Diensten - 385518-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Bełchatów: Exploitatie van een stortplaats

2019/S 156-385518

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Eko-Region” Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
Bełchatów
97-400
Polen
Contactpersoon: Barbara Dąbrówka
Telefoon: +48 446330815
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Fax: +48 446330819
NUTS-code: PL713

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eko-region.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: spółka z o.o.
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Eksploatacja Bełchatów/2018 - zam. z wolnej ręki

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane według warunków technicznych i szczegółowego zakresu usług wskazanych w umowie wykonania usługi dla Zakładu/Instalacji w Bełchatowie.

2. Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem Zakładu.

3. W okresie realizacji niniejszej umowy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia minimum 6-ciu osób na podstawie umowy o pracę. Osoby te będą realizować czynności określone w umowie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 235 200.00 PLN / Hoogste offerte: 235 200.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL713
Voornaamste plaats van uitvoering:

ul. Przemysłowa 14 i 16.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane według warunków technicznych i szczegółowego zakresu usług wskazanych w umowie wykonania usługi dla Zakładu/Instalacji w Bełchatowie.

2. Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem Zakładu.

3. W okresie realizacji niniejszej umowy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia minimum 6-ciu osób na podstawie umowy o pracę. Osoby te będą realizować czynności określone w umowie.

4. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy: odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w umowie. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w zaproszeniu.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Uzasadnienie: Zgodnie z przesłankami art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp Zamawiający zamierza udzielić zamówienie z wolnej ręki w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie z wolnej ręki zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług i będzie polegać na powtórzeniu usług określonych w zamówieniu podstawowym. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki w tym trybie zostało przewidziane przez Zamawiającego w zamówieniu podstawowym, a jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 225-515049
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Eksploatacja Bełchatów/2018 - zam. z wolnej ręki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Wywóz Nieczystości Stałych - Usługi Transportowe Krzysztof Jabłoński
Helenów 33
Bełchatów
97-400
Polen
NUTS-code: PL713
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 235 200.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019