Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 385460-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Brzozów: Cartografiediensten

2019/S 156-385460

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Brzozowski
Nationaal identificatienummer: 370440241
Postadres: ul. Armii Krajowej 1
Plaats: Brzozów
NUTS-code: PL821
Postcode: 36-200
Land: Polen
Contactpersoon: Waldemar Duda
E-mail: przetargi@powiatbrzozow.pl
Telefoon: +48 134342645
Fax: +48 134342645

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.powiatbrzozow.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim

Referentienummer: ZP.272.10.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71354000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Brzozów

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Domaradz

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/05/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Barycz, gmina Domaradz

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/07/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Domaradz, gmina Domaradz

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Dydnia

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 21/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Obarzym i Wydrna, gmina Dydnia

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie w gminie Haczów

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Jabłonica Polska i Malinówka, gmina Haczów

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 14/05/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie w gminie Jasienica Rosielna

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 21/05/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Orzechówka, gmina Jasienica Rosielna

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 15/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie w gminie Nozdrzec

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 07/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019