Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 385460-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Brzozów: Cartografiediensten

2019/S 156-385460

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Brzozowski
Nationaal identificatienummer: 370440241
Postadres: ul. Armii Krajowej 1
Plaats: Brzozów
NUTS-code: PL821
Postcode: 36-200
Land: Polen
Contactpersoon: Waldemar Duda
E-mail: przetargi@powiatbrzozow.pl
Telefoon: +48 134342645
Fax: +48 134342645

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.powiatbrzozow.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim

Referentienummer: ZP.272.10.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71354000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB), utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500-1:5000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK w powiecie brzozowskim, (w jednostkach ewidencyjnych: Brzozów miasto i gmina, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Brzozów

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Brzozów miasto i gmina

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Brzozów miasto: Id 180201_4.0001;

b) Górki: Id 180201_5.0001;

c) Grabownica Starzeńska: Id 180201_5.0002;

d) Humniska: Id 180201_5.0003;

e) Przysietnica: Id 180201_5.0004;

f) Stara Wieś: Id 180201_5.0005;

g) Turze Pole: Id 180201_5.0006;

h) Zmiennica: Id 180201_5.0007;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 1: 6000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Domaradz

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Domaradz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Barycz: Id 180202_2.0001;

b) Domaradz: Id 180202_2.0002;

c) Golcowa: Id 180202_2.0003;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/05/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 2: 3000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Barycz, gmina Domaradz

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Domaradz, obręb Barycz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Barycz: Id 180202_2.0001;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/07/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 3: 8000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Domaradz, gmina Domaradz

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Domaradz, obręb Domaradz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Domaradz: Id 180202_2.0002;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 4: 14000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Dydnia

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Dydnia

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Dydnia: Id 180203_2.0001;

b) Grabówka: Id 180203_2.0003;

c) Hroszówka: Id 180203_2.0004;

d) Jabłonica Ruska: Id 180203_2.0005;

e) Jabłonka: Id 180203_2.0009;

f) Końskie: Id 180203_2.0010;

g) Krzemienna: Id 180203_2.0002;

h) Krzywe: Id 180203_2.0008;

i) Niebocko: Id 180203_2.0012;

j) Niewistka: Id 180203_2.0015;

k) Obarzym: Id 180203_2.0007;

l) Temeszów: Id 180203_2.0013;

m) Ulucz: Id 180203_2.0006;

n) Witryłów: Id 180203_2.0014;

o) Wydrna: Id 180203_2.0011;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 21/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 5: 4000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Obarzym i Wydrna, gmina Dydnia

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Dydnia, obręby: Obarzym i Wydrna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Obarzym: Id 180203_2.0007;

b) Wydrna: Id 180203_2.0011;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 7: 5000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie w gminie Haczów

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Haczów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Buków: Id 180204_2.0001;

b) Haczów: Id 180204_2.0002;

c) Jabłonica Polska: Id 180204_2.0003;

d) Jasionów: Id 180204_2.0004;

e) Malinówka: Id 180204_2.0005;

f) Trześniów: Id 180204_2.0006;

g) Wzdów: Id 180204_2.0007;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 8: 4000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Jabłonica Polska i Malinówka, gmina Haczów

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Haczów, obręby: Jabłonica Polska i Malinówka

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Jabłonica Polska: Id 180204_2.0003;

b) Malinówka: Id 180204_2.0005;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 14/05/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 9: 4000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie w gminie Jasienica Rosielna

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Jasienica Rosielna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Blizne: Id 180205_2.0001;

b) Jasienica Rosielna: Id 180205_2.0002;

c) Orzechówka: Id 180205_2.0003;

d) Wola Jasienicka: Id 180205_2.0004;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 21/05/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 10: 3000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Orzechówka, gmina Jasienica Rosielna

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Jasienica Rosielna, obręb: Orzechówka

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Orzechówka: Id 180205_2.0003;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 15/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 11: 5000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie w gminie Nozdrzec

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Nozdrzec

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Hłudno: Id 180206_2.0001;

b) Huta Poręby: Id 180206_2.0002;

c) Izdebki: Id 180206_2.0003;

d) Nozdrzec: Id 180206_2.0004;

e) Siedliska: Id 180206_2.0005;

f) Wara: Id 180206_2.0006;

g) Wesoła: Id 180206_2.0007;

h) Wołodź: Id 180206_2.0008;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 07/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 12: 4000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów: 1) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa wraz z ofertą JEDZ stanowiący oświadczenie zawierające wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zasady wykorzystania zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych; 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 3) Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy; 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądał będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne i zawodowe, o których mowa poniżej. Zamawiający na podst. art. 24aa) ust. 1 ustawy Pzp. w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Eventuele minimumeisen:

W odniesieniu do osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.: 1) Dotyczy CZĘŚCI Nr: 1, 2, 5, 8, 10, 12: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał zespół osób skierowanych do realizacji zamówienia, w skład którego wejdą co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; 2) Dotyczy CZĘŚCI Nr: 3, 4, 7, 9, 11: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał zespół osób skierowanych do realizacji zamówienia, w skład którego wejdą: a) co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; b) co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie: rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.Uwaga (dot. wszystkich części zamówienia): Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tej samej osoby, w przypadku posiadania przez tą osobę uprawnień zawodowych w kilku z w/w zakresach. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na kilka części zamówienia, Zamawiający dopuszcza wykazanie się dysponowaniem tymi samymi osobami dla potrzeb wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – dla poszczególnych części zamówienia. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień geodezyjnych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia

W dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz aktów wykonawczych, zgodnie z dyspozycją wynikającą z przepisów art. 87 tej ustawy organem właściwym do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju działający na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. Nr 45 poz. 268 z późn. zm.).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1) Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania, który zostanie uzgodniony z Wykonawcą zamówienia. 2) Szczegółowe warunki realizacji umowy,w tym dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków tych zmian zawarte są w Projekcie umowy -stanowiącym zał. do SIWZ. Zamawiający przed zawarciem umowy wymagał będzie od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ. 2)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust.5ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących dokumentów: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o którym mowa: a) w pkt. 3.a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż6miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) w pkt. 3.d) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby,wystawionym nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 6) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 3.a), składa dokument, o którym mowa w pkt. 4.a) w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt.14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania te osoby,wystawionym nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składa ofert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-767
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podst. ustawy; 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania; 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 4) Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 5) Odwołanie wnosi się w terminie10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego; 7) Odwołanie wobec innych czynności Zamawiającego wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe postanowienia dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawarto w Dziale VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-767
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019