Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 385423-2016

Prikaži smanjeni prikaz

02/11/2016    S211

Hrvatska-Ludbreg: Usluge u području gospodarenja energijom

2016/S 211-385423

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Grad Ludbreg
Nacionalni registracijski broj: 84947290034
Poštanska adresa: Trg Sv. Trojstva 14
Mjesto: Ludbreg
Poštanski broj: 42230
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jedinstveni upravni odjel Grada Ludbrega, Odsjek za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu
Na pažnju (osoba za kontakt): Darko Crnković Darko Rak
E-pošta: darko.crnkovic@ludbreg.hr
Telefon: +385 42420215
Telefaks: +385 42420206

Internetska adresa(e):

Adresa profila kupca: https://ludbreg.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+003-0024181

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Energetska usluga - provedba projekta energetske učinkovitosti zamjenom neučinkovite i štetne rasvjete sa štedljivim i ekološkim LED svjetiljkama u Gradu Ludbregu.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 27: Ostale usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Područje Grada Ludbrega.

NUTS kod HR014 Varaždinska županija

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava javne rasvjete u Gradu Ludbregu, što podrazumijeva postizanje dokazivih ušteda, a koje će se postići provođenjem mjera energetske učinkovitosti (nadalje: Mjere), koje se sastoje od:
— Izrade projekta energetske učinkovitosti (nadalje: Projekt);
— Izvođenja svih radova, ugradnji opreme i materijala predviđenih Projektom, uključujući nepredviđene radove i/ili sve potrebne radnje koje su nužne za ostvarenje ušteda;
— Praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71314200 Usluge u području gospodarenja energijom

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 3 242 127,69 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Maksimalan broj bodova koji ponuda može postići jest 100. Odabrana ponuda je ona koja je ekonomski najpovoljnija. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ona koja ima najveći broj bodova u skladu s kvantitativnim i kvalitativnim kriterijima bodovanja. Kvantitativni kriterij bodovanja sastoji se od ukupne neto uštede / neto financijska korist naručitelja koji iznosi maksimalno 80 bodova, dok kvalitativni kriteriji iznose maksimalno 20 bodova. U procesu određivanja tehnički i komercijalno najpovoljnije ponude, provodi se vrednovanje slijedećih parametara kvalitete po slijedećim kriterijima: Faktor Kriterij Oznaka 80 % Neto financijska korist naručitelja NPV 20 % Kvaliteta i tehnički podatci TQC Ponuditelj sa najvećim brojem bodova će biti ocijenjen kao najpovoljniji ponuditelj prema sljedećoj formuli: Ukupan broj bodova = 0,80 x NPV + 0,20 x TQC Sve je podrobno objašnjeno u Dokumentaciji za nadmetanje u točki 6.13. Kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude. Značaj 0
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
01-16-V-JN
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2016/S 062-107076 od 30.3.2016

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 2186/18-01/1-16-26 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Energetska usluga - provedba projekta energetske učinkovitosti zamjenom neučinkovite i štetne rasvjete sa štedljivim i ekološkim LED svjetiljkama u Gradu Ludbregu
V.1)Datum sklapanja ugovora :
16.9.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Zajednica ponuditelja: Energetska Učinkovitost - Cementara; Energy Plus
Nacionalni registracijski broj: 01843796639
Poštanska adresa: Međimurska 21
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dzoricic1@gmail.com
Telefon: +385 98296656
Telefaks: +385 13906395

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 2 700 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 3 242 127,69 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 103
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.
Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u roku od deset (10) dana od dana:
1. objave Poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
2. objave izmjene Dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za Dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
4. primitka Odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem, ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u čl. 159. Zakona o javnoj nabavi.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4)Datum slanja ove objave:
28.10.2016