Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 385460-2019

14/08/2019    S156    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Brzozów: Usługi sporządzania map

2019/S 156-385460

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Brzozowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 370440241
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 1
Miejscowość: Brzozów
Kod NUTS: PL821
Kod pocztowy: 36-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Waldemar Duda
E-mail: przetargi@powiatbrzozow.pl
Tel.: +48 134342645
Faks: +48 134342645

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatbrzozow.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim

Numer referencyjny: ZP.272.10.2019
II.1.2)Główny kod CPV
71354000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB), utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500-1:5000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK w powiecie brzozowskim, (w jednostkach ewidencyjnych: Brzozów miasto i gmina, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Brzozów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Brzozów miasto i gmina

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Brzozów miasto: Id 180201_4.0001;

b) Górki: Id 180201_5.0001;

c) Grabownica Starzeńska: Id 180201_5.0002;

d) Humniska: Id 180201_5.0003;

e) Przysietnica: Id 180201_5.0004;

f) Stara Wieś: Id 180201_5.0005;

g) Turze Pole: Id 180201_5.0006;

h) Zmiennica: Id 180201_5.0007;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 1: 6000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Domaradz

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Domaradz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Barycz: Id 180202_2.0001;

b) Domaradz: Id 180202_2.0002;

c) Golcowa: Id 180202_2.0003;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 2: 3000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Barycz, gmina Domaradz

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Domaradz, obręb Barycz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Barycz: Id 180202_2.0001;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 3: 8000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Domaradz, gmina Domaradz

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Domaradz, obręb Domaradz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Domaradz: Id 180202_2.0002;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 4: 14000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Dydnia

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Dydnia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Dydnia: Id 180203_2.0001;

b) Grabówka: Id 180203_2.0003;

c) Hroszówka: Id 180203_2.0004;

d) Jabłonica Ruska: Id 180203_2.0005;

e) Jabłonka: Id 180203_2.0009;

f) Końskie: Id 180203_2.0010;

g) Krzemienna: Id 180203_2.0002;

h) Krzywe: Id 180203_2.0008;

i) Niebocko: Id 180203_2.0012;

j) Niewistka: Id 180203_2.0015;

k) Obarzym: Id 180203_2.0007;

l) Temeszów: Id 180203_2.0013;

m) Ulucz: Id 180203_2.0006;

n) Witryłów: Id 180203_2.0014;

o) Wydrna: Id 180203_2.0011;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 5: 4000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Obarzym i Wydrna, gmina Dydnia

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Dydnia, obręby: Obarzym i Wydrna

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Obarzym: Id 180203_2.0007;

b) Wydrna: Id 180203_2.0011;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 7: 5000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie w gminie Haczów

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Haczów

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Buków: Id 180204_2.0001;

b) Haczów: Id 180204_2.0002;

c) Jabłonica Polska: Id 180204_2.0003;

d) Jasionów: Id 180204_2.0004;

e) Malinówka: Id 180204_2.0005;

f) Trześniów: Id 180204_2.0006;

g) Wzdów: Id 180204_2.0007;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 8: 4000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Jabłonica Polska i Malinówka, gmina Haczów

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Haczów, obręby: Jabłonica Polska i Malinówka

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Jabłonica Polska: Id 180204_2.0003;

b) Malinówka: Id 180204_2.0005;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 9: 4000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie w gminie Jasienica Rosielna

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Jasienica Rosielna

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Blizne: Id 180205_2.0001;

b) Jasienica Rosielna: Id 180205_2.0002;

c) Orzechówka: Id 180205_2.0003;

d) Wola Jasienicka: Id 180205_2.0004;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 10: 3000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Orzechówka, gmina Jasienica Rosielna

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Jasienica Rosielna, obręb: Orzechówka

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Orzechówka: Id 180205_2.0003;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 11: 5000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie w gminie Nozdrzec

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Brzozowski, Jednostka ewidencyjna Nozdrzec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Hłudno: Id 180206_2.0001;

b) Huta Poręby: Id 180206_2.0002;

c) Izdebki: Id 180206_2.0003;

d) Nozdrzec: Id 180206_2.0004;

e) Siedliska: Id 180206_2.0005;

f) Wara: Id 180206_2.0006;

g) Wesoła: Id 180206_2.0007;

h) Wołodź: Id 180206_2.0008;

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 07/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.02.01.00-18-0037/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert wymaga wniesienia wadium, w kwocie: Część nr 12: 4000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 5.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów: 1) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa wraz z ofertą JEDZ stanowiący oświadczenie zawierające wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zasady wykorzystania zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych; 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 3) Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy; 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądał będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne i zawodowe, o których mowa poniżej. Zamawiający na podst. art. 24aa) ust. 1 ustawy Pzp. w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W odniesieniu do osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.: 1) Dotyczy CZĘŚCI Nr: 1, 2, 5, 8, 10, 12: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał zespół osób skierowanych do realizacji zamówienia, w skład którego wejdą co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; 2) Dotyczy CZĘŚCI Nr: 3, 4, 7, 9, 11: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał zespół osób skierowanych do realizacji zamówienia, w skład którego wejdą: a) co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; b) co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie: rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.Uwaga (dot. wszystkich części zamówienia): Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tej samej osoby, w przypadku posiadania przez tą osobę uprawnień zawodowych w kilku z w/w zakresach. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na kilka części zamówienia, Zamawiający dopuszcza wykazanie się dysponowaniem tymi samymi osobami dla potrzeb wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – dla poszczególnych części zamówienia. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień geodezyjnych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia

W dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz aktów wykonawczych, zgodnie z dyspozycją wynikającą z przepisów art. 87 tej ustawy organem właściwym do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju działający na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. Nr 45 poz. 268 z późn. zm.).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania, który zostanie uzgodniony z Wykonawcą zamówienia. 2) Szczegółowe warunki realizacji umowy,w tym dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków tych zmian zawarte są w Projekcie umowy -stanowiącym zał. do SIWZ. Zamawiający przed zawarciem umowy wymagał będzie od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/09/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/09/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ. 2)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust.5ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących dokumentów: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o którym mowa: a) w pkt. 3.a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż6miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) w pkt. 3.d) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby,wystawionym nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 6) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 3.a), składa dokument, o którym mowa w pkt. 4.a) w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt.14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania te osoby,wystawionym nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składa ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podst. ustawy; 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania; 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 4) Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 5) Odwołanie wnosi się w terminie10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego; 7) Odwołanie wobec innych czynności Zamawiającego wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe postanowienia dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawarto w Dziale VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019