Servizi - 385395-2022

15/07/2022    S135

Polonia-Varsavia: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

2022/S 135-385395

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Obozowa 43
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Codice postale: 01-161
Paese: Polonia
Persona di contatto: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, p. Dominika Weremko
E-mail: bzp@mpo.com.pl
Tel.: +48 223910100
Fax: +48 223910296
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.mpo.com.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Usługi komunalne

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Kampinoska” powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych

Numero di riferimento: RZP.27.24.2022.DW
II.1.2)Codice CPV principale
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów wytworzonych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Kampinoska” powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych z podziałem na zadania określone poniżej:

Zadanie 1: zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, w planowanej ilości maksymalnej 7 000 Mg;

Zadanie 2: zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, w planowanej ilości maksymalnej 6 000 Mg;

Zadanie 3: zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, w planowanej ilości maksymalnej 6 000 Mg.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Zadanie 1: Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, w planowanej ilości maksymalnej 7 000 Mg;

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Luogo principale di esecuzione:

Odpady będą odbierane z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Kampinoska” ul. Kampinoska 1,01-934 Warszawa

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, w planowanej ilości maksymalnej 7 000 Mg;

2.Odpady powstają w wyniku rozdrabniania na rozdrabniarce wolnoobrotowej odpadów wielkogabarytowych. Po rozdrobnieniu stosowana jest separacja magnetyczna metali żelaznych. Odpady nie poddawane są separacji metali kolorowych. Odpady objęte przedmiotem zamówienia klasyfikowane są zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi w dniu ogłoszenia zamówienia jako odpady o kodzie 19 12 10, tj. odpady palne (paliwo alternatywne) oraz odpady o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

3.Zamówienie obejmuje zagospodarowanie, w tym odbiór, transport i przetwarzanie odebranych odpadów przez Wykonawcę.

4.Umowa na Zadanie 1 zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania do dnia 31.01.2024 r., z zastrzeżeniem zapisów pkt. 10 OPZ. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zagospodarowania realizowana będzie do 31.12.2023 r. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 02.01.2023 r. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia określona dla Zadania 1 zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy.

5.Zamawiający planuje przekazać wykonawcy następującą ilości odpadów z podziałem na kody odpadów 2 625 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 10 i 4 375 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 12 dla Zadania 1.

6.Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie 4 200 Mg na rok odpadów dla Zadania 1 i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zakresu zamówienia na zasadach prawa opcji.

7.Dla odpadów o kodzie 19 12 10 Zamawiający dopuszcza wyłącznie przetwarzanie odpadów w procesie odzysku.

8.Dla odpadów o kodzie 19 12 12 Zamawiający dopuszcza przetwarzanie odpadów w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania z wyłączeniem składowania.

9.Umowa na Zadanie 1 będzie realizowana w oparciu o cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie albo wynikającą z ostatniego postąpienia złożonego przez Wykonawcę w trakcie aukcji elektronicznej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (pisemnie lub e-mailem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że umowa będzie realizowana do wyczerpania maksymalnej wielkości zamówienia.

10.Odpady będą odbierane luzem z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Kampinoska” ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa,

11.Odpady odebrane przez Wykonawcę będą bezpośrednio kierowane do instalacji wskazanej/wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

12.Transport odpadów do miejsca ich przetwarzania, tj. instalacji wskazanej/wskazanych przez Wykonawcę w ofercie będzie się odbywał na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

13.Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SWZ

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/01/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

1.Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym w zakresie 4 200 Mg na rok odpadów dla Zadania 1,

2.Prawo opcji obejmuje zagospodarowanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w sytuacji, w której w okresie realizacji zamówienia wskazanym w pkt.10 OPZ, będzie posiadał wytworzone odpady objęte przedmiotem zamówienia w ilości przekraczającej ilości minimalne wskazane w pkt. 5.OPZ. Ilość odpadów przekazywanych do zagospodarowania jest zależna od ilości odpadów wytworzonych przez Zamawiającego. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, gdy w ramach realizacji minimalnego zakresu zamówienia zostanie zrealizowane zamówienie na ilość o której mowa w pkt. 5 OPZ pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Skorzystanie z usług objętych opcją następować będzie w zależności od posiadania wytworzonych odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Uwaga!!! numeracja przeniesiona z SWZ

11. Wadium przetargowe

11.1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

11.1.1. zadanie 1 – 46.900,00 zł,

w formie określonej w art.97 ust.7 ustawy Pzp.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Zadanie 2: Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, w planowanej ilości maksymalnej 6 000 Mg;

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Luogo principale di esecuzione:

Odpady będą odbierane z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Kampinoska” ul. Kampinoska 1,01-934 Warszawa

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w planowanej ilości maksymalnej 6 000 Mg.

2.Odpady powstają w wyniku rozdrabniania na rozdrabniarce wolnoobrotowej odpadów wielkogabarytowych. Po rozdrobnieniu stosowana jest separacja magnetyczna metali żelaznych. Odpady nie poddawane są separacji metali kolorowych. Odpady objęte przedmiotem zamówienia klasyfikowane są zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi w dniu ogłoszenia zamówienia jako odpady o kodzie 19 12 10, tj. odpady palne (paliwo alternatywne) oraz odpady o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty).

3.Zamówienie obejmuje zagospodarowanie, w tym odbiór, transport i przetwarzanie odebranych odpadów przez Wykonawcę.

4.Umowa na Zadanie 2 zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania do dnia 31.01.2024 r., z zastrzeżeniem zapisów pkt. 10 OPZ. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zagospodarowania realizowana będzie do 31.12.2023 r. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 02.01.2023 r. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia określona dla Zadania 2 zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy.

5.Zamawiający planuje przekazać wykonawcy następującą ilości odpadów z podziałem na kody odpadów 2 250 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 10 i 3 750 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 12 dla zadania 2.

6.Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie 3 600 Mg na rok odpadów dla zadania 2 i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zakresu zamówienia na zasadach prawa opcji.

7.Dla odpadów o kodzie 19 12 10 Zamawiający dopuszcza wyłącznie przetwarzanie odpadów w procesie odzysku,

8.Dla odpadów o kodzie 19 12 12 Zamawiający dopuszcza przetwarzanie odpadów w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania z wyłączeniem składowania,

9.Umowa na Zadanie 2 będzie realizowana w oparciu o cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie albo wynikającą z ostatniego postąpienia złożonego przez Wykonawcę w trakcie aukcji elektronicznej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (pisemnie, lub e-mailem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że umowa będzie realizowana do wyczerpania maksymalnej wielkości zamówienia.

10.Odpady będą odbierane luzem z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Kampinoska” ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa.

11..Umowa na Zadanie 2 będzie realizowana w oparciu o cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie albo wynikającą z ostatniego postąpienia złożonego przez Wykonawcę w trakcie aukcji elektronicznej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (pisemnie lub e-mailem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że umowa będzie realizowana do wyczerpania maksymalnej wielkości zamówienia.

10.Odpady będą odbierane luzem z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Kampinoska” ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa,

11.Odpady odebrane przez Wykonawcę będą bezpośrednio kierowane do instalacji wskazanej/wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

12.Transport odpadów do miejsca ich przetwarzania, tj. instalacji wskazanej/wskazanych przez Wykonawcę w ofercie będzie się odbywał na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

13.Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SWZ

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/01/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

1.Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym w zakresie 3 600 Mg na rok odpadów dla Zadania 2

2.Prawo opcji obejmuje zagospodarowanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w sytuacji, w której w okresie realizacji zamówienia wskazanym w pkt.10 OPZ, będzie posiadał wytworzone odpady objęte przedmiotem zamówienia w ilości przekraczającej ilości minimalne wskazane w pkt. 5.OPZ. Ilość odpadów przekazywanych do zagospodarowania jest zależna od ilości odpadów wytworzonych przez Zamawiającego. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, gdy w ramach realizacji minimalnego zakresu zamówienia zostanie zrealizowane zamówienie na ilość o której mowa w pkt. 5 OPZ pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Skorzystanie z usług objętych opcją następować będzie w zależności od posiadania wytworzonych odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Uwaga!!! numeracja przeniesiona z SWZ

11. Wadium przetargowe

11.1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

11.1.2. zadanie 2 – 40.200,00 zł,

w formie określonej w art.97 ust.7 ustawy Pzp.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Zadanie 3: Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, w planowanej ilości maksymalnej 6 000 Mg.

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Luogo principale di esecuzione:

Odpady będą odbierane z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Kampinoska” ul. Kampinoska 1,01-934 Warszawa

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w planowanej ilości maksymalnej 6 000 Mg.

2.Odpady powstają w wyniku rozdrabniania na rozdrabniarce wolnoobrotowej odpadów wielkogabarytowych. Po rozdrobnieniu stosowana jest separacja magnetyczna metali żelaznych. Odpady nie poddawane są separacji metali kolorowych. Odpady objęte przedmiotem zamówienia klasyfikowane są zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi w dniu ogłoszenia zamówienia jako odpady o kodzie 19 12 10, tj. odpady palne (paliwo alternatywne) oraz odpady o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty).

3.Zamówienie obejmuje zagospodarowanie, w tym odbiór, transport i przetwarzanie odebranych odpadów przez Wykonawcę.

4.Umowa na Zadanie 3 zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania do dnia 31.01.2024 r., z zastrzeżeniem zapisów pkt. 10 OPZ. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zagospodarowania realizowana będzie do 31.12.2023 r. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 02.01.2023 r. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia określona dla Zadania 3 zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy.

5.Zamawiający planuje przekazać wykonawcy następującą ilości odpadów z podziałem na kody odpadów w ilości 2 250 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 10 i 3 750 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 12 dla Zadania 3.

6.Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie 3 600 Mg na rok odpadów dla Zadania 3 i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zakresu zamówienia na zasadach prawa opcji.

7.Dla odpadów o kodzie 19 12 10 Zamawiający dopuszcza wyłącznie przetwarzanie odpadów w procesie odzysku.

8.Dla odpadów o kodzie 19 12 12 Zamawiający dopuszcza przetwarzanie odpadów w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania z wyłączeniem składowania,

9.Umowa na Zadanie 3 będzie realizowana w oparciu o cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie albo wynikającą z ostatniego postąpienia złożonego przez Wykonawcę w trakcie aukcji elektronicznej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (pisemnie lub e-mailem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że umowa będzie realizowana do wyczerpania maksymalnej wielkości zamówienia.

10.Odpady będą odbierane luzem z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Kampinoska” ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa.

11.Odpady odebrane przez Wykonawcę będą bezpośrednio kierowane do instalacji wskazanej/wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

12.Transport odpadów do miejsca ich przetwarzania, tj. instalacji wskazanej/wskazanych przez Wykonawcę w ofercie będzie się odbywał na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

13.Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SWZ

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/01/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

1.Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym w zakresie 3 600 Mg na rok odpadów dla Zadania 3

2.Prawo opcji obejmuje zagospodarowanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w sytuacji, w której w okresie realizacji zamówienia wskazanym w pkt.10 OPZ, będzie posiadał wytworzone odpady objęte przedmiotem zamówienia w ilości przekraczającej ilości minimalne wskazane w pkt. 5.OPZ. Ilość odpadów przekazywanych do zagospodarowania jest zależna od ilości odpadów wytworzonych przez Zamawiającego. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, gdy w ramach realizacji minimalnego zakresu zamówienia zostanie zrealizowane zamówienie na ilość o której mowa w pkt. 5 OPZ pisemnie lub pocztą elektroniczną. Skorzystanie z usług objętych opcją następować będzie w zależności od posiadania wytworzonych odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Uwaga!!! numeracja przeniesiona z SWZ

11. Wadium przetargowe

11.1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

11.1.3. zadanie 3 – 40.200,00 zł.

w formie określonej w art.97 ust.7 ustawy Pzp.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Uwaga!!! Numeracja przeniesiona z SWZ:

6.2.2.1. aktualny wpis do rejestru, w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami),

6.2.2.2. aktualną decyzję na przetwarzanie (z wyłączeniem składowania) odpadów objętych przedmiotem zamówienia, tj.:6.2.2.2.1. zezwolenie na przetwarzanie odpadów (z wyłączeniem składowania) wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami),

lub 6.2.2.2.2. pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (w art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zmianami) uwzględniające wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów (z wyłączeniem składowania) (art. 45 ust. 8) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami), lub 6.2.2.2.3. pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w art. 201 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zmianami) uwzględniające wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów (z wyłączeniem składowania) (art. 45 ust. 9) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami) z dopuszczonymi do przetwarzania odpadów (z wyłączeniem składowania) (art. 45 ust. 9) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami), z dopuszczonymi do przetwarzania odpadów (z wyłączeniem składowania) w decyzjach ilościami odpadów objętych przedmiotem zamówienia nie mniejszymi niż:

• 2 625 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 10 i 4 375 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 12 dla zadania 1,

• 2 250 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 10 i 3 750 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 12 dla zadania 2,

• 2 250 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 10 i 3 750 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 12 dla zadania 3, z zastrzeżeniem, że Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie będzie posiadał decyzje dopuszczające do przetwarzania w procesie odzysku na ilości nie mniejsze niż suma ilości odpadów podanych dla zadań, na które złożył ofertę. Wykazując aktualność decyzji, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu wymagania nałożonego art. 14 ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zmianami) sporządzone nie wcześniej niż na miesiąc przed jego złożeniem . W celu potwierdzenia powyższego Wykonawca winien załączyć do oświadczenia skan pierwszej strony wniosku z pieczęcią marszałka województwa lub starosty potwierdzającą złożenie dokumentu i/lub potwierdzenie nadania pocztą przesyłki do 5 marca 2020 roku. Oświadczenie winno zawierać informację, że ww. postępowanie nie zakończyło się wydaniem decyzji odmownej w danej instancji, ani nie zostało pozostawione bez rozpoznania. Oświadczenie powinno dodatkowo zawierać informację, że Wykonawcy nie są znane okoliczności uniemożliwiające uzyskanie zmienionej decyzji. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

6.2.2.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa w pkt. 6.2.2.1. lub w pkt. 6.2.2.2. SWZ i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskażą w ofercie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.6.2.2.4.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności uprawnień, o których mowa w pkt. 6.2.2.1. i w pkt. 6.2.2.2. SWZ przez cały okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Ciąg dalszy Sekcji III.1.1)

Uwaga!!! numeracja przeniesiona z SWZ:

6.2.2.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności uprawnień, o których mowa w pkt. 6.2.2.1. i w pkt. 6.2.2.2. SWZ przez cały okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy w zakresie transportu odpadów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.2.1. SWZ (w zakresie objętym obowiązkiem posiadania ww. uprawnień).

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Uwaga!!! numeracja przeniesiona z SWZ:

7.1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

7.1.1.aktualny wpis do rejestru, w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami),

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 7.1.1. SWZ przez cały okres obowiązywania umowy.

7.1.2.aktualna decyzja na przetwarzanie (z wyłączeniem składowania) odpadów objętych przedmiotem zamówienia, tj.:

7.1.2.1. aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów (z wyłączeniem składowania) wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699

ze zmianami) lub 7.1.2.2.aktualne pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zmianami) uwzględniające wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów (z wyłączeniem składowania) (art. 45 ust. 8) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami), lub 7.1.2.3.aktualne pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w art. 201 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zmianami) uwzględniające wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów (z wyłączeniem składowania) (art. 45 ust. 9) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami), z dopuszczonymi do przetwarzania odpadów (z wyłączeniem składowania) w decyzjach ilościami odpadów objętych przedmiotem zamówienia nie mniejszymi niż:

• 2 625 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 10 i 4 375 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 12 dla zadania 1,

• 2 250 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 10 i 3 750 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 12 dla zadania 2,

• 2 250 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 10 i 3 750 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 12 dla zadania 3,z zastrzeżeniem, że Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie będzie posiadał decyzje dopuszczające do przetwarzania

w procesie odzysku na ilości nie mniejsze niż suma ilości odpadów podanych dla zadań, na które złożył ofertę. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 7.1.1. i 7.1.2. SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Wykazując aktualność decyzji, wykonawca winien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu wymagania nałożonego art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zmianami) sporządzone nie wcześniej niż na miesiąc przed jego złożeniem. W celu potwierdzenia powyższego Wykonawca winien załączyć do oświadczenia skan pierwszej strony wniosku z pieczęcią marszałka województwa lub starosty potwierdzającą złożenie dokumentu i/lub potwierdzenie nadania pocztą przesyłki do 5 marca 2020 roku. Oświadczenie winno zawierać informację, że ww. postępowanie nie zakończyło się wydaniem decyzji odmownej w danej instancji, ani nie zostało pozostawione bez rozpoznania. Oświadczenie powinno dodatkowo zawierać informację, że Wykonawcy nie są znane okoliczności uniemożliwiające uzyskanie zmienionej decyzji. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 4 do SWZ. 7.1.3.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Ciąg dalszy Sekcji III.1.2)

Uwaga!!! numeracja przeniesiona z SWZ:

7.1.4.oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ.

7.1.5.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,

o których mowa w:

7.1.5.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

7.1.5.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia,

7.1.5.3. zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

7.1.5.4. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

7.1.5.5. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Ciąg dalszy Sekcji VI.4.3)

Uwaga!!! Numeracja przeniesiona z SWZ

29.11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1041 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

29.12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części VI SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części VI SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

2.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

1.Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli w danej części zamówienia (zadaniu) zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

2.Aukcja zostanie przeprowadzona oddzielnie dla każdego zadania oraz w innym czasie.

3.Szczegółowy opis zawarty jest w Części I Rozdział IV pkt.21 SWZ

IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2022
Ora locale: 11:30
Luogo:

Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43,01-161 Warszawa, POLSKA. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Komisja przetargowa

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Uwaga!!! numeracja przeniesiona z SWZ

12.5. Na ofertę składają się :

12.5.1. wypełniony Formularza oferty dla danego zadania wg wzoru określonego w części III SWZ ;

12.5.2. wypełniony Formularzy cenowy dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części V SWZ.

12.6. Do oferty Wykonawca dołącza:

12.6.1. aktualny na dzień składania Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SWZ.

12.6.2. oryginał dokumentu wadium – jeśli wadium jest składane w innej formie niż pieniężna – zgodnie z zapisami pkt. 11.3. SWZ;

12.6.3. dowody w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.9.3. SWZ;

12.6.4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.

12.6.4.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 12.6.4. SWZ, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

12.6.4.2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 12.6.4. SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego).

12.6.5. oświadczenie Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, dotyczące przesłanek wykluczenia składane z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ.

12.6.6. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ.

Uwaga!!! numeracja przeniesiona z SWZ

4.13. Ilekroć w SWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami).

Uwaga!!! numeracja przeniesiona z SWZ

6.2.1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy lub w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) lub w art. 5k Rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

UWAGA!

Wykonawca przed zawarciem umowy potwierdzi Zamawiającemu aktualność informacji, zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, dotyczących przesłanek wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: https://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ

29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

29.1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone

w Dziale IX ustawy.

29.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

29.3. Odwołanie przysługuje na:

29.3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

29.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

29.3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

29.4. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy.

29.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

29.6. Terminy wniesienia odwołania:

29.6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

29.6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

29.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 28.6. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

29.8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

29.8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

29.8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

29.9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej.

29.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Uwaga! Ciąg dalszy w Sekcji III.1.3)

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: https://uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/07/2022