Diensten - 385551-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-SÖDERTÄLJE: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2019/S 156-385551

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Telge Inköp AB
Nationaal identificatienummer: 556770-1437
Postadres: Box 633
Plaats: SÖDERTÄLJE
NUTS-code: SE110
Postcode: 151 27
Land: Zweden
Contactpersoon: Britt-Marie Hedlund
E-mail: Britt-Marie.Hedlund@telge.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.telge.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

TI 2019-1025 Busstransport med Chaufför för Katrineholm och Vingåkers kommun

Referentienummer: 19/31
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser inhyrning av buss med chaufför för diverse planerade och oplanerade persontransporter t.ex studieresor, förvaltningars olika resor, utflykter för skolor etc. Resor för del av dag, hel dag och flera dagar kan förekomma. Upphandlingen avser ramavtal där ingen garanti för volym lämnas.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE122
NUTS-code: SE122
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser ramavtal för inhyrning av buss med chaufför för diverse planerade och oplanerade persontransporter t.ex studieresor, förvaltningars olika resor, utflykter för skolor etc. Resor för del av dag, hel dag och flera dagar kan förekomma. Ingen volym garanteras.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 073-173107
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Rangordnad nr 1
Benaming:

Busstransport med chaufför. Avser ett ramavtal där ingen volym garanteras.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Katrineholms Buss AB
Nationaal identificatienummer: 556727-4021
Postadres: Brunvalla 2
Plaats: KATRINEHOLM
NUTS-code: SE122
Postcode: 641 97
Land: Zweden
E-mail: martin@katrineholmsbuss.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 23 800.50 SEK / Hoogste offerte: 31 864.20 SEK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Rangordnad nr 2
Benaming:

Busstransport med chaufför. Avser ett ramavtal där ingen volym garanteras.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Buss i Flen AB
Nationaal identificatienummer: 556797-9215
Postadres: S Järnvägsgatan 4
Plaats: FLEN
NUTS-code: SE122
Postcode: 642 35
Land: Zweden
E-mail: martin@katrineholmsbuss.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 23 800.50 SEK / Hoogste offerte: 31 864.20 SEK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Rangordnad nr 3
Benaming:

Busstransport med chaufför. Avser ett ramavtal där ingen volym garanteras.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bergkvarabuss Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556294-9973
Postadres: Box 853
Plaats: KALMAR
NUTS-code: SE213
Postcode: 391 28
Land: Zweden
E-mail: staffan.karlsson@bergkvarabuss.se

Internetadres: http://www.bergkvarabuss.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 23 800.50 SEK / Hoogste offerte: 31 864.20 SEK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Stockholm/Nyköping
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019