Diensten - 385437-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-23 August: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 156-385437

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comuna 23 August – Județul Constanța
Nationaal identificatienummer: 4618153
Postadres: Str. George Călinescu nr. 50
Plaats: 23 August
NUTS-code: RO223
Postcode: 907005
Land: Roemenië
Contactpersoon: Virginia Voicu
E-mail: primar@primaria23august.ro
Telefoon: +40 241733018
Fax: +40 241733018

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primaria23august.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Delegarea gestiunii unei părți din serviciul de salubrizare în comuna 23 August, jud. Constanţa, prin contract de servicii

Referentienummer: 4618153 /2 / 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori,

— Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.

Nota: număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14 zile.

Termenul limita în care autoritatea contractanta va răspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informații suplimentare, în măsura în care solicitările de clarificari sau informațiile suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anuntul de participare simplificat, este a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf.art.160 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 819 800.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90512000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comuna 23 August.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatea totala anuala estimata de deseuri generate de persoane fizice: 1 725 tone – deseuri municipale amestecate; 910 tone – deseuri biodegradabile; 45 tone – deseuri reciclabile amestecate.

Cantitatea totala anuala estimata deseuri generate de institutii publice: 24 tone – deseuri municipale amestecate; 27 tone – deseuri biodegradabile; 6 tone – deseuri reciclabile amestecate.

Cantitatea totala estimata anuala de deseuri agenti economici: 298 tone – deseuri municipale amestecate; 240 tone – deseuri biodegradabile; 5 tone – deseuri reciclabile amestecate.

Valoarea estimata totala a contractului este de 5.819.800 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gradul de poluare al autovehiculelor (GP) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinta nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Lider/asociat/tert susţinător/subcontractant vor completă şi prezenta propriul DUAE cu informaţiile aferente situaţiei lor (dacă este cazul).

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SEAP, cu semnatura electronica extinsa, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta pentru prezenta procedura de atribuire.

Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; avand in vedere ca aceste documente se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc, respectivele datorii se raporteaza la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

—alte documente edificatoare, după caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Documentele se vor incarca in SEAP insotite de varianta autorizata a traducerii in limba romana.

Nota: nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert susţinător/subcontractant, după caz) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Cerinta nr. 2

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; incadrarea in situatia prevazuta la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,

— suplimentar, se va completa declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular 3) care va fi prezentata odată cu DUAE de către toţi participanţii la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/tert susţinător/subcontractant)

Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:

1) Mitrana Mugur Viorel – primar;

2) Trușcă Dănuț – viceprimar;

3) Voicu Virginia –secretar;

4) Moraru Alexandra – arhitect șef;

5) [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media anuala globala a cifrei de afaceri a ofertantului, pe ultimii 3 ani financiari încheiati (2016, 2017, 2018), trebuie sa fie echivalentul a cel putin 1 382 200 RON. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea cerintei privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de catre ofertanti/ofertanti asociati, ca dovada preliminara a indeplinirii de catre acestia a cerintei de calificare, in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative (ex: bilanturi contabile, rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor, orice alte documente prin care se demonstreaza in mod fidel cele asumate în DUAE) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul situat pe locul I în clasamentul provizoriu întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca documentele prezentate se refera la valori exprimate in alta moneda decat leul, pentru conversie vor fi utilizate ratele medii anuale de schimb Leu/alta valuta, comunicate de BNR (www.bnr.ro) pentru anii respectivi. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, documentele justificative solicitate, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Proportia de subcontractare. Informatii privind subcontractarea. Ofertantul trebuie sa prezinte informatii cu privire la subcontractanti, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei. Subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea lor din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Experienta similara. Ofertantul va prezenta lista principalelor servicii prestate in cursul ultimilor 3 ani (prin raportare la data limita de depunere a ofertelor), cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privati. Ofertantul trebuie sa probeze ca a prestat, in baza unuia sau mai multor contracte de achizitie sau de concesiune de servicii, activitati similare cu cele care fac obiectul principal al contractului care urmeaza a fi atribuit, respectiv: colectarea si transportul deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din locuinte, activitati comerciale din industrie si/sau institutii publice. In cadrul acestui/acestor contract(e), cantitatea de deseuri colectate si transportate trebuie sa fi fost de cel putin 6 000 tone in cursul ultimilor 3 ani. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea cerintei privind experienta similara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Eventuele minimumeisen:

DUAE prezentat de ofertant va include şi informatii privind partea din contract care urmează a fi subcontractată si va avea anexat acordul de subcontractare (Formular 4). Nedepunerea acestui acord odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Se va completa DUAE separat de catre subcontractantii nominalizati in oferta cu informatiile aferente situatiei fiecaruia. In cazul in care ofertantul se bazeaza pe capacitatile unor subcontractanti pentru a indeplini cerintele de calificare, acestia vor include in DUAE-ul lor si informatiile care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. Se va avea în vedere că potrivit art. 29 alin. (14) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități public, subcontractarea poate privi doar lucrări/servicii conexe necesare prestării serviciilor.

Se va completa DUAE de catre ofertanti/ofertanti asociati, ca dovada preliminara a indeplinirii de catre acestia a cerintei de calificare, in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. In DUAE vor fi precizate urmatoarele informații: numărul și data contractului/contractelor invocat(e) drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data de incepere si data finalizarii acestuia/acestora. Se va preciza, de asemenea, cantitatea lunara de deseuri colectate si transportate in baza contractului/contractelor invocat(e), in perioada relevanta pentru demonstrarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Documentele justificative urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul situat pe locul I în clasamentul provizoriu întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic va face dovada celor declarate in DUAE prin prezentarea de documente cum ar fi: copii ale unor parti relevante ale contractelor, procese verbale de receptie, certificari, documente constatatoare sau orice alte documente semnate de catre beneficiar, din care sa reiasa urmatoarele informatii: parti contractante, obiectul contractului, valoarea, perioada de prestare si cantitatile de deseuri colectate si transportate. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, documentele justificative solicitate, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/01/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare si expertii cooptati.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

A. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

B. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Lista clarificari, notificari si decizii”;

C. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016;

D. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP;

E. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa;

F. Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce in SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide in SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordand un termen de raspuns.

Modalitatea de departajare a ofertelor cu punctaj egale clasate pe primul loc:

În cazul în care se constata ca 2 sau mai multe oferte au punctaje egale, va fi desemnat castigator ofertantul a carui oferta are pretul cel mai scazut.

In cazul in care si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. În acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a cărui noua propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucuresti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Primăria Comunei 23 August
Postadres: Str. George Călinescu nr. 50
Plaats: 23 August
Postcode: 907005
Land: Roemenië
Telefoon: +40 241733018
Fax: +40 241733018

Internetadres: www.primaria23august.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019