Diensten - 385440-2019

14/08/2019    S156

Polen-Wroclaw: Programmering van systeem- en gebruikerssoftware

2019/S 156-385440

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Wrocławski
Postadres: pl. Uniwersytecki 1
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-137
Land: Polen
Contactpersoon: Elżbieta Hańczyc
E-mail: bzp@uwr.edu.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.uni.wroc.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.uni.wroc.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa program. polegająca na zapr., implementacji syst. rozszerzającego możliwości syst. USOS/USOSweb w zakr. obsł. obiekt. mieszkalnych zw. Akademikami i hotelami asyst. oraz zakup urz. wspierających

Referentienummer: BZP.242.12.2019.EH
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72211000 Programmering van systeem- en gebruikerssoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa programistyczna polegająca na zaprojektowaniu, implementacji i wdrożeniu systemu rozszerzającego możliwości systemu USOS/USOSweb w zakresie obsługi obiektów mieszkalnych zwanych Akademikami i hoteli asystenta oraz zakup urządzeń wspierających działania systemu.

Zakres prac składający się na wykonanie zamówienia obejmuje następujące produkty:

1) wykonanie analizy projektu wraz z wizualizacją modeli i procesów biznesowych,

2) implementacja systemu wraz z integracją z oprogramowaniem,

3) zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem

4) testy,

5) wdrożenie,

6) szkolenie,

7) dokumentacja,

8) przekazanie kodów źródłowych opracowanych na potrzeby spełnienia oczekiwanych funkcjonalności systemu,

9) usługi dodatkowe rozszerzenia i modyfikacje stanowiące dodatkowe, nieprzewidziane w Opisie przedmiotu zamówienia, a opisane w § 8 Umowy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72262000 Ontwikkeling van software
72263000 Software-implementatiediensten
30237450 Grafische tabletten
30216100 Optische leeseenheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Voornaamste plaats van uitvoering:

pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa programistyczna polegająca na zaprojektowaniu, implementacji i wdrożeniu Systemu rozszerzającego możliwości systemu USOS/USOSweb w zakresie obsługi obiektów mieszkalnych zwanych akademikami i hoteli asystenta oraz zakup urządzeń wspierających działania systemu.

Zakres prac składający się na wykonanie zamówienia obejmuje następujące produkty:

1) wykonanie analizy projektu wraz z wizualizacją modeli i procesów biznesowych,

2) implementacja systemu wraz z integracją z oprogramowaniem,

3) zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem,

4) testy,

5) wdrożenie,

6) szkolenie,

7) dokumentacja,

8) przekazanie kodów źródłowych opracowanych na potrzeby spełnienia oczekiwanych funkcjonalności systemu,

9) usługi dodatkowe rozszerzenia i modyfikacje stanowiące dodatkowe, nieprzewidziane w Opisie przedmiotu zamówienia, a opisane w § 8 Umowy.

1.1 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

1.2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Wzór umowy wraz z załącznikami: Formularz zamówienia, Protokół odbioru produktu, Protokół odbioru końcowego, Kopia porozumienia z MUCI - Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi na wykonanie usługi / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z304/17-00 Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.6.2022 r.

2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % oferowanej ceny brutto.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp;

2. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

3. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświ. w zakresie wskazanym w zał. nr 2 do SIWZ (JEDZ) – złożone zgodnie z zapisami w rozdz. VII pkt 2 ppkt 4 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.4.Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3) zaś. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaś. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (zał. nr 8 do SIWZ) albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, tj. Załącznika nr 9 do SIWZ;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), tj. zał. nr 10 do SIWZ;

8) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

9) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumentów dotyczących każdego z wykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia.

Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone są w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na jęz. polski.

5. Jeżeli Wyk ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodni z rozp. Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w spr dokumentów oraz wskazane w SIWZ rozdz. VI pkt 8, 9,10.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego – zgodnie z rozdz. VII pkt 3 ppkt 1÷3.

1) Wykazu usług (załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby – jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

3) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców, odpowiednio w zakresie, w którym każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału.

2. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Eventuele minimumeisen:

1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę programistyczną w języku Java o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto.

2. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, posiadającymi wskazane doświadczenie i kwalifikacje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:

1) Programista (minimum 1 osoba), który, posiada co najmniej 1 - roczne doświadczenie zawodowe jako programista w języku Java;

2) Tester systemu informatycznego lub aplikacji informatycznej (minimum 1 osoba), który posiada co najmniej 1 - roczne doświadczenie zawodowe jako tester.

Zamawiający dopuszcza sytuację aby programistą i testerem była ta sama osoba o ile spełni ww. warunki.

Do przeliczenia wartości finansowych występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek:

1) określony w pkt 1. za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców występujących wspólnie;

2) określony w pkt 2 za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek lub Wykonawcy spełniają go łącznie.

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. IV pkt 1.2 ppkt 3) niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. IV pkt 4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp;

c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Jako odrębny załącznik do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego - Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zmiany umowne dopuszczalne są tylko w sytuacjach wyraźnie wskazanych we wzorze umowy

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław, I piętro, pokój 100, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Of. w swojej treści musi odpowiadać treści SIWZ. Of, oś oraz dok. dla których Zam. określił wzory zał. do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

2. Na potrzeby badania i oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Formularz Of. – zał. nr 1 do SIWZ – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) Kalkulację ceny – zał. nr 1a do SIWZ – w formie oryginału; (Ceny jedn. netto określone w kol. 4 tabeli 1 Kalkulacji ceny za zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem oraz ceny jednostkowe netto (osobodni) podane w kol 1 tabeli 2 za wykonanie usług dodatkowych - stanowią treść oferty i nie będą uzupełniane/zmieniane,ich brak w złożonej ofercie skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2);

c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. zał. nr 6 do SIWZ - w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem;

d) Aktualne Oś. o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a Pzp – o których mowa w rozdz. VI pkt 1÷5 – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

e) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych –w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa;

f) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik;

g) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – Zał. nr 11 do SIWZ – w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w 4. art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

4. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące zł).

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru – zał nr 5 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tego oś. w oryginale w postaci dok. elektronicznego lub elektronicznej kopii dok. poświadczonej za zgodność z oryginałem – zgodnie z rozdz. VII pkt 3 ppkt 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oś.składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6. Zasady składania Formularza: rozdz. VII pkt 2 SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587800
Fax: +48 224587803
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:— odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, skarga do sądu.

4. Odwołanie

a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Skarga do sądu

a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

c) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.

d) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna.Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587800
Fax: +48 224587803
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019