Diensten - 385433-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Viry-Châtillon: Verwijderen, schoonmaken en ontsmetten binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving

2019/S 156-385433

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Viry-Châtillon
Postadres: place de la République — BP 43
Plaats: Viry-Châtillon Cedex
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 91178
Land: Frankrijk
E-mail: Bp.smp@viry-chatillon.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.viry-chatillon.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de nettoiement des voiries et espaces publics de la Commune de Viry-Châtillon

Referentienummer: STV2119
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90600000 Verwijderen, schoonmaken en ontsmetten binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90610000 Straatreinigings- en veegdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/12/2019
Einde: 17/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est passé à compter du 18.12.2019, ou de sa date de notification si elle est postérieure, pour une durée de 1 an. Il est reconductible 3 fois pour une période de 1 an. La reconduction est tacite et le titulaire ne peut pas s'y opposer.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019