Diensten - 385478-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Stuttgart: Servers

2019/S 156-385478

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Studierendenwerk Stuttgart AöR
Postadres: Rosenbergstraße 18
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11
Postcode: 70174
Land: Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
E-mail: vergabe@sw-stuttgart.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y0EDDDZ/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y0EDDDZ
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Dienstleistungen für Studierenden

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erneuerung der bestehenden Computing- und Storage-Infrastruktur – Einführung eines HCI-Systems

Referentienummer: 2019 EU Einführung HCI System
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Erneuerung der bestehenden Computing- und Storage-Infrastruktur – Einführung eines HCI-Systems.

Das Studierendenwerk Stuttgart AöR hat ein Projekt zur Aktualisierung der Computing- und Storage Infrastruktur aufgesetzt.

Wesentliche Bestandteile der Erneuerung der bestehenden Computing- und Storage – Infrastruktur des Studierendenwerks Stuttgart AöR sind zum einen die Erweiterung des Betriebes des vorhandenen Rechenzentrums auf einen zweiten Standort, um den RTO- und RPO-Anforderungen gerecht zu werden und zum anderen die Einführung einer Hyperconverged Infrastructure Lösung (HCI-System), um in Zukunft den Betrieb und die Administration der Systeme mit den vorhandenen Kapazitäten sicherstellen zu können.

(S. Vergabeunterlagen).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32400000
48000000
48800000
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Studierendenwerk Stuttgart AöR

Rosenbergstraße 18

70174 Stuttgart

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Erneuerung der bestehenden Computing- und Storage-Infrastruktur – Einführung eines HCI-Systems.

Das Studierendenwerk Stuttgart AöR hat ein Projekt zur Aktualisierung der Computing- und Storage Infrastruktur aufgesetzt.

Wesentliche Bestandteile der Erneuerung der bestehenden Computing- und Storage – Infrastruktur des Studierendenwerks Stuttgart AöR sind zum einen die Erweiterung des Betriebes des vorhandenen Rechenzentrums auf einen zweiten Standort, um den RTO- und RPO-Anforderungen gerecht zu werden und zum anderen die Einführung einer Hyperconverged Infrastructure Lösung (HCI-System), um in Zukunft den Betrieb und die Administration der Systeme mit den vorhandenen Kapazitäten sicherstellen zu können.

(S. Vergabeunterlagen).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 14/02/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 20
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Jeder Bewerber, der geeignet ist, wird zur Angebotsabgabe zugelassen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

S. Vergabeunterlagen

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

S. Vergabeunterlagen

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 26/09/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y0EDDDZ

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 721926-8730
Fax: +49 721926-3985
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 721926-8730
Fax: +49 721926-3985
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 721926-8730
Fax: +49 721926-3985
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019