Diensten - 385431-2019

14/08/2019    S156

Denemarken-Hillerød: Bankdiensten

2019/S 156-385431

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Hovedstaden
Nationaal identificatienummer: 29190623
Postadres: Kongens Vænge 2
Plaats: Hillerød
NUTS-code: DK013 Nordsjælland
Postcode: 3400
Land: Denemarken
Contactpersoon: Diana Bøjesen
E-mail: diana.boejesen@regionh.dk
Telefoon: +45 38665827
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.regionh.dk/
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bankydelse

Referentienummer: 19034019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66110000 Bankdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66110000 Bankdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK013 Nordsjælland
NUTS-code: DK DANMARK
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 gang 12 måneder.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019