Diensten - 385440-2019

14/08/2019    S156

Polska-Wrocław: Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

2019/S 156-385440

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Wrocławski
Adres pocztowy: pl. Uniwersytecki 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-137
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Hańczyc
E-mail: bzp@uwr.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uni.wroc.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.uni.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa program. polegająca na zapr., implementacji syst. rozszerzającego możliwości syst. USOS/USOSweb w zakr. obsł. obiekt. mieszkalnych zw. Akademikami i hotelami asyst. oraz zakup urz. wspierających

Numer referencyjny: BZP.242.12.2019.EH
II.1.2)Główny kod CPV
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa programistyczna polegająca na zaprojektowaniu, implementacji i wdrożeniu systemu rozszerzającego możliwości systemu USOS/USOSweb w zakresie obsługi obiektów mieszkalnych zwanych Akademikami i hoteli asystenta oraz zakup urządzeń wspierających działania systemu.

Zakres prac składający się na wykonanie zamówienia obejmuje następujące produkty:

1) wykonanie analizy projektu wraz z wizualizacją modeli i procesów biznesowych,

2) implementacja systemu wraz z integracją z oprogramowaniem,

3) zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem

4) testy,

5) wdrożenie,

6) szkolenie,

7) dokumentacja,

8) przekazanie kodów źródłowych opracowanych na potrzeby spełnienia oczekiwanych funkcjonalności systemu,

9) usługi dodatkowe rozszerzenia i modyfikacje stanowiące dodatkowe, nieprzewidziane w Opisie przedmiotu zamówienia, a opisane w § 8 Umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
30237450 Tablety graficzne
30216100 Czytniki optyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa programistyczna polegająca na zaprojektowaniu, implementacji i wdrożeniu Systemu rozszerzającego możliwości systemu USOS/USOSweb w zakresie obsługi obiektów mieszkalnych zwanych akademikami i hoteli asystenta oraz zakup urządzeń wspierających działania systemu.

Zakres prac składający się na wykonanie zamówienia obejmuje następujące produkty:

1) wykonanie analizy projektu wraz z wizualizacją modeli i procesów biznesowych,

2) implementacja systemu wraz z integracją z oprogramowaniem,

3) zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem,

4) testy,

5) wdrożenie,

6) szkolenie,

7) dokumentacja,

8) przekazanie kodów źródłowych opracowanych na potrzeby spełnienia oczekiwanych funkcjonalności systemu,

9) usługi dodatkowe rozszerzenia i modyfikacje stanowiące dodatkowe, nieprzewidziane w Opisie przedmiotu zamówienia, a opisane w § 8 Umowy.

1.1 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

1.2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Wzór umowy wraz z załącznikami: Formularz zamówienia, Protokół odbioru produktu, Protokół odbioru końcowego, Kopia porozumienia z MUCI - Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi na wykonanie usługi / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z304/17-00 Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.6.2022 r.

2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % oferowanej ceny brutto.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp;

2. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

3. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświ. w zakresie wskazanym w zał. nr 2 do SIWZ (JEDZ) – złożone zgodnie z zapisami w rozdz. VII pkt 2 ppkt 4 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.4.Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3) zaś. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaś. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (zał. nr 8 do SIWZ) albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, tj. Załącznika nr 9 do SIWZ;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), tj. zał. nr 10 do SIWZ;

8) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

9) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumentów dotyczących każdego z wykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia.

Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone są w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na jęz. polski.

5. Jeżeli Wyk ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodni z rozp. Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w spr dokumentów oraz wskazane w SIWZ rozdz. VI pkt 8, 9,10.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego – zgodnie z rozdz. VII pkt 3 ppkt 1÷3.

1) Wykazu usług (załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby – jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

3) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców, odpowiednio w zakresie, w którym każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału.

2. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę programistyczną w języku Java o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto.

2. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, posiadającymi wskazane doświadczenie i kwalifikacje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:

1) Programista (minimum 1 osoba), który, posiada co najmniej 1 - roczne doświadczenie zawodowe jako programista w języku Java;

2) Tester systemu informatycznego lub aplikacji informatycznej (minimum 1 osoba), który posiada co najmniej 1 - roczne doświadczenie zawodowe jako tester.

Zamawiający dopuszcza sytuację aby programistą i testerem była ta sama osoba o ile spełni ww. warunki.

Do przeliczenia wartości finansowych występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek:

1) określony w pkt 1. za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców występujących wspólnie;

2) określony w pkt 2 za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek lub Wykonawcy spełniają go łącznie.

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. IV pkt 1.2 ppkt 3) niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. IV pkt 4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp;

c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Jako odrębny załącznik do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego - Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zmiany umowne dopuszczalne są tylko w sytuacjach wyraźnie wskazanych we wzorze umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław, I piętro, pokój 100, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Of. w swojej treści musi odpowiadać treści SIWZ. Of, oś oraz dok. dla których Zam. określił wzory zał. do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

2. Na potrzeby badania i oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Formularz Of. – zał. nr 1 do SIWZ – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) Kalkulację ceny – zał. nr 1a do SIWZ – w formie oryginału; (Ceny jedn. netto określone w kol. 4 tabeli 1 Kalkulacji ceny za zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem oraz ceny jednostkowe netto (osobodni) podane w kol 1 tabeli 2 za wykonanie usług dodatkowych - stanowią treść oferty i nie będą uzupełniane/zmieniane,ich brak w złożonej ofercie skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2);

c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. zał. nr 6 do SIWZ - w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem;

d) Aktualne Oś. o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a Pzp – o których mowa w rozdz. VI pkt 1÷5 – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

e) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych –w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa;

f) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik;

g) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – Zał. nr 11 do SIWZ – w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w 4. art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

4. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące zł).

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru – zał nr 5 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tego oś. w oryginale w postaci dok. elektronicznego lub elektronicznej kopii dok. poświadczonej za zgodność z oryginałem – zgodnie z rozdz. VII pkt 3 ppkt 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oś.składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6. Zasady składania Formularza: rozdz. VII pkt 2 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:— odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, skarga do sądu.

4. Odwołanie

a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Skarga do sądu

a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

c) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.

d) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna.Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019