Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385571-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2019/S 156-385571

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postadres: ul. Grzybowska 80/82
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 00-844
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Kondracka
E-mail: monika.kondracka@wody.gov.pl
Telefoon: +48 413340098
Fax: +48 413445414

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wodypolskie.bip.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Wycięcie zakrzaczenia i zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rz. Nidy oraz wycięcie zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy”

Referentienummer: 552/ZKI/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu wycięcia zakrzaczenia i zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rz. Nidy oraz wycięcia zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy – prace zgodnie z zestawieniem pozycji dla poszczególnych odcinków. Ewentualne szkody wynikłe z realizacji usługi i ich usunięcie leży po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w tym także ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie systematycznego nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia robót w celu zabezpieczenia wartości przyrodniczych terenu. Ponadto, kontrolnie (wyrywkowo) nadzór przyrodniczy będzie prowadzony przez pracowników PGW WP.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 45 652.50 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Nadzoru Wodnego Busko-Zdrój

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu wycięcia zakrzaczenia i zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rz. Nidy oraz wycięcia zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy – prace zgodnie z zestawieniem pozycji dla poszczególnych odcinków. Ewentualne szkody wynikłe z realizacji usługi i ich usunięcie leży po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w tym także ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie systematycznego nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia robót w celu zabezpieczenia wartości przyrodniczych terenu. Ponadto, kontrolnie (wyrywkowo) nadzór przyrodniczy będzie prowadzony przez pracowników PGW WP.

3. Wykonanie powyższych usług polegać będzie na:

3.1. Wykaz zakresu działań na terenie Nadzoru Wodnego Busko-Zdrój

3.1.1. Wycięcie zakrzaczenia i zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rzeki Nidy:

1. ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm – 115 szt.;

2. usunięcie krzewów w wieku do 10 lat – 0,98 ha;

3. usunięciem pozostałości (drobnych gałęzi) przy użyciu rębaka;

4. frezowanie wystających pni po wycince na skarpach wału;

5. wykonanie gładzi cementowej na przyczółku śluzy w km 3+640 lewego wału rz. Nidy celem szczelnego przylegania klapy;

6. naprawa rampy na prawym wale rz. Nidy w km 3+399 w m. Nowy Korczyn.

Wycinka przewidziana jest tylko w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, gdzie krzewy rosną

Na skarpie wału lub w 3–metrowej odległości od stopy wału. Grubsze gałęzie należy przewieść we wskazane miejsca przez nadzorującego i ułożyć w stosy, o ewentualnym pocięciu na mniejsze części zadecyduje nadzorujący. Drobne gałęzie należy zrębkować w miejscach dogodnych dla Wykonawcy lub przewieść w jedno miejsce celem zrębkowania. Dokonać frezowania wystających pni w szczególności na skarpach wału.

Zakres prac związanych z wycinką jak i zakres robót określa przedmiar (Załącznik nr 10 do SIWZ), który ma charakter informacyjny, biorąc pod uwagę ryczałtową formę wynagrodzenie.

3.1.2. Wycięcie zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy:

1. ścinanie drzew o śr. 10-15 cm – 1 szt.;

2. ścinanie drzew o śr. 16-25 cm – 5 szt.;

3. ścinanie drzew o śr. 26-35 m – 7 szt.;

4. ścinanie drzew o śr. 46-55 cm – 2 szt.;

5. ścinanie drzew o śr. 56-65 cm – 3 szt.;

6. ścinanie drzew o śr. 80 cm – 1 szt.;

7. ścinanie drzew o śr. 150 cm – 1 szt.;

8. ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia – 0,026 ha;

9. zrębkowanie pozostałości po wycince – 32 mp.;

10. frezowanie pni po wycince – 20 szt.;

11. uzupełnienie korpusu wału i utwardzenie przejazdu w km 1+748 prawego wału rz. Nidzicy wraz z zakupem ziemi;

ścięte drzewa ułożyć w stosy w miejscu wycinki, o ewentualnym pocięciu na mniejsze części zadecyduje nadzorujący. Drobne gałęzie zrębkować w miejscu wycinki lub w miejscach dogodnych dla Wykonawcy.

Zakres prac związanych z wycinką jak i zakres robót określa przedmiar (Załącznik nr 10 do SIWZ), który ma charakter informacyjny, biorąc pod uwagę ryczałtową formę wynagrodzenie.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać:

— na warunkach określonych niniejszą SIWZ (zwaną dalej wraz z załącznikami dokumentacją przetargową),

— wzorem umowy oraz zgodnie z:

— warunkami Zamawiającego,

— obowiązującymi przepisami BHP,

— polskimi normami oraz obowiązującymi normami branżowymi,

— Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 9 do SIWZ)

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz uzyskał, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia w dniach / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-265579
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne i Remontowo Budowlane „Arex” Arkadiusz Łukasik
Postadres: ul. Żeromskiego 12
Plaats: Busko-Zdrój
NUTS-code: PL72
Postcode: 28-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 652.50 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 265.66 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni do dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019