Diensten - 385458-2019

Submission deadline has been amended by:  455796-2019
14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Janów Lubelski: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 156-385458

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Janów Lubelski
Postadres: ul. Jana Zamoyskiego 59
Plaats: Janów Lubelski
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 23-300
Land: Polen
Contactpersoon: Barbara Mucha
E-mail: zamowieniapubliczne@janowlubelski.pl
Telefoon: +48 158724330
Fax: +48 158724670

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Janów Lubelski

Referentienummer: ZP.271.11.2019.KK6
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90533000 Beheer van afvalstortplaats
90514000 Diensten voor afvalrecycling
90513100 Verwijderen van huisvuil
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019