Diensten - 385420-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Joensuu: Reclame- en marketingdiensten

2019/S 156-385420

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
Nationaal identificatienummer: 0212371-7
Postadres: PL 70 (Tulliportinkatu 3)
Plaats: Joensuu
NUTS-code: FI1D3
Postcode: 80101
Land: Finland
Contactpersoon: Tuomas Vepsä
E-mail: hankinta@riveria.fi
Telefoon: +358 505751151

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.riveria.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/riveria
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/riveria?id=246909&tpk=04988028-f8ce-46c4-a923-e90ff4763895
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian lehti-ilmoitukset 1.1.2020–31.12.2021

Referentienummer: 269/02.08.00/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79340000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria pyytää tarjousta ilmoituksista ja mainonnasta printtimediassa ja digitaalisessa mediassa. Aineisto on pääsääntöisesti valmista julkaistavaksi. Ilmoittelun tavoitteena on saavuttaa tilaajan toimintaan liittyen paras näkyvyys alueellisesti tai julkaistavaan asiaan liittyen. Tilaaja valitsee sopimuskauden aikana hinnaltaan ja tilanteeseensa parhaiten sopivan lehden tai lehtiä valittujen toimijoiden keskuudesta. Ilmoitetut määrät ovat arvio vuosittaisesta ilmoittelusta. Tilaaja ei sitoudu mihinkään ilmoitusmäärään.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria julkaisee ilmoituksia ja mainoksia printtimediassa ja digitaalisessa mediassa. Toimitettava aineisto on pääsääntöisesti valmista julkaistavaksi. Ilmoittelun tavoitteena on saavuttaa tilaajan toimintaan liittyen paras näkyvyys alueellisesti tai julkaistavaan asiaan liittyen. Tilaaja valitsee sopimuskauden aikana hinnaltaan ja tilanteeseensa parhaiten sopivan lehden tai lehtiä valittujen toimijoiden keskuudesta. Ilmoitetut määrät ovat arvio vuosittaisesta ilmoittelusta. Tilaaja ei sitoudu mihinkään ilmoitusmäärään.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Hankintaa on mahdollista jatkaa kahden (2) vuoden optiolla ajalle 1.1.2022–31.12.2023. Option käytöstä päätetään ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:15
Plaats:

Tarjousten avaamistilaisuus järjestetään tarjouspyynnössä mainitun ajankohdan jälkeen, eikä tarjousten avaamistilaisuus ole julkinen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019