Services - 385540-2018

04/09/2018    S169

Poland-Warsaw: Software-related services

2018/S 169-385540

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 139-317812)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Postal address: al. Jana Pawła II 13
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 00-828
Country: Poland
Contact person: PFRON
E-mail: Zamowienia_Publiczne@pfron.org.pl
Telephone: +48 225055256
Fax: +48 225055275
Internet address(es):
Main address: www.pfron.org.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu SODiR

Reference number: ZP/24/18
II.1.2)Main CPV code
72260000 Software-related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:

1.1. Usługi Asysty Technicznej i Konserwacji Systemu SODIR przez okres 36 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21.12.2018 roku

1.2. Usługi Modyfikacji i Rozwoju Systemu SODIR przez okres 36 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21.12.2018 roku w ramach maksymalnego limitu 100 000 roboczogodzin.

2. Szczegółowe zasady realizacji zobowiązań Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia, w tym zasady świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 powyżej określają:

− Załącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

− Załącznik nr 8 do SIWZ „Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadzono dialog techniczny.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/08/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 139-317812

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:

1.1.Usługi Asysty Technicznej i Konserwacji Systemu SODIR przez okres 36 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21.12.2018r.

1.2.Usługi Modyfikacji i Rozwoju Systemu SODIR przez okres 36 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21.12.2018r. w ramach maksymalnego limitu 100000 roboczogodzin.

2.Szczegółowe zasady realizacji zobowiązań Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia, w tym zasady świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 powyżej określają:

−Załącznik nr1do SIWZ„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

−Załącznik nr8do SIWZ „Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

3.Na podstawie art.29ust.3a ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do realizacji powyższego zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace związane z kierowaniem realizacją zamówienia w szczególności w zakresie:

— współpracy z Zamawiającym w celu bieżącego zarządzania realizacją Umowy, obsługi wszelkich Zgłoszeń, zapytań, wniosków i Zamówień,

— podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczących realizacji Umowy, w tym także do podpisywania odpowiednich protokołów odbioru oraz do udzielania pisemnego pełnomocnictwa substytucyjnego, jednakże bez prawa do zmiany postanowień Umowy.

W sposób określony w art.22§1 ustawy z dnia 26czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, musi trwać przez cały okres realizacji prac wymienionych powyżej. Zakres obowiązków osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi wynikać z zakresu czynności wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji Umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu realizacji Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji wymienionych czynności zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie na umowę o pracę wyżej wymienionych osób (np. kopie umów o pracę, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności). Dla skutecznej weryfikacji może być wymagane udostępnienie danych w następującym zakresie: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia przedmiotowej dokumentacji Zamawiającemu w ciągu 4 dni od wezwania.

4.Na podstawie art.29ust.4pkt3) ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do realizacji powyższego zamówienia, Wykonawca zatrudnił minimum 1 pracownika niepełnosprawnego, o którym mowa w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wykonującego czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Zatrudnienie w/w osoby musi trwać przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem ww. okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie odpowiedniej dokumentacji dot. zatrudnienia ww. osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu.

5.Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zaprasza do siedziby PFRON (al. Jana Pawła II 13, 00-828Warszawa) na wizję lokalną Systemu SODIR. W ramach wizji lokalnej Zamawiający zapewni w szczególności wgląd do interfejsu, procedury instalacji i budowy, kodów źródłowych i infrastruktury, na której pracuje System. W celu ustalenia terminu, wniosek o udział w wizji lokalnej należy przekazać przed otwarciem ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania wizji przez Zamawiającego oraz czasu niezbędnego do przygotowania oferty.

Read:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:

1.1. Usługi Asysty Technicznej i Konserwacji Systemu SODIR przez okres 36 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21.12.2018 roku

1.2. Usługi Modyfikacji i Rozwoju Systemu SODIR przez okres 36 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21.12.2018 roku w ramach maksymalnego limitu 100 000 roboczogodzin.

2. Szczegółowe zasady realizacji zobowiązań Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia, w tym zasady świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 powyżej określają:

− Załącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

− Załącznik nr 8 do SIWZ „Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do realizacji powyższego zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace związane z realizacją zamówienia w szczególności w zakresie współpracy z Zamawiającym w celu bieżącego zarządzania realizacją Umowy, obsługi wszelkich Zgłoszeń, zapytań, wniosków i Zamówień, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.

Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, musi trwać przez cały okres realizacji prac wymienionych powyżej. Zakres obowiązków osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi wynikać z zakresu czynności wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji Umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu realizacji Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji wymienionych czynności zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie na umowę o pracę wyżej wymienionych osób (np. kopie umów o pracę, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności). Dla skutecznej weryfikacji może być wymagane udostępnienie danych w następującym zakresie: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia przedmiotowej dokumentacji Zamawiającemu w ciągu 4 dni od wezwania.

4. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 3) ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do realizacji powyższego zamówienia, Wykonawca zatrudnił minimum 1 pracownika niepełnosprawnego, o którym mowa w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wykonującego czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Zatrudnienie w/w osoby musi trwać przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem ww. okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie odpowiedniej dokumentacji dot. zatrudnienia ww. osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu.

5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zaprasza do siedziby PFRON (al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, POLSKA) na wizję lokalną Systemu SODIR. W ramach wizji lokalnej Zamawiający zapewni w szczególności wgląd do interfejsu, procedury instalacji i budowy, kodów źródłowych i infrastruktury, na której pracuje System. W celu ustalenia terminu, wniosek o udział w wizji lokalnej należy przekazać przed otwarciem ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania wizji przez Zamawiającego oraz czasu niezbędnego do przygotowania oferty.

Section number: III.1.2
Place of text to be modified: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Instead of:

Cd. III.1.1)

UWAGA: W przypadku, gdy w ramach realizacji usług, poza zakresem wykonanych usług wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia (np. szkolenia, dostawa licencji, dostawa sprzętu itp.), wykazana musi zostać wartość dotycząca wyłącznie tej części usługi, której dotyczy warunek.

c) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, przy czym jedna osoba może pełnić najwyżej dwa stanowiska):

— co najmniej dwom osobami na stanowisku kierownika projektu/zastępcy kierownika projektu, która posiada kwalifikacje potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawniony podmiot niezależny od Wykonawcy w zakresie stosowania powszechnie uznanych metodyk prowadzenia projektów i w okresie ostatnich trzech lat zdobyła doświadczenie na stanowisku kierownika projektu w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu,kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), obejmujących swym zakresem budowę lub utrzymanie lub rozwój systemów informatycznych – w pełnym cyklu realizacji (analiza – projekt – wdrożenie),

— co najmniej jedną osobą na stanowisku architekta systemu, która w okresie ostatnich trzech lat zdobyła doświadczenie na stanowisku architekta systemu w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu,kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), obejmujących swym zakresem projektowanie i budowę lub rozwój systemów informatycznych,

— co najmniej trzema osobami na stanowisku analityka, która w okresie ostatnich trzech lat zdobyła doświadczenie na stanowisku analityka w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), obejmujących swym zakresem tworzenie założeń i identyfikowanie ograniczeń systemowych, analizy wymagań dla systemów informatycznych z wykorzystaniem technik modelowania BPMN2.0 oraz UML,

— co najmniej jedną osobą stanowisku głównego analityka, która w okresie ostatnich pięciu lat zdobyła doświadczenie na stanowisku analityka w co najmniej trzech zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), obejmujących swym zakresem tworzenie założeń i identyfikowanie ograniczeń systemowych, analizy wymagań dla systemów informatycznych z wykorzystaniem technik modelowania BPMN2.0 oraz UML oraz w ciągu ostatnich trzech lat wykonywała zadania polegające na koordynacji prac innych analityków,

— co najmniej pięcioma osobami na stanowisku programisty Java, które w okresie ostatnich trzech lat zdobyły doświadczenie na stanowisku programista w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), zrealizowanych z wykorzystaniem technologii Java oraz każda z tych osób posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu i programowaniu systemów wykorzystujących bazę danych Oracle,

— co najmniej trzema osobami na stanowisku programisty Oracle, które w okresie ostatnich trzech lat zdobyły doświadczenie na stanowisku programista w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), zrealizowanych z wykorzystaniem technologii Oracle Forms /PL/SQL oraz każda z tych osób posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu i programowaniu systemów wykorzystujących bazę danych Oracle.

Read:

Uwaga: W przypadku, gdy w ramach realizacji usług,poza zakresem wykonanych usług wymaganym przez Zamawiającego,były wykonywane również inne świadczenia (np.szkolenia, dostawa licencji, dostawa sprzętu itp.), wykazana musi zostać wartość dotycząca wyłącznie tej części usługi, której dotyczy warunek. c) dysponuje lub będzie dysponował osobami,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk,przy czym 1 osoba może pełnić najwyżej 2 stanowiska):

— co najmniej 2 osobami na stanowisku kierownika projektu/z-cy kierownika projektu, która posiada kwalifikacje potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawniony podmiot niezależny od Wykonawcy w zakresie stosowania powszechnie uznanych metodyk prowadzenia projektów i w okresie ostatnich 3 lat zdobyła doświadczenie na stanowisku kierownika projektu/z-cy kierownika projektu w co najmniej 2 zakończonych lub trwających projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu,kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), obejmujących swym zakresem budowę lub utrzymanie lub rozwój systemów informatycznych–w pełnym cyklu realizacji (analiza–projekt–wdrożenie),

— co najmniej 1 osobą na stanowisku architekta systemu,która w okresie ostatnich 3 lat zdobyła doświadczenie na stanowisku architekta systemu w co najmniej 2 zakończonych lub trwających projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu,kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), obejmujących swym zakresem projektowanie i budowę lub rozwój systemów informatycznych,

— co najmniej 3 osobami na stanowisku analityka,która w okresie ostatnich 3 lat zdobyła doświadczenie na stanowisku analityka w co najmniej 2 zakończonych lub trwających projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu,kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), obejmujących swym zakresem tworzenie założeń i identyfikowanie ograniczeń systemowych, analizy wymagań dla systemów informatycznych z wykorzystaniem technik modelowania BPMN 2.0 oraz UML,

— co najmniej 1 osobą stanowisku głównego analityka,która w okresie ostatnich 5 lat zdobyła doświadczenie na stanowisku analityka w co najmniej 3 zakończonych lub trwających projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), obejmujących swym zakresem tworzenie założeń i identyfikowanie ograniczeń systemowych,analizy wymagań dla systemów informatycznych z wykorzystaniem technik modelowania BPMN 2.0 oraz UML oraz w ciągu ostatnich 3 lat wykonywała zadania polegające na koordynacji prac innych analityków,

— co najmniej 5 osobami na stanowisku programisty Java, które w okresie ostatnich 3 lat zdobyły doświadczenie na stanowisku programista w co najmniej 2 zakończonych lub trwających projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), zrealizowanych z wykorzystaniem technologii Java oraz każda z tych osób posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu i programowaniu systemów wykorzystujących bazę danych Oracle,

— co najmniej 3 osobami na stanowisku programisty Oracle,które w okresie ostatnich 3 lat zdobyły doświadczenie na stanowisku programista w co najmniej 2 zakończonych lub trwających projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), zrealizowanych z wykorzystaniem technologii Oracle Forms/PL/SQL oraz każda z tych osób posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu i programowaniu systemów wykorzystujących bazę danych Oracle.

Dot. tire 1-6 Przy czym okres uczestnictwa na dzień otwarcia ofert w trwających projektach musi być nie krótszy niż 18 miesięcy.

Section number: III.1.2
Place of text to be modified: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Instead of:

Ciąg dalszy:

— co najmniej jedną osobą na stanowisku specjalisty ds. administracji bazami danych, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie administrowania bazami danych Oracle,

— co najmniej trzema osobami na stanowisku specjalisty ds. administrowania systemowego, który posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie administrowania systemami operacyjnymi i infrastrukturą teleinformatyczną,

— co najmniej jedną osobę na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń systemów, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń złożonych systemów zbudowanych w oparciu o stos J2EE,

— co najmniej dwiema osobami posiadającymi certyfikat ISTQB lub równoważny (uznany międzynarodowo certyfikat potwierdzający posiadanie wiedzy w zakresie testowania oprogramowania), na stanowisku specjalisty ds. testów, które w okresie ostatnich dwóch lat zdobyły doświadczenie w testowaniu systemów zbudowanych w oparciu o stos J2EE,

— co najmniej jedną na stanowisku specjalisty ds. szkoleń, która w okresie ostatnich dwóch lat zdobyła doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu szkoleń w zakresie administracji i obsługi złożonych systemów informatycznych,

— co najmniej jedną osobę na stanowisku głównego administratora, który posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie administrowania systemami operacyjnymi i infrastrukturą teleinformatyczną oraz dwuletnie doświadczenie w koordynacji prac innych administratorów.

UWAGA: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu tylko w przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnienie wszystkich powyższych wymagań.

2. Na podstawie art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia Umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń. Zamawiający dokona oceny wstępnej na podstawie oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) złożonego przez Wykonawcę, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca,którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie wezwany do złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w SIWZ zgodnie z ustawą wraz z aktami wykonawczymi. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2.2 i 1.2.3 powyżej w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Read:

Ciąg dalszy:

— co najmniej jedną osobą na stanowisku specjalisty ds. administracji bazami danych, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie administrowania bazami danych Oracle,

— co najmniej trzema osobami na stanowisku specjalisty ds. administrowania systemowego, który posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie administrowania systemami operacyjnymi i infrastrukturą teleinformatyczną,

— co najmniej jedną osobę na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń systemów, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń złożonych systemów zbudowanych w oparciu o stos J2EE,

— co najmniej dwiema osobami posiadającymi certyfikat ISTQB lub równoważny (uznany międzynarodowo certyfikat potwierdzający posiadanie wiedzy w zakresie testowania oprogramowania), na stanowisku specjalisty ds. testów, które w okresie ostatnich dwóch lat zdobyły doświadczenie w testowaniu systemów zbudowanych w oparciu o stos J2EE,

— co najmniej jedną na stanowisku specjalisty ds. szkoleń, która w okresie ostatnich dwóch lat zdobyła doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu szkoleń w zakresie administracji i obsługi złożonych systemów informatycznych,

— co najmniej jedną osobę na stanowisku głównego administratora, który posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie administrowania systemami operacyjnymi i infrastrukturą teleinformatyczną oraz dwuletnie doświadczenie w koordynacji prac innych administratorów.

Uwaga: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu tylko w przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnienie wszystkich powyższych wymagań.

2. Na podstawie art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia Umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń. Zamawiający dokona oceny wstępnej na podstawie oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) złożonego przez Wykonawcę, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca,którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie wezwany do złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w SIWZ zgodnie z ustawą wraz z aktami wykonawczymi. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2.2 i 1.2.3 powyżej w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

VII.2)Other additional information: