Diensten - 385600-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Technische controle- en testdiensten

2019/S 156-385600

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postadres: ul. Grzybowska 80/82
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 00-844
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Kondracka
E-mail: monika.kondracka@wody.gov.pl
Telefoon: +48 413340098
Fax: +48 413445414

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wodypolskie.bip.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i pozostałych obiektów budowlanych”

Referentienummer: 799/ZKI/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71630000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia stanowi usługa pn.: „Wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i pozostałych obiektów budowlanych” polegająca na wykonaniu 5-letniej kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i pozostałych obiektów budowlanych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 288 637.84 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Nadzoru Wodnego Busko-Zdrój, Kazimierza Wielka, Jędrzejów, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia stanowi usługa pn.: „Wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i pozostałych obiektów budowlanych” polegająca na wykonaniu 5-letniej kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i pozostałych obiektów budowlanych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach, tj.:

2.1. Teren Nadzoru Wodnego w Busku Zdroju

Wały przeciwpowodziowe rzeki Nidy:

— prawy wał rzeki Nidy Pińczów-Kopernia w km 0+000 – 3+800, msc. Pińczów, Kopernia, Gm. Pińczów,

— lewy wał rzeki Nidy Pińczów-Kopernia w km 0+000 – 5+500, msc. Pińczów, Kopernia, Gm. Pińczów, łącznie: wały p.powodziowe — 9,300 km,

— jaz na kanale ulgi rzeki Maskalis w km 4+250.

2.2. Teren Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej

Wały przeciwpowodziowe rzeki Nidzicy:

— prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Nidzicy w km 0+000 – 1+800 (dł. 1,8 km), msc. Skalbmierz, Gm. Skalbmierz,

— lewy letni wał rzeki Nidzicy w km od 0+000 – 1+200 (dł. 1,2 km), msc. Morawianki, Morawiany, gm. Bejsce,

— prawy letni wał rzeki Nidzicy w km od 0+000 – 2+300 (dł. 2,3 km), msc. Kijany, Morawiany, Gm. Bejsce,

łącznie: wały p. powodziowe — 5,300 km,

— jaz na rz. Nidzicy w km 22+390, m. Kamyszów, gm. Kazimierza Wielka,

— jaz na rz. Nidzicy w km 42+000, m. Słaboszów, gm. Słaboszów.

2.3. Teren Nadzoru Wodnego w Jędrzejowie

Wały przeciwpowodziowe rzeki Nidy:

— lewy wał rzeki Nidy Kopernia – Skowronno Dolne w km 0+000 – 2+520, msc. Kopernia, gm. Pińczów,

— prawy wał rzeki Mierzawy Pawłowice – Kopernia w km 0+000 – 2+050, msc. Kopernia, Pawłowice, gm. Pińczów,

— lewy wał rzeki Mierzawy Pawłowice w km 0+000 – 1+950, msc. Pawłowice, gm. Michałów,

— prawy wał rzeki Nidy w Stawach w km 0+000 – 1+540, msc. Stawy, gm. Imielno,

— prawy wał rzeki Nidy Sobowice w km 0+000 – 4+340, msc. Sobowice, Stawy, gm. Imielno,

łącznie: wały p.powodziowe – 12,400 km.

Wały przeciwpowodziowe Cieku od Bełku:

— prawy wał Cieku od Bełku w km 0+000 – 0+780, msc. Bełk, gm. Imielno,

— lewy wał w km 0+000 — 0+190, msc. Bełk, gm. Imielno,

łącznie: wały p. powodziowe — 0,970 km.

Wały przeciwpowodziowe rzeki Branki:

— lewy wał rzeki Branki w km 0+000 – 1+320, msc. Skowronno Dolne, gm. Pińczów,

— prawy wał rzeki Branki w km 0+000 – 1+400, msc. Skowronno Dolne, gm. Pińczów,

łącznie: wały p.powodziowe — 2,720 km.

3. Wymagania w zakresie opracowań.

3.1 Zakres opracowania

a) kontrola stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych należy objąć: korpus i podłoże obwałowania, budowle towarzyszące;

b) kontrola winna uwzględniać warunki hydrologiczne i hydrauliczne koryta, ocenę stanu międzywala (na całej szerokości) i zawala (w bezpośrednim sąsiedztwie wału tj. 3 m od stopy wału), badania podłoża i korpusu wału, obliczenia filtracji i stateczności oraz ocenę stanu budowli

hydrotechnicznych związanych z obwałowaniem;

c) kontrola ta powinna określać przydatność obiektu do użytkowania pod względem bezpieczeństwa;

d) szczegółowy zakres kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa obwałowania powinien być zgodny z „Wytycznymi wykonania ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych” – opracowanie IMUZ Falenty 2014 r.

3.2 Kontrola stanu technicznego wałów winna zawierać w szczególności:

a) układ trasy obwałowania, stan międzywala;

b) dane hydrologiczne i hydrauliczne

Kontrola stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów powinna zawierać poziomy wód miarodajnych i kontrolnych wraz z podaniem wartości przepływów miarodajnych i kontrolnych;

c) pomiary geodezyjne

Opracowanie to powinno zawierać:

— mapę orientacyjną ocenianego odcinka w skali 1:25 000,

— mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją wykonanych punktów badawczych, przekrojów geotechnicznych oraz innych istotnych danych np. miejsc obserwacji zjawisk filtracyjnych, zagłębień terenowych i oczek wodnych, a także kolizje i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym,

— profil podłużny z zaznaczonymi poziomami wód miarodajnych i kontrolnych, ławki przywałowej ...

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia w dniach / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 115-282833
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hydron Bartłomiej Dobrzelewski
Postadres: ul. Kasprzaka 5/9
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL9
Postcode: 01-211
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 288 637.84 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 167 280.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni do dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postepu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019