji „alfa” części IV formularza JEDZ, co pozwala Wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w części IV JEDZ, w odniesieniu do wymagań określonych przez Zamawiającego. W związku z tym, Zamawiający dopuszcza złożenie ogólnego oświadczenia, o którym mowa w sekcji „alfa” części IV formularza JEDZ;

oraz

2) wykaz usług (wraz z załączeniem dowodów określających, ze usługi zostały wykonane należycie), o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części postępowania)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy oraz warunki płatności zawiera załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 125-305672
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/10/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Uniwersytet Ślaski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 61 (III piętro budynku), POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1C do SIWZ. Wymagana forma: oryginał. Szczegóły zawiera rozdz. IV SIWZ.

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1D do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznościach wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

4. Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

— na zasadach i w sposób określony w par. 11 ust. 2-12 wzoru umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

5. Ochrona danych osobowych: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdziale XIV ust. 8 SIWZ - http://us.edu.pl/zamowienia/uslugi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wg zasad, o których mowa w rozdz.XIV ust.8 SIWZ - http://us.edu.pl/zamowienia/uslugi.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / 224587803
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Postanowienia rozdziału VII ust. 8 SIWZ stosuje się odpowiednio.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / 224587803
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019