Servizi - 385431-2022

15/07/2022    S135

Romania-Amara: Gestione ambientale

2022/S 135-385431

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Orasul Amara
Numero di identificazione nazionale: 4427889
Indirizzo postale: Strada: Nicolae Balcescu, nr. 91
Città: Amara
Codice NUTS: RO315 Ialomiţa
Codice postale: 927020
Paese: Romania
Persona di contatto: SANDU ALIN SORIN
E-mail: consiliullocalamara@yahoo.com
Tel.: +40 0243266102
Fax: +40 0243266102
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.primaria-amara.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100151441
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Servicii pentru realizarea studiilor suport, a hărților necesare și a planului de management în cadrul proiectului POIM 2014-2020 ”Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara”, SMIS 124414

Numero di riferimento: 442788920201&
II.1.2)Codice CPV principale
90710000 Gestione ambientale
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Prestatorul va asigura Servicii pentru realizarea studiilor suport, a hărților necesare și a planului de management în cadrul proiectului POIM 2014-2020 ”Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara”, SMIS 124414, constând în întocmirea Planului de management al ariei protejate și a studiilor aferente, astfel:

A1 Inventarierea speciilor şi habitatelor de importanţă naţională şi comunitară de pe raza ariei protejate

Rezultate activitate:

1 studiu inventariere realizat

1 metodologie de inventariere realizata

1 baza de date realizata

A2 Zonarea interna si studiu abiotic pentru aria naturala protejata

Rezultate activitate:

1 studiu zonare interna a ariei elaborat

1 studiu mediul abiotic elaborat

A.3 Elaborarea unui studiu socioeconomic care va ţine seama atât de exigentele economice, sociale si culturale cât si de particularitatile regionale si locale care fundamentează planul de management al ariei naturale protejate.

Rezultate activitate:

1 studiu socio-economic realizat

A4 Elaborarea studiului cu privire la structura proprietăţii, proprietari şi administratori de teren şi managementul actual al ariei naturale protejate

Rezultate activitate:

1 Studiu cu privire la folosinţa terenurilor, structura proprietăţii, administratori şi managementul actual elaborate

1 Baza de date cu categoriile de folosinta ale terenurilor

A.5 Elaborarea studiilor de evaluare a activităţilor cu potenţial impact antropic (presiuni şi ameninţări) ce afectează speciile de interes comunitar din aria natural protejată.

Rezultate activitate:

1 studiu presiuni si amenintari elaborat

A.6 Elaborarea metodologiilor si a masurilor de conservare a speciilor de importanţă comunitară şi evaluarea stării de conservare a acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru atingerea unei stări de conservare favorabilă a speciilor de pe raza ariei naturale protejate

Rezultate activitate:

1 studiu masuri de management/conservare realizat

1 Metodologie stare de conservare realizata

1 studiu pentru evaluarea starii de conservare elaborate

A.7 Elaborarea hărţilor de distribuţie a speciilor de importanţă naţională şi comunitară de pe raza ariei naturale protejate, a hărţilor activităţilor cu potential impact antropic (presiuni şi ameninţări) şi a hărţilor GIS care vor fi anexate la Planul de management

Rezultate activitate:

258 harti realizate

A.8 Elaborarea Planului de Management şi înaintarea spre aprobare, astfel încât aceasta să aibă loc înainte de finalizarea proiectului, inclusiv elaborarea evaluării strategice de mediu (SEA)

Rezultate activitate:

1 documentatie SEA realizata

1 Plan Management aprobat

1 taxa avizare achitata de achizitor

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18.

Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare / informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 819 400.00 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
71222200 Servizi di cartografia di aree rurali
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO315 Ialomiţa
Luogo principale di esecuzione:

Oraş Amara, jud. Ialomița

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Contractul presupune realizarea studiilor suport, a hărților necesare și a planului de management în cadrul proiectului POIM 2014-2020 ”Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara”, SMIS 124414, constând în întocmirea Planului de management al ariei protejate și a studiilor aferente, astfel:

A1 Inventarierea speciilor şi habitatelor de importanţă naţională şi comunitară de pe raza ariei protejate

Rezultate activitate:

1 studiu inventariere realizat

1 metodologie de inventariere realizata

1 baza de date realizata

A.2 Zonarea interna si studiu abiotic pentru aria naturala protejata

Rezultate activitate:

1 studiu zonare interna a ariei elaborat

1 studiu mediul abiotic elaborat

A.3 Elaborarea unui studiu socioeconomic care va ţine seama atât de exigentele economice, sociale si culturale cât si de particularitatile regionale si locale care fundamentează planul de management al ariei naturale protejate.

Rezultate activitate:

1 studiu socio-economic realizat

A.4 Elaborarea studiului cu privire la structura proprietăţii, proprietari şi administratori de teren şi managementul actual al ariei naturale protejate

Rezultate activitate:

1 Studiu cu privire la folosinţa terenurilor, structura proprietăţii, administratori şi managementul actual elaborate

1 Baza de date cu categoriile de folosinta ale terenurilor

A.5 Elaborarea studiilor de evaluare a activităţilor cu potenţial impact antropic (presiuni şi ameninţări) ce afectează speciile de interes comunitar din aria natural protejată.

Rezultate activitate:

1 studiu presiuni si amenintari elaborat

A.6 Elaborarea metodologiilor si a masurilor de conservare a speciilor de importanţă comunitară şi evaluarea stării de conservare a acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru atingerea unei stări de conservare favorabilă a speciilor de pe raza ariei naturale protejate

Rezultate activitate:

1 studiu masuri de management/conservare realizat

1 Metodologie stare de conservare realizata

1 studiu pentru evaluarea starii de conservare elaborate

A.7 Elaborarea hărţilor de distribuţie a speciilor de importanţă naţională şi comunitară de pe raza ariei naturale protejate, a hărţilor activităţilor cu potential impact antropic (presiuni şi ameninţări) şi a hărţilor GIS care vor fi anexate la Planul de management

Rezultate activitate:

258 harti realizate

A.8 Elaborarea Planului de Management şi înaintarea spre aprobare, astfel încât aceasta să aibă loc înainte de finalizarea proiectului, inclusiv elaborarea evaluării strategice de mediu (SEA)

Rezultate activitate:

1 documentatie SEA realizata

1 Plan Management aprobat

1 taxa avizare achitata de achizitor

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18.

Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare / informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 2.4 Experiența specifică Expert Evaluare Strategică de Mediu (ESM) / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: 2.3 Experiența specifică Expert GIS / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: 2.2 Experiența specifică Expert ornitolog / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: 2.1 Experiența specifică: Lider de echipa / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: 2.5 Experiența specifică Expert elaborare plan de management / Ponderazione: 6
Prezzo - Ponderazione: 70
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 13
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Contractul va fi finanțat POIM 2014-2020, Axa Prioritara 4, O.S. 4.1, Contract de finanțare nr. 304 / 09.01.2020, ” Managementul biodiversităţii prin realizarea planului de management al ariei naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara” SMIS 124414

II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 si sa respecte prevederile legale privind conflictul de interese.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa de catre fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociați, terti si subcontractanți) câte un formular DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor prezenta odata cu DUAE si cate o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 (formular 8).

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

• pentru sediul principal: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, valabile la momentul prezentarii; pentru sediile secundare/punctele de lucru: declaraţie pe propria răspundere la momentul prezentării privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate);

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii străni vor prezenta documente echivalente tuturor documentelor justificative mentionate la nivelul acestei sectiuni. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit acesta nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Persoane care dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante: SANDU Alin-Sorin – Primar, IONESCU Tudoriţa – Secretar general, SIMION Mirela Luminița – Manager proiect, PEREANU Daniela– Responsabil financiar proiect, ION Săndica – Responsabil achiziții publice proiect, POPESCU Mircea Cristian – Responsabil tehnic proiect, GĂNESCU Alexandra – Responsabil tehnic proiect (din partea partenerului Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița), Andronache Doru-Cătălin – Viceprimar și Membru Consiliul Local, Băjenaru Liviu-Cornel - Membru Consiliul Local, Călinoiu Gheorghe - Membru Consiliul Local, Ciobotaru-Petrescu Ionuț - Membru Consiliul Local, Dumitrașcu Alina-Lucia - Membru Consiliul Local, Micşa Ion-Sorin - Membru Consiliul Local, Mihai Daniel-Ionuț - Membru Consiliul Local, Moraru Ionuț-Valentin - Membru Consiliul Local, Onel Ion - Membru Consiliul Local, Radu George-Valentin - Membru Consiliul Local, Stanciu Mihai Cristian - Membru Consiliul Local, Stanciu Valeriu - Membru Consiliul Local, Stoian Mihaela - Membru Consiliul Local, Şandru Ştefan- Membru Consiliul Local, Țintă Nicolae - Membru Consiliul Local.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta, sa dovedească ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și că are capacitatea de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul operatorilor economici străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat1.Experiența similară: Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani până la data limită de depunere a Ofertei a prestat servicii de elaborare/revizuire/actualizare de planuri de management aferente ariilor naturale protejate sau alte planuri/ programe/ studii similare aferente ariilor naturale protejate, în valoare cumulată de minim 3.000.000 lei (fara TVA), valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor serviciilor prestate în cadrul unuia sau mai multor contracte.

Proportia de subcontractare2. Informatii privind subcontractarea: Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmează sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propuşi, dacă e cazul.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractul/contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante, astfel: numărul și data contractului invocat drept experiență similară beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru.care a fost responsabil, împreuna cu valoarea acestora, fără TVA.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, astfel: pentru fiecare contract de experienta similara se vor prezenta documente justificative suport (copii dupa parti relevante ale contractului sau recomandare sau alte certificate sau documente prin care sa se confirme în mod obligatoriu, date referitoare la: beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate similare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, perioada în care s-a realizat contractul, valoarea serviciilor similare prestate din cadrul contractului sau a partii din contract pentru care s-a efectuat receptia.În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul (în cazul asocierii/subcontractării de către fiecare operator economic care face parte din asociere/subcontractare) clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru anul 2020, se va aplica cursul leu/valuta afișat de BNR pentru data publicării anunțului de participare.Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.La depunerea ofertei, în cazul existenței susținerii de terță parte, se va prezenta obligatoriu și angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 4).Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:- documente justificative ale terțului susținător/terților susținători.Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

În DUAE completat de ofertant se vor include si informaţiile solicitate cu privire la subcontractanti.Dacă există subcontractanți, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare subcontractant, completat si semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre acestia.Dacă există subcontractanți, împreună cu DUAE, se va/vor prezenta la depunerea ofertei și acordul/ acordurile de subcontractare (Formular 5), completat/e si semnat/e in mod corespunzator de ofertant și subcontractant/i.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:- documente justificative ale subcontractantului/ subcontractantilor

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/08/2022
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 02/03/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/08/2022
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Solicitări de clarificare / întrebări / comunicări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP fiecărui potențial ofertant solicitant la Sectiunea ”Solicitări de clarificare / întrebări / comunicări” și tuturor potențialilor ofertanți la Secțiunea ”Lista clarificări, notificări și decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere prevederile art. 160 din Legea nr.98/2016, respectiv cu respectarea termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în anunțul de participare. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare privind documentatia de atribuire în termenul limită prevazut în anunțul de participare, stabilit conform prevederilor art. 161 din Legea nr.98/2016.

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare și comunicările in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Solicitări de clarificare / întrebări / comunicări”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitări de clarificare / întrebări / comunicări”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, precum și din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. In urma finalizarii verificărilor prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce in SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide sesiunea pentru prezentarea documentelor justificative actualizate aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordand un termen de raspuns.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc: în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Comunicările se vor efectua conform prevederilor art. 215, alin (1) Legea nr. 98/2016. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, doar ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: Bucuresti
Codice postale: 032081
Paese: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor în termen de 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal (conform art. 8, alin 1, lit. a din Legea 101/2016) și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: ORAȘUL AMARA
Indirizzo postale: Strada: Nicolae Balcescu, nr. 91, Sector: -, Judet: Ialomita
Città: Amara
Codice postale: 927020
Paese: Romania
E-mail: consiliullocalamara@yahoo.com
Tel.: +40 243266102
Fax: +40 243266102
Indirizzo Internet: www.primaria-amara.ro
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/07/2022