Diensten - 385511-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Liverpool: Toegangscontrolesysteem

2019/S 156-385511

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The Regend Group (Regenda Homes)
Postadres: Commutation Plaza, 1 Commutation Row
Plaats: Liverpool
NUTS-code: UKD
Postcode: L3 8QF
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Patricia Conway
E-mail: pconway@inprovagroup.com
Telefoon: +44 1925282360

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.regenda.org.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA25767

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicing, Maintenance and Repairs of Access Control Systems

Referentienummer: 10008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42961100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50610000
42961100
32360000
44221310
34928300
35120000
44521120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 242-552823

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Maintec Ltd
Postadres: Unit 2, 21a, Sussex Road
Plaats: Southport
NUTS-code: UK
Postcode: PR9 0SS
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1704500703
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019