Diensten - 385559-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Uppsala: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2019/S 156-385559

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uppsala kommun
212000-3005
Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Uppsala
753 75
Zweden
Contactpersoon: Manfred Romedal
E-mail: manfred.romedal@uppsala.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uppsala.se/

I.1)Naam en adressen
Destination Uppsala AB
556307-5042
Destination Uppsala AB Stationsgatan 12
Uppsala
753 40
Zweden
Contactpersoon: Anonymous Destination Ups
E-mail: anonymous_DestinationUppsala@uppsala.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.destinationuppsala.se/

I.1)Naam en adressen
Fyrishov Aktiebolag
556380-4524
Fyrishov Aktiebolag Idrottsgatan 2
Uppsala
753 33
Zweden
Contactpersoon: Anonymous Fyrishov
E-mail: anonymous_Fyrishov@uppsala.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fyrishov.se/

I.1)Naam en adressen
Uppsala bostadsförmedling AB
556109-6628
Uppsala bostadsförmedling AB Påvel Snickares gränd 12
Uppsala
753 20
Zweden
Contactpersoon: Anonymous Bostadsförmedling
E-mail: anonymous_Bostadsformedling@uppsala.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://bostad.uppsala.se/

I.1)Naam en adressen
Uppsala K Skolfastigheter AB
556911-0751
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Salagatan 18
Uppsala
753 30
Zweden
Contactpersoon: Helena Lindblad
E-mail: Helena.lindblad@uppsala.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skolfastigheter.uppsala.se/

I.1)Naam en adressen
Uppsala Sportfastigheter
556911-0744
Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB Salagatan 18 A
Uppsala
753 30
Zweden
Contactpersoon: Bengt Melin
E-mail: bengt.melin@ramboll.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sportfastigheter.se/

I.1)Naam en adressen
Uppsala Parkeringsaktiebolag
556044-4498
Uppsala Parkeringsaktiebolag Salagatan 18 A
Uppsala
753 30
Zweden
Contactpersoon: Anonymous Parkerings
E-mail: anonymous_Parkerings@uppsala.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://uppsalaparkering.se/

I.1)Naam en adressen
Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Uppsala Vatten och Avfall AB Rapsgatan 7
Uppsala
754 50
Zweden
Contactpersoon: Marianne Tyvander
E-mail: marianne.tyvander@uppsalavatten.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uppsalavatten.se/

I.1)Naam en adressen
Uppsalahem Aktiebolag
556137-3589
Uppsalahem Aktiebolag S:t Persgatan 28
Uppsala
753 29
Zweden
Contactpersoon: Annelie Aalto
E-mail: annelie.aalto@uppsalahem.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uppsalahem.se/

I.1)Naam en adressen
Uppsala stadsteater aktiebolag
556009-4095
Uppsala stadsteater aktiebolag Kungsgatan 53
Uppsala
753 21
Zweden
Contactpersoon: Anonymous Stadsteater
E-mail: anonymous_stadsteater@uppsala.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uppsalastadsteater.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Chefs- och ledarskapsutveckling

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen omfattar chefs- och ledarskapsutveckling inom följande fem tjänsteområden och beskrivs under sektion Kravspecifikation i förfrågningunderlaget:

— Leda i förändring

— Leda utan att vara chef

— Leda och utveckla team och ledningsteam

— Utvecklande samtal och dialoger

— Hantera konflikter

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chefs- och ledarskapsutveckling

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79400000
79414000
80532000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE121
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar chefs- och ledarskapsutveckling inom följande fem tjänsteområden och beskrivs under sektion Kravspecifikation i förfrågningunderlaget:

— Leda i förändring

— Leda utan att vara chef

— Leda och utveckla team och ledningsteam

— Utvecklande samtal och dialoger

— Hantera konflikter

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 114-259567
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Chefs- och ledarskapsutveckling

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lyhra Kommunikation och Förändring AB
556778-9945
Trädgårdsgatan 11
Uppsala
753 09
Zweden
E-mail: kristina.vejbrink@lyhra.se
NUTS-code: SE121
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Chefs- och ledarskapsutveckling

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kommuncoacherna Sverige AB
556912-2632
Birkagatan 16 A
Stockholm
113 39
Zweden
E-mail: annika@kommuncoacherna.se
NUTS-code: SE121
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Chefs- och ledarskapsutveckling

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Contexta Consulting AB
556757-4099
Kungsgatan 66
Stockholm
111 22
Zweden
E-mail: kerstin@contextaconsulting.se
NUTS-code: SE121
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Chefs- och ledarskapsutveckling

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Länshälsan Uppsala AB
556605-1982
Dag Hammarskjöldsv. 54 b
Uppsala
751 83
Zweden
E-mail: annika.hilborn@lanshalsan.se
NUTS-code: SE121

Internetadres: www.lanshalsan.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Chefs- och ledarskapsutveckling

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AB Previa
556235-1907
Box 6047
Stockholm
102 31
Zweden
Telefoon: +46 86274300
E-mail: anbud@previa.se
NUTS-code: SE121

Internetadres: www.previa.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Chefs- och ledarskapsutveckling

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Celavi Verksamhetsutveckling AB
556629-9458
Brovägen 5
Stocksund
182 76
Zweden
E-mail: claes@celavi.se
NUTS-code: SE121

Internetadres: www.celavi.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Uppsala
Kungsgatan 49
Uppsala
753 21
Zweden
Telefoon: +46 184316300
E-mail: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18100034

Internetadres: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019