Diensten - 385422-2019

Submission deadline has been amended by:  460576-2019
14/08/2019    S156

Frankrijk-Bordeaux: Verzekeringsdiensten

2019/S 156-385422

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bordeaux Métropole
Postadres: Esplanade Charles de Gaulle
Plaats: Bordeaux
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33045
Land: Frankrijk
E-mail: dacp@bordeaux-metropole.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bordeaux-metropole.fr

Adres van het kopersprofiel: https://demat-ampa.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrat d'assurance flotte automobile

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66514100 Verzekering in verband met vervoer
66514110 Verzekeringen voor motorvoertuigen
66516100 Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12 Gironde
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 4 ans.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019