Diensten - 385444-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Jean-de-Luz: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2019/S 156-385444

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Office de tourisme Pays Basque
Postadres: 20 boulevard V. Hugo
Plaats: Saint-Jean-de-Luz
NUTS-code: FRI15
Postcode: 64500
Land: Frankrijk
E-mail: f.lombard@otpaysbasque.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.otpaysbasque.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=29572&orgAcronyme=s4g
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=29572&orgAcronyme=s4g
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Office de tourisme
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Tourisme

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mutuelle santé

Referentienummer: OTPB19_002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrat de couverture collective de santé à adhésion obligatoire.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 125 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Communes Pays Basque.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrat de couverture collective de santé à adhésion obligatoire.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 125 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction sur une même durée de 2 ans suite à décision du pouvoir adjudicateur.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/10/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Saint-Jean-de-Luz.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Septembre 2023.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Office de tourisme du Pays Basque
Postadres: 20 boulevard V. Hugo
Plaats: Saint-Jean-de-Luz
Postcode: 64500
Land: Frankrijk

Internetadres: http://WWW.otpaysbasque.com

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Office de tourisme du Pays Basque
Postadres: 20 boulevard V. Hugo
Plaats: Saint-Jean-de-Luz
Postcode: 64500
Land: Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Office de tourisme du Pays Basque
Postadres: 20 boulevard V. Hugo
Plaats: Saint-Jean-de-Luz
Postcode: 64500
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019