Diensten - 385571-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2019/S 156-385571

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postadres: ul. Grzybowska 80/82
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 00-844
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Kondracka
E-mail: monika.kondracka@wody.gov.pl
Telefoon: +48 413340098
Fax: +48 413445414

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wodypolskie.bip.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Wycięcie zakrzaczenia i zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rz. Nidy oraz wycięcie zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy”

Referentienummer: 552/ZKI/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu wycięcia zakrzaczenia i zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rz. Nidy oraz wycięcia zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy – prace zgodnie z zestawieniem pozycji dla poszczególnych odcinków. Ewentualne szkody wynikłe z realizacji usługi i ich usunięcie leży po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w tym także ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie systematycznego nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia robót w celu zabezpieczenia wartości przyrodniczych terenu. Ponadto, kontrolnie (wyrywkowo) nadzór przyrodniczy będzie prowadzony przez pracowników PGW WP.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 45 652.50 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Nadzoru Wodnego Busko-Zdrój

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu wycięcia zakrzaczenia i zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rz. Nidy oraz wycięcia zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy – prace zgodnie z zestawieniem pozycji dla poszczególnych odcinków. Ewentualne szkody wynikłe z realizacji usługi i ich usunięcie leży po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w tym także ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie systematycznego nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia robót w celu zabezpieczenia wartości przyrodniczych terenu. Ponadto, kontrolnie (wyrywkowo) nadzór przyrodniczy będzie prowadzony przez pracowników PGW WP.

3. Wykonanie powyższych usług polegać będzie na:

3.1. Wykaz zakresu działań na terenie Nadzoru Wodnego Busko-Zdrój

3.1.1. Wycięcie zakrzaczenia i zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rzeki Nidy:

1. ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm – 115 szt.;

2. usunięcie krzewów w wieku do 10 lat – 0,98 ha;

3. usunięciem pozostałości (drobnych gałęzi) przy użyciu rębaka;

4. frezowanie wystających pni po wycince na skarpach wału;

5. wykonanie gładzi cementowej na przyczółku śluzy w km 3+640 lewego wału rz. Nidy celem szczelnego przylegania klapy;

6. naprawa rampy na prawym wale rz. Nidy w km 3+399 w m. Nowy Korczyn.

Wycinka przewidziana jest tylko w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, gdzie krzewy rosną

Na skarpie wału lub w 3–metrowej odległości od stopy wału. Grubsze gałęzie należy przewieść we wskazane miejsca przez nadzorującego i ułożyć w stosy, o ewentualnym pocięciu na mniejsze części zadecyduje nadzorujący. Drobne gałęzie należy zrębkować w miejscach dogodnych dla Wykonawcy lub przewieść w jedno miejsce celem zrębkowania. Dokonać frezowania wystających pni w szczególności na skarpach wału.

Zakres prac związanych z wycinką jak i zakres robót określa przedmiar (Załącznik nr 10 do SIWZ), który ma charakter informacyjny, biorąc pod uwagę ryczałtową formę wynagrodzenie.

3.1.2. Wycięcie zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy:

1. ścinanie drzew o śr. 10-15 cm – 1 szt.;

2. ścinanie drzew o śr. 16-25 cm – 5 szt.;

3. ścinanie drzew o śr. 26-35 m – 7 szt.;

4. ścinanie drzew o śr. 46-55 cm – 2 szt.;

5. ścinanie drzew o śr. 56-65 cm – 3 szt.;

6. ścinanie drzew o śr. 80 cm – 1 szt.;

7. ścinanie drzew o śr. 150 cm – 1 szt.;

8. ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia – 0,026 ha;

9. zrębkowanie pozostałości po wycince – 32 mp.;

10. frezowanie pni po wycince – 20 szt.;

11. uzupełnienie korpusu wału i utwardzenie przejazdu w km 1+748 prawego wału rz. Nidzicy wraz z zakupem ziemi;

ścięte drzewa ułożyć w stosy w miejscu wycinki, o ewentualnym pocięciu na mniejsze części zadecyduje nadzorujący. Drobne gałęzie zrębkować w miejscu wycinki lub w miejscach dogodnych dla Wykonawcy.

Zakres prac związanych z wycinką jak i zakres robót określa przedmiar (Załącznik nr 10 do SIWZ), który ma charakter informacyjny, biorąc pod uwagę ryczałtową formę wynagrodzenie.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać:

— na warunkach określonych niniejszą SIWZ (zwaną dalej wraz z załącznikami dokumentacją przetargową),

— wzorem umowy oraz zgodnie z:

— warunkami Zamawiającego,

— obowiązującymi przepisami BHP,

— polskimi normami oraz obowiązującymi normami branżowymi,

— Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 9 do SIWZ)

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz uzyskał, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia w dniach / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-265579
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne i Remontowo Budowlane „Arex” Arkadiusz Łukasik
Postadres: ul. Żeromskiego 12
Plaats: Busko-Zdrój
NUTS-code: PL72
Postcode: 28-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 652.50 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 265.66 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni do dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019