Diensten - 385571-2019

14/08/2019    S156

Polska-Warszawa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2019/S 156-385571

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kondracka
E-mail: monika.kondracka@wody.gov.pl
Tel.: +48 413340098
Faks: +48 413445414

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wodypolskie.bip.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wycięcie zakrzaczenia i zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rz. Nidy oraz wycięcie zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy”

Numer referencyjny: 552/ZKI/2019
II.1.2)Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu wycięcia zakrzaczenia i zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rz. Nidy oraz wycięcia zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy – prace zgodnie z zestawieniem pozycji dla poszczególnych odcinków. Ewentualne szkody wynikłe z realizacji usługi i ich usunięcie leży po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w tym także ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie systematycznego nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia robót w celu zabezpieczenia wartości przyrodniczych terenu. Ponadto, kontrolnie (wyrywkowo) nadzór przyrodniczy będzie prowadzony przez pracowników PGW WP.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 45 652.50 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadzoru Wodnego Busko-Zdrój

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu wycięcia zakrzaczenia i zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rz. Nidy oraz wycięcia zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy – prace zgodnie z zestawieniem pozycji dla poszczególnych odcinków. Ewentualne szkody wynikłe z realizacji usługi i ich usunięcie leży po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w tym także ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie systematycznego nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia robót w celu zabezpieczenia wartości przyrodniczych terenu. Ponadto, kontrolnie (wyrywkowo) nadzór przyrodniczy będzie prowadzony przez pracowników PGW WP.

3. Wykonanie powyższych usług polegać będzie na:

3.1. Wykaz zakresu działań na terenie Nadzoru Wodnego Busko-Zdrój

3.1.1. Wycięcie zakrzaczenia i zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rzeki Nidy:

1. ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm – 115 szt.;

2. usunięcie krzewów w wieku do 10 lat – 0,98 ha;

3. usunięciem pozostałości (drobnych gałęzi) przy użyciu rębaka;

4. frezowanie wystających pni po wycince na skarpach wału;

5. wykonanie gładzi cementowej na przyczółku śluzy w km 3+640 lewego wału rz. Nidy celem szczelnego przylegania klapy;

6. naprawa rampy na prawym wale rz. Nidy w km 3+399 w m. Nowy Korczyn.

Wycinka przewidziana jest tylko w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, gdzie krzewy rosną

Na skarpie wału lub w 3–metrowej odległości od stopy wału. Grubsze gałęzie należy przewieść we wskazane miejsca przez nadzorującego i ułożyć w stosy, o ewentualnym pocięciu na mniejsze części zadecyduje nadzorujący. Drobne gałęzie należy zrębkować w miejscach dogodnych dla Wykonawcy lub przewieść w jedno miejsce celem zrębkowania. Dokonać frezowania wystających pni w szczególności na skarpach wału.

Zakres prac związanych z wycinką jak i zakres robót określa przedmiar (Załącznik nr 10 do SIWZ), który ma charakter informacyjny, biorąc pod uwagę ryczałtową formę wynagrodzenie.

3.1.2. Wycięcie zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy:

1. ścinanie drzew o śr. 10-15 cm – 1 szt.;

2. ścinanie drzew o śr. 16-25 cm – 5 szt.;

3. ścinanie drzew o śr. 26-35 m – 7 szt.;

4. ścinanie drzew o śr. 46-55 cm – 2 szt.;

5. ścinanie drzew o śr. 56-65 cm – 3 szt.;

6. ścinanie drzew o śr. 80 cm – 1 szt.;

7. ścinanie drzew o śr. 150 cm – 1 szt.;

8. ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia – 0,026 ha;

9. zrębkowanie pozostałości po wycince – 32 mp.;

10. frezowanie pni po wycince – 20 szt.;

11. uzupełnienie korpusu wału i utwardzenie przejazdu w km 1+748 prawego wału rz. Nidzicy wraz z zakupem ziemi;

ścięte drzewa ułożyć w stosy w miejscu wycinki, o ewentualnym pocięciu na mniejsze części zadecyduje nadzorujący. Drobne gałęzie zrębkować w miejscu wycinki lub w miejscach dogodnych dla Wykonawcy.

Zakres prac związanych z wycinką jak i zakres robót określa przedmiar (Załącznik nr 10 do SIWZ), który ma charakter informacyjny, biorąc pod uwagę ryczałtową formę wynagrodzenie.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać:

— na warunkach określonych niniejszą SIWZ (zwaną dalej wraz z załącznikami dokumentacją przetargową),

— wzorem umowy oraz zgodnie z:

— warunkami Zamawiającego,

— obowiązującymi przepisami BHP,

— polskimi normami oraz obowiązującymi normami branżowymi,

— Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 9 do SIWZ)

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz uzyskał, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w dniach / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 109-265579
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne i Remontowo Budowlane „Arex” Arkadiusz Łukasik
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 12
Miejscowość: Busko-Zdrój
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 45 652.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 77 265.66 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni do dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019