Diensten - 385530-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Bad Rappenau: Ziekenhuislinnengoed

2019/S 156-385530

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Klinikzentralverwaltung Bad Rappenau
Postadres: Salinenstr. 30
Plaats: Bad Rappenau
NUTS-code: DE118 Heilbronn, Landkreis
Postcode: 74906
Land: Duitsland
Contactpersoon: Weber, Rico
E-mail: vergabe@gdekk.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.schwaerzbergklinik.de

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wäscheversorgung Bad Rappenau

Referentienummer: 2019000095
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39518000 Ziekenhuislinnengoed
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stationsversorgung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39518000 Ziekenhuislinnengoed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE118 Heilbronn, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Berufbekleidung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39518000 Ziekenhuislinnengoed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE118 Heilbronn, Landkreis

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 099-240134

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Stationsversorgung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ring – Textilservice GmbH
Postadres: Theodor-Heuss-Straße 8-10
Plaats: Waiblingen
NUTS-code: DE115 Ludwigsburg
Postcode: 71336
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Berufbekleidung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ring – Textilservice GmbH
Postadres: Theodor-Heuss-Str. 8-10
Plaats: Waiblingen
NUTS-code: DE115 Ludwigsburg
Postcode: 71336
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019