Diensten - 385400-2019

Submission deadline has been amended by:  414064-2019
14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Sint-Joost-ten-Node: Maken van bouwkundige ontwerpen

2019/S 156-385400

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Sint-Joost-ten-Node
Postadres: Sterrenkundelaan, 12-13
Plaats: Sint-Joost-ten-Node
NUTS-code: BE1
Postcode: 1210
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Aline Louckx
E-mail: alouckx@sjtn.brussels
Telefoon: +32 22202804
Fax: +32 22202502

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sjtn.brussels

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2429/EM/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Gemeente Sint-Joost-ten-Node
Postadres: Sterrenkundelaan, 12-13
Plaats: Sint-Joost-ten-Node
NUTS-code: BE1
Postcode: 1210
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Aline Louckx
E-mail: alouckx@sjtn.brussels
Telefoon: +32 22202804
Fax: +32 22202502

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sjtn.brussels

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Gemeente Sint-Joost-ten-Node
Postadres: Sterrenkundelaan, 12-13
Plaats: Sint-Joost-ten-Node
Postcode: 1210
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Aline Louckx
Telefoon: +32 22202804
E-mail: alouckx@sjtn.brussels
Fax: +32 22202502
NUTS-code: BE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sjtn.brussels

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Volledige opdracht van projectauteur voor de oprichting van woningen in 6 bestaande gebouwen

Referentienummer: 2019/3669
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71220000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.1.1

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Volledige opdracht van projectauteur voor de oprichting van woningen in 3 bestaande gebouwen: Linnéstraat, 42 - Linnéstraat, 62 - Rivierstraat,8

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Bewoonbaarheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Technisch karakter / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Urbaniteit / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vrije opties (Vrije opties zijn toegestaan maar niet verplicht. Die zullen geen gunningcriterium toewijzen maar zullen de regelende gezag toestaan de beste optie kiezen overeenkomstig de kwaliteit van architectuur en de prijs-kwaliteitverhouding van het project)

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Volledige opdracht van projectauteur voor de oprichting van woningen in 3 bestaande gebouwen: Linnéstraat, 73 - Weidestraat, 15 - Weidestraat,21

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeetelijke eigendommen - Verschillende flatgebouwen, 1210 Sint-Joost-ten-Node

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Bewoonbaarheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Technisch karakter / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Urbaniteit / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vrije opties (Vrije opties zijn toegestaan maar niet verplicht. Die zullen geen gunningcriterium toewijzen maar zullen de regelende gezag toestaan de beste optie kiezen overeenkomstig de kwaliteit van architectuur en de prijs-kwaliteitverhouding van het project.)

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. * De inschrijver geeft een minimum aantal passieve gebouwreferentie gecertificeerd door de PMP of soortgelijke erkende instantie, uitgevoerd door hem of door een lid van het team dat verantwoordelijk is voor de huidige studiemissie

2. De inschrijver levert een lijst van de projecten die hem werden toevertrouwd met gevolgde verwezenlijkingen van minder dan 3 jaren

3. *De samenstelling van de pluridisciplinaire groep. Ze bestaat minimum uit de Architect, de ingenieur in speciale technieken (met inbegrip van toneeltechnici), de ingenieur in stabiliteit, de ingenieur in akoestiek, de Veiligheids-gezondheidscoördinator en een Studiebureau voor prestaties van gebouwen (energie, leefmilieu, PEB).

4. * Diploma’s en beroepskwalificaties van de inschrijver, van de leden van het studiebureau en van de partners vereist met het oog op een volledige studieopdracht, in het bijzonder van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de diensten bepaald in het bijzonder bestek.

Eventuele minimumeisen:

1. De inschrijver verstrekt de referenties en een gecertificeerde kopie van het PMP-certificaat of een andere erkende instantie voor de bouw van een passief gebouw.

2. Deze lijst zal begeleid worden met ten minsten drie certificaten van goede uitvoering. Deze certificaten zullen de adressen van de eigendomen, de identiteit van de opdrachtgever, de bedragen van de missies van studie en werken, de datums van begin en einde van missies vermelden

3. De verschillende economische operatoren (natuurlijke of rechtspersonen) die de pluridisciplinaire groep vormen, handelen solidair voor diens rekening. Haar hoofdgemachtigde, belast met de coördinatie van de studies en de prestaties uitgevoerd door de andere leden van de vereniging, is de Architect.

In ieder geval verbinden de kandidaten economische operatoren (natuurlijke of rechtspersonen), zich er voornamelijk toe om met hun eigen technische en menselijke middelen de gehele opdracht uit te voeren die hen zou kunnen worden toevertrouwd na analyse van hun offerte.

4. Het bewijs van inschrijving bij de Orde van Architecten of van inschrijving op een lijst van een gelijkaardige officiële organisatie in een andere lidstaat van de Europese Unie, van 1 of meerdere personen die deel uitmaken van de ploeg van het project (origineel attest of conforme gecertificeerde kopie daterend van een jaar geleden of langer, gecertificeerde kopieën van diploma's of certificaten voor andere leden van het multidisciplinaire team.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

De ploeg afgevaardigde zal het bewijs van zijn inschrijving aan de Orde van Architecten volgens de Wet van 26.6.1963 of een vergunning om deze beroep in zijn moederland te oefenen moeten leveren.

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De uitvoering van de dienst is aan de architecten, architectenbureau's, architecten verenigingen of houder van een europeese beroepstitel voorbehouden. De rechtspersonen of natuurlijke personen (of het nu om partners van een tijdelijke vereniging of om onderaanemers gaat) zijn verplicht de namen et de professionele kwaliteiten van het personeel belaste met de dienst

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/03/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Gemeentehuis, Gemeenteraadszaal, 1ste vedieping

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Gemeente Sint-Joost-ten-Noode

Onderhoudservice - Me A.Louckx

12, Sterrenkundelaan (par brief)

284, Koningstraat (in eigen hand)

1210 Brussel

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

De datum van bezoek van de site zal later worden communiceerd via de link https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2429/EM/2019

De offertes kunnen elektronisch ingediend worden

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van de State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Etterbeek
Postcode: 1040
Land: België

Internetadres: www.raadvst.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019