Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385539-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Würzburg: Ontwerpen van draagconstructies

2019/S 156-385539

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Würzburg
Postadres: Veitshöchheimer Str. 1
Plaats: Würzburg
NUTS-code: DE263
Postcode: 97080
Land: Duitsland
E-mail: fa-hochbau@stadt.wuerzburg.de
Telefoon: +49 931372245
Fax: +49 931373545

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wuerzburg.de

Adres van het kopersprofiel: www.staatsanzeiger-eservices.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tragwerksplanung nach Teil 4, Abschnitt 1 HOAI 2013, LPh. 1-6 für die Sanierung des Hub27/Zentrum für Soziales, Kultur, Bildung und Sport am Hubland in Würzburg.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71327000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 361 958.06 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71310000
71320000
71000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE263

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 068-159790

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ALS Ingenieure GmbH + Co. KG
Postadres: Keesburgstr. 17
Plaats: Würzburg
NUTS-code: DE263
Postcode: 97074
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 361 958.06 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019