Diensten - 385438-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Maków Podhalański: Beheer van afvalstortplaats

2019/S 156-385438

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Maków Podhalański
Nationaal identificatienummer: 5521584963
Postadres: ul. Szpitalna 3
Plaats: Maków Podhalański
NUTS-code: PL21
Postcode: 34-220
Land: Polen
Contactpersoon: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3
E-mail: przetargi@makow-podhalanski.pl
Telefoon: +48 338749700
Fax: +48 338749751

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.makow-podhalanski.pl

Adres van het kopersprofiel: https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Maków Podhalański

Referentienummer: GK.271.1.7.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90533000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: Przyjęcie i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z terenu gminy Maków Podhalański, zgodnie z aktualnym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. Zebrane odpady powinny trafić bezpośrednio do regionalnych instalacji a w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniającą wymagania określone w przepisach szczegółowych, tj. ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz ustawa z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przekazanych Wykonawcy zadania po wstępnej ich analizie przez Zamawiającego za pośrednictwem wyłonionego w innej procedurze Wykonawcy na odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Maków Podhalański. Orientacyjna ilość to 5 073,00 MG

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 121 367.50 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 7
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych. Kod odpadu 20 03 01

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90533000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren gminy Maków Podhalański

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przyjęcie i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy Maków Podhalański. KOD odpadu: 20 03 01. Szacunkowa masa odpadów w MG na czas zawarcia umowy tj. 15 miesięcy wynosi 3 450,00 MG.

3. Wyżej wymienione frakcje odpadów zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz ustawą z dnia 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) - art. 9e powinny trafić bezpośrednio do regionalnych instalacji przetwarzana odpadów komunalnych. Dostawa odpadów komunalnych odbywać się będzie samochodami własnymi Wykonawcy, aktualnie odbierającego odpady komunalne pochodzące z terenu gminy Maków Podhalański. Wykonawca zadania dla części nr 1 zobowiązany będzie do przekazywania raportów miesięcznych Zamawiającemu zawierających informacje o ilości odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje w danym miesiącu w Mg. Dla części 1 – Wykonawca biorący udział w prowadzonym postępowaniu powinien posiadać status Regionalnej Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, zgodnie z aktualnym na dzień składania ofert Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. Szacunkowa ilość odpadów sporządzona została na podstawie własnych analiz Zamawiającego opartych o dotychczasową sprawozdawczość. Szacowana ilość odpadów dla realizacji umowy w okresie 15 miesięcy wynosi dla KODU odpadów 20 03 01 Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne - 3 450,00 MG.Razem około 3 450,00 MG. Zamawiający nie gwarantuje ww. ilości odpadów w czasie obowiązywania umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 198 300.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia na czas realizacji zamówienia dla części nr 1 – co najmniej 4 osoby, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych. Kod odpadu: 20 01 08, 20 02 01.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90533000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren gminy Maków Podhalański

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przyjęcie i zagospodarowanie zebranych odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych z terenu gminy Maków Podhalański. KOD odpadu 20 01 08, 20 02 01.Wymienione frakcje odpadów zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz ustawą z dnia 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) - art. 9e powinny trafić bezpośrednio do Regionalnej Instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów. Wykonawca biorący udział w prowadzonym postępowaniu powinien posiadać status Regionalnej Instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, zgodnie z aktualnym na dzień składania ofert Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. Dostawa odpadów komunalnych dla tej części zamówienia odbywać się będzie samochodami własnymi Wykonawcy, aktualnie odbierającego odpady komunalne pochodzące z terenu gminy Maków Podhalański. Wykonawca wybrany dla tej części zamówienia zobowiązany będzie do przekazywania raportów miesięcznych Zamawiającemu zawierających informacje o ilości odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje w danym miesiącu w Mg. Szacunkowa ilość odpadów w rozbiciu na poszczególne frakcje sporządzona została na podstawie własnych analiz Zamawiającego opartych o dotychczasową sprawozdawczość oraz własne założenia. Szacowana ilość odpadów dla realizacji umowy w okresie 15 miesięcy wynosi: 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 2,00 MG i 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji - 178,00 MG. Razem około 180,00 MG. Zamawiający nie gwarantuje ww. ilości odpadów w czasie obowiązywania umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 56 700.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia na czas realizacji zamówienia - co najmniej 2 osoby, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Kod odpadu: 15 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 15 01 04.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90533000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Gminy Maków Podhalański

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przyjęcie i zagospodarowanie zebranych selektywnie odpadów komunalnych (tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych i metali, metale) z terenu gminy Maków Podhalański. Kod odpadu 15 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 15 01 04. Wymienione frakcje odpadów zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz ustawą z dnia 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) - art. 9e powinny trafić w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającą wymagania określone w przepisach szczegółowych. Wykonawca biorący udział w prowadzonym postępowaniu powinien wykazać, że dysponuje instalacją odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającą wymagania określone w przepisach szczegółowych. Dostawa odpadów komunalnych dla tej części zamówienia odbywać się będzie samochodami własnymi Wykonawcy, aktualnie odbierającego odpady komunalne pochodzące z terenu gminy Maków Podhalański. Wykonawca wybrany dla tej części zamówienia zobowiązany będzie do przekazywania raportów miesięcznych Zamawiającemu zawierających informacje o ilości odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje w danym miesiącu w Mg. Szacunkowa ilość odpadów w rozbiciu na poszczególne frakcje sporządzona została na podstawie własnych analiz Zamawiającego opartych o dotychczasową sprawozdawczość oraz własne założenia. Szacowana ilość odpadów dla realizacji umowy w okresie 15 miesięcy wynosi: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych i 20 01 39 Tworzywa sztuczne - 450.00 MG. 15 01 04 Opakowania z metali i 20 01 40 Metale - 3,00 MG. Razem około 453,00 MG. Zamawiający nie gwarantuje ww. ilości odpadów w czasie obowiązywania umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 270 067.50 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia na czas realizacji zamówienia - co najmniej 2 osoby, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Kod odpadu: 15 01 01, 20 01 01.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90533000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren gminy Maków Podhalański

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przyjęcie i zagospodarowanie zebranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu gminy Maków Podhalański - opakowania z papieru i tektur, papier i tektura. KOD odpadu 15 01 01 i 20 01 01. Wymienione frakcje odpadów zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz ustawą z dnia 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) - art. 9e powinny trafić w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającą wymagania określone w przepisach szczegółowych. Wykonawca biorący udział w prowadzonym postępowaniu powinien wykazać, że dysponuje instalacją odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającą wymagania określone w przepisach szczegółowych. Dostawa odpadów komunalnych dla tej części zamówienia odbywać się będzie samochodami własnymi Wykonawcy, aktualnie odbierającego odpady komunalne pochodzące z terenu gminy Maków Podhalański. Wykonawca wybrany dla tej części zamówienia zobowiązany będzie do przekazywania raportów miesięcznych Zamawiającemu zawierających informacje o ilości odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje w danym miesiącu w Mg. Szacunkowa ilość odpadów w rozbiciu na poszczególne frakcje sporządzona została na podstawie własnych analiz Zamawiającego opartych o dotychczasową sprawozdawczość oraz własne założenia. Szacowana ilość odpadów dla realizacji umowy w okresie 15 miesięcy wynosi: 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury i 20 01 01 Papier i tektura - 60,00 MG. Razem około 60,00 MG. Zamawiający nie gwarantuje ww. ilości odpadów w czasie obowiązywania umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 35 850.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia na czas realizacji zamówienia - co najmniej 2 osoby, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Kod odpadu: 15 01 07, 20 01 02.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90533000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren gminy Maków Podhalański

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przyjęcie i zagospodarowanie zebranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu gminy Maków Podhalański - opakowania ze szkła, szkło. Kod odpadu 15 01 07 i 20 01 02. Wymienione frakcje odpadów zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz ustawą z dnia 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) - art. 9e powinny trafić w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającą wymagania określone w przepisach szczegółowych. Wykonawca biorący udział w prowadzonym postępowaniu powinien wykazać, że dysponuje instalacją odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającą wymagania określone w przepisach szczegółowych. Dostawa selektywnie zebranych odpadów z tej frakcji odpadów dla tej części zamówienia odbywać się będzie samochodami własnymi Wykonawcy, aktualnie odbierającego odpady komunalne pochodzące z terenu gminy Maków Podhalański. Wykonawca wybrany dla tej części zamówienia zobowiązany będzie do przekazywania raportów miesięcznych Zamawiającemu zawierających informacje o ilości odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje w danym miesiącu w Mg. Szacunkowa ilość odpadów w rozbiciu na poszczególne frakcje sporządzona została na podstawie własnych analiz Zamawiającego opartych o dotychczasową sprawozdawczość oraz własne założenia. Szacowana ilość odpadów dla realizacji umowy w okresie 15 miesięcy wynosi: 15 01 07 Opakowania ze szkła i 20 01 02 Szkło - 330,00 MG. Razem około 330,00 MG. Zamawiający nie gwarantuje ww. ilości odpadów w czasie obowiązywania umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 164 450.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia na czas realizacji zamówienia - co najmniej 2 osoby, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Kod odpadu: 20 03 07.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90533000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren gminy Maków Podhalański

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przyjęcie i zagospodarowanie zebranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu gminy Maków Podhalański - odpady wielkogabarytowe. KOD odpadu 20 03 07. Wymienione frakcje odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz ustawą z dnia 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) - art. 9e powinny trafić w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającą wymagania określone w przepisach szczegółowych. Wykonawca biorący udział w prowadzonym postępowaniu powinien wykazać, że dysponuje instalacją odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającą wymagania określone w przepisach szczegółowych. Dostawa selektywnie zebranych odpadów komunalnych z tej frakcji odpadów dla tej części zamówienia odbywać się będzie samochodami własnymi Wykonawcy, aktualnie odbierającego odpady komunalne pochodzące z terenu gminy Maków Podhalański. Wykonawca wybrany dla tej części zamówienia zobowiązany będzie do przekazywania raportów miesięcznych Zamawiającemu zawierających informacje o ilości odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje w danym miesiącu w Mg. Szacunkowa ilość odpadów w rozbiciu na poszczególne frakcje sporządzona została na podstawie własnych analiz Zamawiającego opartych o dotychczasową sprawozdawczość oraz własne założenia. Szacowana ilość odpadów dla realizacji umowy w okresie 15 miesięcy wynosi: 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe - 450,00 MG. Razem około 450,00 MG. Zamawiający nie gwarantuje ww. ilości odpadów w czasie obowiązywania umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 301 500.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia na czas realizacji zamówienia - co najmniej 2 osoby, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Kod odpadu: 20 01 99, 20 03 99, 17 01 07.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90533000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren gminy Maków Podhalański

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przyjęcie i zagospodarowanie zebranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu gminy Maków Podhalański - inne nie wymienione frakcje odpadów zbierane w sposób selektywny, odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia. Kod odpadu 20 01 99, 20 03 99 i 17 01 07 (inne niż wymienione w 17 01 06). Wymienione frakcje odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz ustawą z dnia 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) - art. 9e powinny trafić w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającą wymagania określone w przepisach szczegółowych. Wykonawca biorący udział w prowadzonym postępowaniu powinien wykazać, że dysponuje instalacją odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającą wymagania określone w przepisach szczegółowych. Dostawa selektywnie zebranych odpadów komunalnych z tej frakcji odpadów dla tej części zamówienia odbywać się będzie samochodami własnymi Wykonawcy, aktualnie odbierającego odpady komunalne pochodzące z terenu gminy Maków Podhalański. Wykonawca wybrany dla tej części zamówienia zobowiązany będzie do przekazywania raportów miesięcznych Zamawiającemu zawierających informacje o ilości odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje w danym miesiącu w Mg. Szacunkowa ilość odpadów w rozbiciu na poszczególne frakcje sporządzona została na podstawie własnych analiz Zamawiającego opartych o dotychczasową sprawozdawczość oraz własne założenia. Szacowana ilość odpadów dla realizacji umowy w okresie 15 miesięcy wynosi: 20 01 99 Inne niewymiarowe frakcje zbierane w sposób selektywny - 60,00 MG, 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach - 60,00 MG i 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałach ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - 30,00 MG. Razem około 150,00 MG. Zamawiający nie gwarantuje ww. ilości odpadów w czasie obowiązywania umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 94 500.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia na czas realizacji zamówienia - co najmniej 2 osoby, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia;

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu złożenia oświadczenia, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.). W przypadku składania ofert wspólnych ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający wymaga od Wykonawców biorących udział w prowadzonym postępowaniu złożenia oświadczenia, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.). W przypadku składania ofert wspólnych ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W celu potwierdzenia przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu Zamawiający dla potwierdzenia zdolności technicznych wymaga:

Dla części nr 1 – Wykonawca biorący udział w prowadzonym postępowaniu powinien posiadać status Regionalnej Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, zgodnie z aktualnym na dzień składania ofert Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

Dla części nr 2 – Wykonawca biorący udział w prowadzonym postępowaniu powinien posiadać status Regionalnej Instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, zgodnie z aktualnym na dzień składania ofert Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

Dla części od nr 3 do nr 7 – Wykonawca biorący udział w prowadzonym postępowaniu powinien wykazać, że dysponuje instalacją odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającą wymagania określone w przepisach szczegółowych.

Eventuele minimumeisen:

Dla części nr 1 i części nr 2 - Kopia posiadanego statusu a dla części od nr 3 do nr 7 oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu instalacją odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającą wymagania określone w przepisach szczegółowych.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Umowa z Wykonawcą (Wykonawcami) realizowana będzie na podstawie Projektu umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ. Integralną część umowy stanowić będzie oferta złożona przez Wykonawcę lub Wykonawców. Dopuszczalne zmiany umowy oraz określone warunki zmian zostały zawarte w Rozdziale VII SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.9.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, sala narad, piętro II, pok. 28, POLSKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie przedmiotu zamówienia: Pan Paweł Barzycki Kierownik Referatu GK w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim oraz Pani Katarzyna Czarniak Inspektor Referatu GK w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, a w zakresie procedury przetargowej Pan Andrzej Sobczuk Inspektor Referatu GK Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Rozdział V SIWZ zawiera - Warunki udziału w postępowaniu

Rozdział VI SIWZ pkt 8 zawiera - Podstawy wykluczenia

Rozdział VI SIWZ zawiera - Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do złożonej oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego dokumentu (Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie w formie JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w oświadczeniu w formie JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu

Oferta złożona przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu powinna zawierać:

1) formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami SIWZ, z podaniem:

a) imiona i nazwiska, nazwy (Firmy) oraz adres (siedziby) a także adres e-mail Wykonawcy lub faks;

b) przedmiotu zamówienia, wskazania wartości dla części przedmiotu zamówienia złożonej oferty wyrażonej za 1 MG brutto odpadów oraz sumę wartości za daną część;

c) informacje o podwykonawstwie wg Załącznika nr 1 do SIWZ, Jeżeli Wykonawca przewiduje podwykonawstwo, w przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia.

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ (Załącznik nr 3 do SIWZ) w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Powołując się na art. 24 aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień złożenia ofert potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp.

Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikiem stanowiącym ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP), pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza a następnie wraz z plikiem stanowiącym ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Dokumenty złożone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Każdemu Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacją wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019