Diensten - 385571-2019

14/08/2019    S156

Polen-Warschau: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2019/S 156-385571

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postadres: ul. Grzybowska 80/82
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Kondracka
E-mail: monika.kondracka@wody.gov.pl
Telefoon: +48 413340098
Fax: +48 413445414

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wodypolskie.bip.gov.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Wycięcie zakrzaczenia i zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rz. Nidy oraz wycięcie zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy”

Referentienummer: 552/ZKI/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 45 652.50 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-265579

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne i Remontowo Budowlane „Arex” Arkadiusz Łukasik
Postadres: ul. Żeromskiego 12
Plaats: Busko-Zdrój
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Postcode: 28-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 652.50 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 265.66 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019