Diensten - 385601-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sada: Straatreinigings- en veegdiensten

2019/S 156-385601

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Sada (A Coruña)
Nationaal identificatienummer: P1507600C
Postadres: Avenida da Mariña, 25
Plaats: Sada
NUTS-code: ES111
Postcode: 15160
Land: Spanje
Contactpersoon: Registro general Ayuntamiento; Unidad de contratación
E-mail: contratacion@sada.gal
Telefoon: +34 981620075
Fax: +34 981621274

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.concellodesada.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de limpieza viaria y de playas

Referentienummer: 2018/S 041-090964
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90610000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de limpieza viaria y de playas.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 762 790.56 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90680000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipio de Sada.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de limpieza viaria y de playas.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Proyecto servicio / Weging: 15,5
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan limpieza aceras alta presión / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Dotación playas contenedores residuos orgánicos y envases / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Adscripción barredora viaria urbana eléctrica / Weging: 0
Prijs - Weging: 14,82
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 041-090964
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2017/C004/000001
Benaming:

Servicio de limpieza viaria y de playas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CESPA, Compañía de Servicios Públicos Auxiliares, S. A.
Nationaal identificatienummer: A82741067
Postadres: C/ Quintanavides, 21
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES3
Postcode: 28050
Land: Spanje
E-mail: contratacion.fse@ferrovial.com
Telefoon: +034 917670285
Fax: +034 913388300
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 895 818.18 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 762 790.56 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia
Postadres: C/ Raxeira, 52, 2º
Plaats: Santiago
Postcode: 15781
Land: Spanje
E-mail: tacgal@xunta.gal
Telefoon: +34 881995481
Fax: +34 881995481

Internetadres: https://tacgal.xunta.gal

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Sada
Postadres: Avenida da Mariña, 25
Plaats: Sada
Postcode: 15160
Land: Spanje
E-mail: contratacion@sada.gal
Telefoon: +34 981620075
Fax: +34 981621274

Internetadres: http://www.concellodesada.com

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019