Diensten - 385600-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Technische controle- en testdiensten

2019/S 156-385600

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polen
Contactpersoon: Monika Kondracka
Telefoon: +48 413340098
E-mail: monika.kondracka@wody.gov.pl
Fax: +48 413445414
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wodypolskie.bip.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i pozostałych obiektów budowlanych”

Referentienummer: 799/ZKI/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71630000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia stanowi usługa pn.: „Wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i pozostałych obiektów budowlanych” polegająca na wykonaniu 5-letniej kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i pozostałych obiektów budowlanych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 288 637.84 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Nadzoru Wodnego Busko-Zdrój, Kazimierza Wielka, Jędrzejów, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia stanowi usługa pn.: „Wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i pozostałych obiektów budowlanych” polegająca na wykonaniu 5-letniej kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i pozostałych obiektów budowlanych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach, tj.:

2.1. Teren Nadzoru Wodnego w Busku Zdroju

Wały przeciwpowodziowe rzeki Nidy:

— prawy wał rzeki Nidy Pińczów-Kopernia w km 0+000 – 3+800, msc. Pińczów, Kopernia, Gm. Pińczów,

— lewy wał rzeki Nidy Pińczów-Kopernia w km 0+000 – 5+500, msc. Pińczów, Kopernia, Gm. Pińczów, łącznie: wały p.powodziowe — 9,300 km,

— jaz na kanale ulgi rzeki Maskalis w km 4+250.

2.2. Teren Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej

Wały przeciwpowodziowe rzeki Nidzicy:

— prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Nidzicy w km 0+000 – 1+800 (dł. 1,8 km), msc. Skalbmierz, Gm. Skalbmierz,

— lewy letni wał rzeki Nidzicy w km od 0+000 – 1+200 (dł. 1,2 km), msc. Morawianki, Morawiany, gm. Bejsce,

— prawy letni wał rzeki Nidzicy w km od 0+000 – 2+300 (dł. 2,3 km), msc. Kijany, Morawiany, Gm. Bejsce,

łącznie: wały p. powodziowe — 5,300 km,

— jaz na rz. Nidzicy w km 22+390, m. Kamyszów, gm. Kazimierza Wielka,

— jaz na rz. Nidzicy w km 42+000, m. Słaboszów, gm. Słaboszów.

2.3. Teren Nadzoru Wodnego w Jędrzejowie

Wały przeciwpowodziowe rzeki Nidy:

— lewy wał rzeki Nidy Kopernia – Skowronno Dolne w km 0+000 – 2+520, msc. Kopernia, gm. Pińczów,

— prawy wał rzeki Mierzawy Pawłowice – Kopernia w km 0+000 – 2+050, msc. Kopernia, Pawłowice, gm. Pińczów,

— lewy wał rzeki Mierzawy Pawłowice w km 0+000 – 1+950, msc. Pawłowice, gm. Michałów,

— prawy wał rzeki Nidy w Stawach w km 0+000 – 1+540, msc. Stawy, gm. Imielno,

— prawy wał rzeki Nidy Sobowice w km 0+000 – 4+340, msc. Sobowice, Stawy, gm. Imielno,

łącznie: wały p.powodziowe – 12,400 km.

Wały przeciwpowodziowe Cieku od Bełku:

— prawy wał Cieku od Bełku w km 0+000 – 0+780, msc. Bełk, gm. Imielno,

— lewy wał w km 0+000 — 0+190, msc. Bełk, gm. Imielno,

łącznie: wały p. powodziowe — 0,970 km.

Wały przeciwpowodziowe rzeki Branki:

— lewy wał rzeki Branki w km 0+000 – 1+320, msc. Skowronno Dolne, gm. Pińczów,

— prawy wał rzeki Branki w km 0+000 – 1+400, msc. Skowronno Dolne, gm. Pińczów,

łącznie: wały p.powodziowe — 2,720 km.

3. Wymagania w zakresie opracowań.

3.1 Zakres opracowania

a) kontrola stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych należy objąć: korpus i podłoże obwałowania, budowle towarzyszące;

b) kontrola winna uwzględniać warunki hydrologiczne i hydrauliczne koryta, ocenę stanu międzywala (na całej szerokości) i zawala (w bezpośrednim sąsiedztwie wału tj. 3 m od stopy wału), badania podłoża i korpusu wału, obliczenia filtracji i stateczności oraz ocenę stanu budowli

hydrotechnicznych związanych z obwałowaniem;

c) kontrola ta powinna określać przydatność obiektu do użytkowania pod względem bezpieczeństwa;

d) szczegółowy zakres kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa obwałowania powinien być zgodny z „Wytycznymi wykonania ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych” – opracowanie IMUZ Falenty 2014 r.

3.2 Kontrola stanu technicznego wałów winna zawierać w szczególności:

a) układ trasy obwałowania, stan międzywala;

b) dane hydrologiczne i hydrauliczne

Kontrola stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów powinna zawierać poziomy wód miarodajnych i kontrolnych wraz z podaniem wartości przepływów miarodajnych i kontrolnych;

c) pomiary geodezyjne

Opracowanie to powinno zawierać:

— mapę orientacyjną ocenianego odcinka w skali 1:25 000,

— mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją wykonanych punktów badawczych, przekrojów geotechnicznych oraz innych istotnych danych np. miejsc obserwacji zjawisk filtracyjnych, zagłębień terenowych i oczek wodnych, a także kolizje i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym,

— profil podłużny z zaznaczonymi poziomami wód miarodajnych i kontrolnych, ławki przywałowej ...

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia w dniach / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 115-282833
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hydron Bartłomiej Dobrzelewski
ul. Kasprzaka 5/9
Warszawa
01-211
Polen
NUTS-code: PL9
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 288 637.84 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 167 280.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni do dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019