Diensten - 385539-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Würzburg: Ontwerpen van draagconstructies

2019/S 156-385539

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Würzburg
Postadres: Veitshöchheimer Str. 1
Plaats: Würzburg
NUTS-code: DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 97080
Land: Duitsland
E-mail: fa-hochbau@stadt.wuerzburg.de
Telefoon: +49 931372245
Fax: +49 931373545

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wuerzburg.de

Adres van het kopersprofiel: www.staatsanzeiger-eservices.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tragwerksplanung nach Teil 4, Abschnitt 1 HOAI 2013, LPh. 1-6 für die Sanierung des Hub27/Zentrum für Soziales, Kultur, Bildung und Sport am Hubland in Würzburg.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71327000 Ontwerpen van draagconstructies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 361 958.06 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71310000 Adviezen inzake techniek en bouw
71320000 Technische ontwerpdiensten
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 068-159790

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ALS Ingenieure GmbH + Co. KG
Postadres: Keesburgstr. 17
Plaats: Würzburg
NUTS-code: DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 97074
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 361 958.06 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019