Diensten - 385440-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Programmering van systeem- en gebruikerssoftware

2019/S 156-385440

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Wrocławski
Postadres: pl. Uniwersytecki 1
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-137
Land: Polen
Contactpersoon: Elżbieta Hańczyc
E-mail: bzp@uwr.edu.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uni.wroc.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa program. polegająca na zapr., implementacji syst. rozszerzającego możliwości syst. USOS/USOSweb w zakr. obsł. obiekt. mieszkalnych zw. Akademikami i hotelami asyst. oraz zakup urz. wspierających

Referentienummer: BZP.242.12.2019.EH
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72211000 Programmering van systeem- en gebruikerssoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72262000 Ontwikkeling van software
72263000 Software-implementatiediensten
30237450 Grafische tabletten
30216100 Optische leeseenheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019