Diensten - 385559-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Uppsala: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2019/S 156-385559

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsala kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-3005
Postadres: Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 75
Land: Zweden
Contactpersoon: Manfred Romedal
E-mail: manfred.romedal@uppsala.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uppsala.se/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Destination Uppsala AB
Nationaal identificatienummer: 556307-5042
Postadres: Destination Uppsala AB Stationsgatan 12
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 40
Land: Zweden
Contactpersoon: Anonymous Destination Ups
E-mail: anonymous_DestinationUppsala@uppsala.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.destinationuppsala.se/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fyrishov Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556380-4524
Postadres: Fyrishov Aktiebolag Idrottsgatan 2
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 33
Land: Zweden
Contactpersoon: Anonymous Fyrishov
E-mail: anonymous_Fyrishov@uppsala.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fyrishov.se/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsala bostadsförmedling AB
Nationaal identificatienummer: 556109-6628
Postadres: Uppsala bostadsförmedling AB Påvel Snickares gränd 12
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 20
Land: Zweden
Contactpersoon: Anonymous Bostadsförmedling
E-mail: anonymous_Bostadsformedling@uppsala.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://bostad.uppsala.se/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsala K Skolfastigheter AB
Nationaal identificatienummer: 556911-0751
Postadres: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Salagatan 18
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 30
Land: Zweden
Contactpersoon: Helena Lindblad
E-mail: Helena.lindblad@uppsala.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skolfastigheter.uppsala.se/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsala Sportfastigheter
Nationaal identificatienummer: 556911-0744
Postadres: Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB Salagatan 18 A
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 30
Land: Zweden
Contactpersoon: Bengt Melin
E-mail: bengt.melin@ramboll.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sportfastigheter.se/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsala Parkeringsaktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556044-4498
Postadres: Uppsala Parkeringsaktiebolag Salagatan 18 A
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 30
Land: Zweden
Contactpersoon: Anonymous Parkerings
E-mail: anonymous_Parkerings@uppsala.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://uppsalaparkering.se/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsala Vatten och Avfall AB
Nationaal identificatienummer: 556025-0051
Postadres: Uppsala Vatten och Avfall AB Rapsgatan 7
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 754 50
Land: Zweden
Contactpersoon: Marianne Tyvander
E-mail: marianne.tyvander@uppsalavatten.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uppsalavatten.se/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsalahem Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556137-3589
Postadres: Uppsalahem Aktiebolag S:t Persgatan 28
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 29
Land: Zweden
Contactpersoon: Annelie Aalto
E-mail: annelie.aalto@uppsalahem.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uppsalahem.se/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsala stadsteater aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556009-4095
Postadres: Uppsala stadsteater aktiebolag Kungsgatan 53
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 21
Land: Zweden
Contactpersoon: Anonymous Stadsteater
E-mail: anonymous_stadsteater@uppsala.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uppsalastadsteater.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Chefs- och ledarskapsutveckling

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen omfattar chefs- och ledarskapsutveckling inom följande fem tjänsteområden och beskrivs under sektion Kravspecifikation i förfrågningunderlaget:

— Leda i förändring

— Leda utan att vara chef

— Leda och utveckla team och ledningsteam

— Utvecklande samtal och dialoger

— Hantera konflikter

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chefs- och ledarskapsutveckling

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79414000 Advies inzake personeelsbeheer
80532000 Diensten inzake managementopleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar chefs- och ledarskapsutveckling inom följande fem tjänsteområden och beskrivs under sektion Kravspecifikation i förfrågningunderlaget:

— Leda i förändring

— Leda utan att vara chef

— Leda och utveckla team och ledningsteam

— Utvecklande samtal och dialoger

— Hantera konflikter

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 114-259567
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Chefs- och ledarskapsutveckling

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lyhra Kommunikation och Förändring AB
Nationaal identificatienummer: 556778-9945
Postadres: Trädgårdsgatan 11
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 09
Land: Zweden
E-mail: kristina.vejbrink@lyhra.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Chefs- och ledarskapsutveckling

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kommuncoacherna Sverige AB
Nationaal identificatienummer: 556912-2632
Postadres: Birkagatan 16 A
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 113 39
Land: Zweden
E-mail: annika@kommuncoacherna.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Chefs- och ledarskapsutveckling

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Contexta Consulting AB
Nationaal identificatienummer: 556757-4099
Postadres: Kungsgatan 66
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 111 22
Land: Zweden
E-mail: kerstin@contextaconsulting.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Chefs- och ledarskapsutveckling

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Länshälsan Uppsala AB
Nationaal identificatienummer: 556605-1982
Postadres: Dag Hammarskjöldsv. 54 b
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 751 83
Land: Zweden
E-mail: annika.hilborn@lanshalsan.se

Internetadres: www.lanshalsan.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Chefs- och ledarskapsutveckling

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AB Previa
Nationaal identificatienummer: 556235-1907
Postadres: Box 6047
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 102 31
Land: Zweden
E-mail: anbud@previa.se
Telefoon: +46 86274300

Internetadres: www.previa.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Chefs- och ledarskapsutveckling

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 18
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Celavi Verksamhetsutveckling AB
Nationaal identificatienummer: 556629-9458
Postadres: Brovägen 5
Plaats: Stocksund
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 182 76
Land: Zweden
E-mail: claes@celavi.se

Internetadres: www.celavi.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadres: Kungsgatan 49
Plaats: Uppsala
Postcode: 753 21
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefoon: +46 184316300
Fax: +46 18100034

Internetadres: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019